Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Maleri av barn på sommereng
Michael Ancher, Børn og unge piger plukkerblomster på en mark nord for Skagen, 1887. Bildet er manipulert og tillhører Skagens Kunstmuseer.

SKAGEN har siden 2002 innarbeidet ESG-ansvar (ESG: Environmental, Social and Governance) i investeringsprosessen, slik at porteføljeforvaltere kan ta beslutninger og få et mer fullstendig bilde av risiko og muligheter knyttet til enkeltinvesteringer. Forvalterne er blant annet i bedre stand til å identifisere eventuelle utfordringer før det trappes opp til hendelser, som potensielt kan redusere verdien av fondenes investeringer.

Eksterne fond skal også følge retningslinjene

I andre kvartal i år lanserte vi SKAGEN Select-fondene. Dette er fond-i-fond produkter som også innbefatter eksterne fond, i tillegg til SKAGENs. Gjennom disse fondene får kundene tilgang og eksponering mot andre markeder enn de som inngår i SKAGENs egne fond.

Når vi velger eksterne forvaltere forsikrer vi oss om at alle utvalgte fond oppfyller ESG-retningslinjene. Stein Svalestad som forvalter SKAGEN Select-fondene sier:

- For oss er det selvsagt at også de eksterne forvalterne skal følge samme ESG-retningslinjer som de øvrige SKAGEN-fondene. Jeg opplever at dette blir tatt godt imot hos våre eksterne samarbeidspartnere, som vi har en svært god dialog med. Iblant har vi klart å finne forvaltere som har lignende retningslinjer som oss. Andre ganger har fondenes forvaltere gått med på å bruke våre retningslinjer. I enkelte tilfeller har de endret sine retningslinjer eller solgt posisjoner som ikke tilfredsstiller våre krav.

Aktive på stemmegivning

Det første halvåret ferdigstilte vi også en rapport for 2016 om vår etterlevelse av FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI). Gjennomgangen viser at vi står oss bra i forhold til andre forvaltere og at vi hele tiden forbedrer oss med hensyn til prosesser og integrering.

2017 har vært et svært aktivt år når det gjelder stemmegivning. Første halvår stemte vi over totalt 2174 punkter på 281 generalforsamlinger. Dette tilsvarer 97 prosent av mulige avstemminger i perioden, og det er en økning fra 95 prosent første halvår i fjor.

På de møtene vi deltok i og stemte på, var 6,5 prosent av stemmene mot selskapenes ledelse på et eller flere punkter på dagsorden, mot 4,8 prosent for et år siden. Denne informasjonen er tilgjengelig på vår nettside om bærekraft og ansvarlige investeringer, via funksjonen Institutional Shareholder Services (ISS), en verdensledende leverandør av løsninger for eier- og selskapsstyring. På denne måten kan man følge hvordan forvalterne har stemt i porteføljeselskapene allerede dagen etter avstemmingen.

I tråd med våre retningslinjer har SKAGEN vanligvis stemt mot emisjon av egenkapital uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer, overdrevne lederlønninger som ikke er knyttet til resultater og valg av styremedlemmer som ikke anses å ha tilstrekkelig uavhengighet.

Engasjement

I løpet av året har også SKAGEN vært engasjert med selskaper i sine porteføljer. Hittil i år har SKAGEN hatt dialog med seks selskaper om spørsmål av varierende slag og vanskelighetsgrad, blant annet med den nederlandske Akzo Nobel og råvarehandleren Glencore. I tillegg har forvalterne jevnlig kontakt med ledelsen i de selskapene fondet har investert. Vi registrerer de tilfellene der vi har direkte kontakt med selskapene vedrørende et bestemt problem.

Etter Oljefondets beslutning i fjor om å utestenge store kullprodusenter og –forbrukere har vi fulgt utviklingen nøye. Aksjefondet SKAGEN Global har på nåværende tidspunkt en posisjon i CMS Energy, som er på Oljefondets globale overvåkingsliste. SKAGEN Globals porteføljeforvaltere har en tett dialog med CMS Energy og selskapets retning fremover, deres forbruk av kull i strømproduksjonen og den økte anvendelsen av alternative energikilder.

Toppkarakter fra PRI

Etter de siste oppdateringene i juni 2016 og i begynnelsen av 2017 (se side 8 i Årsrapport 2016 pdf) har SKAGEN fått en vurderingsrapport fra FN om PRIs prinsipper for ansvarlige investeringer.

I årets rapport får SKAGEN karakteren A i kategorien som dreier seg om selskapets strategi og selskapsstyring, samt i kategorien for noterte aksjer. Vi har også forbedret oss et hakk i kategorien for aktivt eierskap i børsnoterte selskaper, hvor vi nå har karakteren A. Fokus fremover er å beholde vår sterke posisjon og fortsette å forbedre våre system og prosesser.

I løpet av sommeren var SKAGEN også vertskap for et godt besøkt arrangement for PRIs styre og noen av de norske styremedlemmene på Kon-Tiki-museet i Oslo.

Våre retningslinjer har vist seg å være et nyttig verktøy for å håndtere ansvarlige investeringer i porteføljene. SKAGEN mener at det å investere ansvarlig lønner seg på lang sikt, fordi det hjelper oss å ta bedre informerte investeringsbeslutninger. Vi går nøye gjennom alle investeringer i alle fond, og vurderer og evaluerer selskapene opp mot våre retningslinjer med tanke på deres bærekraft.

Les også

Bærekraft i fondene

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up