Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

3. mai 2023

Det er en aktiv forvalters ansvar å engasjere seg i selskapene i porteføljen. Ofte handler dette om ESG. Vi lærer de forskjellige virksomhetene som vi investerer i å kjenne, og vi veileder dem om hvordan de kan forbedre seg. Før vi bestemmer oss for å investere i et selskap, må vi være sikre på hvordan selskapet agerer, og at de vil levere verdi.

Vårt ESG-engasjement i 2022

Vårt ESG-engasjement har vært lavere i 2022 enn tidligere år. Under andre omstendigheter ville en hendelse som Russlands invasjon av Ukraina vært en katalysator for nødvendig engasjement med våre russiske selskaper. Men vi tok tidlig en beslutning i hele konsernet om å selge alle våre russiske investeringer, noe som fjernet behovet for at forvalterne gikk i dialog med disse selskapene. Markedet var preget av kriser og turbulens i løpet av året, og det var mange andre arbeidskrevende oppgaver, som nye lovgivningsmessige krav, som krevde ressurser fra porteføljeteamet.

Totalt engasjerte SKAGEN seg med åtte selskaper i 2022, hvorav halvparten av engasjementene aktivt fokuserte direkte på CO2-utslipp.

Miljørelaterte engasjementer

Miljørelaterte ESG-engasjementer utgjorde den største andelen av dialogene i 2022. Fokuset var på omstilling og dekarbonisering. Miljørelaterte engasjementer utgjorde 62,5 prosent av alle ESG-engasjementer i 2022.

ESG-teamet i SKAGEN arbeider for tiden med et prosjekt sammen med SKAGEN Focus for å oppnå en dypere forståelse for de mest utslippsintensive selskapene målt etter CO2-utslipp, samt muligheter for omstilling. Målet med dialogene med disse selskapene er å samle inn data og informasjon, samt å oppnå en større forståelse for selskapenes effektiviseringsplaner og mål. Engasjementet gjenspeiler SKAGENs brede mandater og globale investeringsaktiviteter, med dialoger med selskaper i både Asia, Nord-Amerika og Europa.

Ledelsesrelaterte engasjementer

Ledelsesrelaterte ESG-engasjementer utgjorde nesten 25 prosent av dialogene i 2022, med fokus på områder som generelt er viktige for minoritetsaksjeeiere. Ledelsesrelaterte engasjementer i 2022 har primært handlet om sammensetning av styret, inkludert medlemmenes uavhengighet og økt mangfold.

Engasjementer som faller inn i flere kategorier

Den siste typen av engasjementer blir viktigere og viktigere i dialogen med selskapene. Dette dreier seg om mer helhetlige dialoger som dekker en rekke ESG-temaer. Dialogene spenner også mellom flere nivåer, forstått på den måten at SKAGEN ikke bare engasjerer seg med selskapene, men også med tredjeparter som for eksempel ESG-dataleverandører. Det er utvalgte områder der SKAGEN som value-investor med eksponering mot små- og mellomstore selskaper kan tilføre verdi gjennom rådgivning og veiledning. Det kan for eksempel være rådgivning om hvordan man kan forbedre sin ESG-rapportering i forhold til dataleverandører og markedet generelt.

image9d5xp.png

 

Stemmeaktiviteterimagegyr6k.png

I SKAGEN mener vi at det er viktig å utøve våre rettigheter som aksjeeiere. Ved å stemme via fullmakt kan vi stemme uten å være fysisk til stede på møtene. Som aktive forvaltere mener vi det er av stor betydning å delta i avstemninger, slik at vi kan adressere bekymringer og påvirke virksomheter i en retning som vi mener er bærekraftig.

Tross mindre direkte aktivitet i 2022, var SKAGEN likevel i stand til å opprettholde aktivitetsnivået på selskapenes ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger. I 2022 var det mulig å stemme på 245 møter med totalt 524 spørsmål til avstemning i porteføljeselskapene - og 2894 saker på dagsordenen. SKAGEN stemte i 99,45 prosent av tilfellene og stemte imot selskapsledelsens anbefalinger i 6,78 prosent av tilfellene.

image2er8l.png

imagedq6kf.png

Generalforsamlinger i børsnoterte selskaper fikk mye oppmerksomhet i 2022, og det var mange som la merke til en økende politisering blant aksjeeierne spesielt i amerikanske selskaper. Generelt er tendensen at aksjeeierne har blitt mer offensive og legger frem flere forslag på ESG-området - ofte som en eskaleringsstrategi som en del av forvaltningen.

SKAGEN støtter oftest opp i disse tilfellene, men vi stemmer imot når vi vurderer at de fremsatte forslagene bommer. Eksempler på dette kan være:

  1. Hvis forslaget ikke resulterer i tydelig verdi på bunnlinjen, eller kanskje til og med kan skade aksjeeierne.
  2. Hvis forslaget micromanager styret.
  3. Hvis forslaget reelt sett omfatter et område der selskapet allerede har kommunisert sine målsetninger.

I forbindelse med Citigroup stemte vi for eksempel i løpet av det forrige året mot ledelsen og med aksjeeierne. Her stemte vi for at styret skulle arbeide mer bevisst med å overholde menneskerettighetsstandarder. Citigroup har en dårlig ESG-historikk. Derfor mener SKAGEN at det vil kunne bidra positivt til å redusere den finansielle risikoen som ytterligere skade på Citigroups omdømme vil medføre, hvis man øker kravene til styrets rapportering om egen due diligence i forhold til den opprinnelige befolkningen i lokalområdet.

Uansett større trender i samfunnet, utgjør disse mer spesifikke ESG-resolusjonene bare en brøkdel av spørsmålene vi har stemt på. Vi mener at det er helt sentralt å stille krav om en robust og effektiv ledelse i et selskap med ambisiøse mål innen områder som miljø- og sosiale forhold. Og disse områdene er helt sentrale å ha fokus på for å sikre våre andelseieres langsiktige interesser.

 

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Det begynner med god selskapsstyring

SKAGEN har hatt fokus på god selskapsstyring lenge. I nesten 30 år har vi anerkjent dette som ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up