Hopp til hovedinnholdet

Les også: Fondenes totalkostnad 2016

Kostnadene knyttet til forvaltningen av fondene kan deles i to:

  1. Fast årlig forvaltningshonorar: Gjelder alle fond.
  2. Variabelt forvaltningshonorarer: Gjelder bare aksjefond. Belastes dersom aksjefondene oppnår meravkastning, dvs. bedre avkastning enn sin referanseindeks eller absolutte mål.

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Vekst A:

Fast årlig forvaltningshonorar:

Fast forvaltningsgodtgjørelse 1 % p.a., beregnet daglig og belastet kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Variabelt forvaltningshonorar:

Bedre verdiutvikling enn 6 % p.a., beregnet daglig, deles 90/10 mellom andelseier og forvaltningsselskapet. Belastning av variabelt forvaltningshonorar årlig per 31.12. Belastning av variabelt forvaltningshonorar kan kun foretas dersom andelsverdien 31. desember er høyere enn andelsverdien ved forrige belastning/avregning av variabelt forvaltningshonorar (høyvannsmerke).

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Global A:

Fast årlig forvaltningshonorar:

1 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Variabelt forvaltningshonorar:

Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen MSCI All Country World daily total return net $ (i NOK) målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Fondet kan derfor bli belastet variabelt forvaltningshonorar selv om fondets avkastning har vært negativ, så lenge andelsverdien har hatt en bedre verdiutvikling enn referanseindeksen. Motsatt kan fondet ha positiv avkastning uten å bli belastet variabelt forvaltningshonorar, hvis andelsverdien ikke har hatt en bedre prosentvis verdiutvikling enn referanseindeksen. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig.

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Kon-Tiki A:

Fast årlig forvaltningshonorar:

2 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Variabelt forvaltningshonorar:

Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen MSCI Emerging Markets Index Daily Traded Net Total Return $ (i NOK) målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Samlet belastet forvaltningshonorar pr år kan imidlertid ikke overstige 4 prosent av fondets gjennomsnittlige forvaltningskapital. Ved dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse pr år kan imidlertid ikke være lavere enn 1 prosent av fondets årlige gjennomsnittlige forvaltningskapital. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig.

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN m2 A

Fast årlig forvaltningshonorar:

1,5 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Variabelt forvaltningshonorar:

Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen MSCI ACWI Real Estate IMI i NOK målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Samlet belastet forvaltningshonorar pr år kan imidlertid ikke overstige 3 prosent av fondets gjennomsnittlige forvaltningskapital. Ved dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret. Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse pr år kan imidlertid ikke være lavere enn 0,75 prosent av fondets årlige gjennomsnittlige forvaltningskapital. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig.

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Focus A

Fast årlig forvaltningshonorar:

1,6 prosent, pluss/minus variabelt forvaltningshonorar. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Variabelt forvaltningshonorar:

Bedre verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen MSCI World AC TR Index i NOK målt i prosent, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Samlet belastet forvaltningshonorar pr år kan ikke overstige 3,2 prosent av fondets gjennomsnittlige forvaltningskapital. Ved dårligere verdiutvikling enn MSCI World AC TR Index i NOK, trekkes 10 prosent av underutviklingen fra det faste forvaltningshonoraret.
Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse pr år kan imidlertid ikke være lavere enn 0,80 prosent av fondets årlige gjennomsnittlige forvaltningskapital. Variabelt forvaltningshonorar beregnes daglig og belastes årlig.

Honorarer for SKAGEN Balanse 60/40

Du betaler kun forvaltningshonorar til de underliggende fondene. Se avsnittene til SKAGENs aksjefond samt avsnittet til SKAGEN Avkastning, SKAGEN Høyrente og SKAGEN Høyrente Institusjon.

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Avkastning

Fast årlig forvaltningshonorar: 0,5 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Det er ingen begrensninger i antall uttak pr år.

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Tellus A

Fast årlig forvaltningshonorar: 0,8 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Det er ingen begrensninger i antall uttak pr år.

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Credit NOK

Fast årlig forvaltningshonorar: 0,8 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Det er ingen begrensninger i antall uttak pr år.

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Høyrente

Fast årlig forvaltningshonorar: 0,25 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader, med mer).

Det er ingen begrensninger i antall uttak pr år.

Årlig forvaltningshonorar for SKAGEN Høyrente Institusjon

Fast årlig forvaltningshonorar: 0,15 prosent. Beregnes daglig, belastes kvartalsvis (omfatter forvaltning, administrasjon, distribusjon, faste depotkostnader med mer).

Det er ingen begrensninger i antall uttak pr år.

Gode resultater er ingen garanti for fremtidig avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ, som følge av kurstap.

For investeringer i verdipapirfond er det ingen garanti for det investerte beløpet, slik som det er for bankinnskudd på inntil to millioner kroner i norske banker.

Les også: Fondenes totalkostnad 2015

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.