Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Utvider vår ESG-innflytelse

I løpet av året lanserte SKAGEN fem nye fond-i-fondsløsninger med navnet SKAGEN Select, i det norske markedet. Disse fondene inneholder både SKAGENs egne og nøye utvalgte eksterne fond, som omfattes av de samme ESG-retningslinjene som vi anvender for alle våre investeringer. Vi engasjerte oss derfor i disse forvalternes retningslinjer og posisjoner. I løpet av 2017 så vi at flere eksterne fondsforvaltere justerte sine retningslinjer med bakgrunn i den dialogen vi hadde ført med dem. Et eksempel var en forvalter som implementerte en strengere tilnærming til gambling-relaterte selskaper, på grunn av de negative faktorene forbundet med denne industrien.

I våre retningslinjer heter det at SKAGEN ikke vil investere i selskaper som bryter grunnleggende menneskerettigheter, skader den lokale befolkningen eller den valgte styreformen, produserer eller selger masseødeleggelsesvåpen, landminer eller klasebomber, eller har en vesentlig del av driften i tobakk, pornografi eller gambling.

Vi har også benyttet vårt engasjement i eksterne forvaltere til å fremme FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI), som vi har signert og fulgt siden 2012. I løpet av året nominerte vi investeringsdirektør Alexandra Morris som styremedlem til PRI. Selv om hun ikke fikk plass i styret, mener vi at innsatsen vår oppfyller vår forpliktelse til PRI om å «være aktive eiere, innarbeide ESG-spørsmål i våre retningslinjer og utøvelse», og «fremme aksept og gjennomføring av prinsippene i investeringsbransjen».

SKAGEN har innarbeidet ESG i investeringsprosessen de siste 15 årene. Blant annet har dette gjort oss i stand til å identifisere utfordringer før de eskalerer og derigjennom redusere verdien av fondenes investeringer. I tillegg kan bærekraft og god selskapsstyring gi selskapene konkurransefordeler og støtte verdiskapingen som bidrar til å øke avkastningen over tid, til fordel for våre andelseiere. Vi vurderer bærekraften i alle våre posisjoner på samme måte som vi vurderer annet analysemateriale.

Stemmegiving

I løpet av året var det totalt 225 stemmeberettigede aksjonærmøter med totalt 2663 saker på dagsorden. SKAGEN stemte ved 217 av disse møtene, og på 98 prosent av sakene på agendaen. Dette er en økning fra 93 prosent i 2016. I møtene hvor vi avga stemme var 6,7 prosent av stemmene mot selskapets ledelse på ett eller flere punkter på dagsorden. Dette er en liten økning fra 6,1 prosent ved utgangen av 2016.
Stemmene ble avgitt i mange ulike land. USA og Norge var de to landene hvor vi avga flest stemmer, India kom på tredjeplass og Brasil på sjette. Dette viser SKAGENs globale fokus når vi velger selskaper.

I tråd med våre retningslinjer har SKAGEN stemt mot saker knyttet til:

  • Utstedelse av egenkapital uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer
  • Overdrevne lederlønninger som ikke er knyttet til resultater
  • Valg av styremedlemmer som ikke anses å ha tilstrekkelig uavhengighet

Alle andelseiere kan finne ut hvordan forvalterne har stemt på nettsidene våre, i tillegg til begrunnelsen for hvorfor de har stemt mot selskapenes ledelse. Vi benytter en tjeneste fra Institutional Shareholder Services (ISS), en av verdens ledende tilbydere av løsninger innen eierstyring- og selskapsledelse. Andelseiere kan få detaljert informasjon på selskaps- og stemmenivå.

Engasjement

SKAGEN tror på viktigheten av å være aktive og ansvarlige eiere. SKAGEN kan engasjere seg i selskaper basert på en vurdering av hvilken betydning spørsmålet har for selskapet, risikoen for kundene våre, relative eierandeler, utsiktene til å oppnå endringer og hvilke samarbeidsmuligheter som finnes. Vi mener at kontinuerlig dialog med selskapene sikrer en best mulig utvikling for fondenes investeringer, og dermed best mulig risikojustert avkastning til andelseierne.

Dialogen med selskapene kan utøves ved å uttrykke SKAGENs syn overfor selskapets ledelse, rådgivere, styre eller lignende – skriftlig eller muntlig.

Selv om vi foretrekker å engasjere oss med selskapene direkte, oppgir vi antall kontakter vi har hatt og spesielle omstendigheter som vi mener er av interesse for andelseierne våre i årsrapporten.

I 2017 var vi i direkte kontakt med 16 selskaper om spesifikke ESG-sammenhenger. Det er verdt å nevne at i løpet av året sendte SKAGEN en delegasjon til Sør-Korea. Fondene våre har store eierandeler i selskaper i landet, og vi jobber hardt for å følge med i utviklingen og uttrykke vårt syn overfor relevante interessenter. Dette gjelder særlig når det kommer til utviklingen i familiedrevne konglomerater, såkalte chaeboler.

Chaebolene ser ut til å bevege seg i riktig retning, riktignok sakte, men ikke uten enkelte tilbakeslag. Vi forventer likevel å se positiv utvikling i selskapsstyringen i våre langsiktige SKAGEN-posisjoner som Samsung Electronics og Hyundai Motor.

Vår delegasjon møtte begge selskaper under besøket i Sør-Korea. I tillegg møtte de andre eksterne parter, som professor Youjae Yi som leder Hyundais uavhengige komite for selskapsstyring. Dialogen var positiv og vi fortsetter å snakke med selskapene om forbedringer i selskapsstyringen.

I løpet av året fortsatte også dialogen med CMS Energy, et USA-basert selskap som står på Norges Banks liste, om overgangen til renere brensel. Selskapets totale eksponering mot kull har falt dramatisk fra anslagsvis 40 prosent i 2005 til 22 prosent i dag, etter at de har lagt ned 7 av 12 kullgruver. Kulleksponeringen ventes å falle til 15 prosent de neste fem årene når CMS Energy skal legge ned flere gruver, bytte til gass og legge til en betydelig andel vindkraft til porteføljen. Konseptet er «Go green and go cheaper». Selskapet har hatt en aktiv dialog med mange aksjonærer for å informere om planene.

Mot slutten av 2017 kan vi slå fast at vi er fornøyd med ESG-utviklingen i våre porteføljer. Vi jobber med å forbedre retningslinjene og prosedyrene for å møte forventningene fra andelseierne våre.

Les også

Bærekraft i fondene

Halvårsrapport for ESG i SKAGENs fond

 

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up