Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

  • SKAGEN AS (SKAGEN) eier alle rettigheter til skagenfondene.no (heretter kalt «nettstedet») og all informasjon som publiseres på nettstedet, såfremt ikke noe annet er angitt.
  • Nettstedet inneholder varemerker og logoer som eies av SKAGEN. Det gis ingen tillatelse med hensyn til bruk av slike varemerker og logoer.
  • SKAGEN aksepterer at informasjon på nettstedet kan brukes som referanse og lenkes for ikke-kommersielle formål.
  • Innholdet på nettstedet gir ikke råd om investeringer, juridiske forhold, skatt eller andre forhold og kan ikke erstatte rådgivning som tilbys av SKAGENs kunderådgivere. Dersom man velger å basere sine investeringsbeslutninger på informasjon som finnes på nettstedet, vil man selv være ansvarlig for slike beslutninger.
  • Informasjon på nettstedet utgjør ikke tilbud om å kjøpe eller selge fond, såfremt ikke annet er uttrykkelig angitt.
  • All informasjon på nettstedet er ene og alene rettet mot investorer som er hjemmehørende i de landene der fondene har tillatelse til å drive markedsføring. Disse landene er angitt i prospektene for hvert enkelt fond.
  • SKAGEN tilstreber å sikre at all informasjon på nettstedet er korrekt, men kan ikke utelukke muligheten for feil eller utelatelser.
  • SKAGEN kan endre informasjonen på nettstedet uten forutgående varsel.
  • Dette nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som drives av tredjeparter. Ansvaret for disse nettstedene påhviler ikke SKAGEN og kan styres av egne vilkår og betingelser.
  • SKAGEN forbeholder seg retten til å oppdatere disse vilkårene uten forhåndsvarsel. Enhver tvist som måtte oppstå mellom SKAGEN og brukerne av dette nettstedet styres av norsk lov med Stavanger tingrett som verneting.

Personvernregler og cookies.

Ta kontakt hvis du har spørsmål knyttet til bruken av nettstedet.

Juni 2015

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up