Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

SKAGEN Vekst: Stø kurs

Etter å ha vært i orkanens øye, utløst av pandemien, har krigen i Ukraina vært en katalysator for en nøye gjennomgang av SKAGEN Veksts investeringsprosess og risikostyring – utfordringer som fondet har løst godt.

Den forferdelige krigen i Ukraina har først og fremst vært en påkjenning for den ukrainske befolkningen, men også for investorer som har opplevd økende inflasjon og stigende renter. For SKAGEN Vekst har det vært en ekstra krevende utfordring etter at SKAGEN ekskluderte alle russiske aksjer fra investeringsuniverset. Det fikk betydning for fondets posisjoner i Sberbank, Gazprom og Segezha, som alle ble nedskrevet til null. Slik vil det være helt til børsen i Moskva igjen åpner for utenlandske investorer. I begynnelsen av året utgjorde de tre selskapene nær fem prosent av porteføljens verdi. Til tross for denne motvinden er SKAGEN Vekst likevel ikke blåst ut av kurs.

Aktiv risikostyring

For aktive investorer er det viktig å velge den rette risikoen, slik at vi oppnår best mulig avkastning, forklarer porteføljeforvalter i SKAGEN Vekst, Søren Milo Christensen:

- I stedet for å forsøke å minimere risikoen går min jobb ut på å identifisere og styre risikoer, slik at investorene blir belønnet for både den direkte og indirekte risikoen som fondet tar på deres vegne, sier Søren.

Det skjer gjennom aktiv selskapsplukking, hvor forvalterne ser på faktorer på selskapsnivå, for eksempel profittmargin, kostnadsstruktur, gjeld og konkurranseposisjon. I tillegg tar de også en gjennomgang hvor fondets eksponering mot makroøkonomiske forhold, markedet og politiske faktorer er i fokus.

- I forhold til risiko på selskapsnivå ser vi på hvordan de interagerer. Samtidig analyserer vi ulike mulige scenarier. De finansielle risikoene er nøkkelen, og vi unngår situasjoner hvor en forverring av selskapets overskudd skaper balanserisiko i investeringscaset. Verdsettelsen er helt sentral når det gjelder beskyttelse på nedsiden, særlig hvis det er en høyere grad av usikkerhet i scenarieanalysen, forklarer Søren Milo Christensen.

I tillegg til en attraktiv verdsettelse hadde de russiske selskapene i SKAGEN Veksts portefølje beviselig forbedret sine utbytter over tid. Gazprom har for eksempel sett en økning i utbetalinger og var på vei til å fordele over halvparten av overskuddet i utbytte i år. I tillegg til å gi svært attraktiv avkastning kun fra utbytte, har det også gitt en mer effektiv bruk av det overførte underskuddet som igjen har gitt høyere avkastning på nye investeringer.

På porteføljenivå er følgeeffektene i fokus, hvor for eksempel økende priser påvirker økonomien, eller hvordan det politiske og regulatoriske klimaet er i de ulike landene, forklarer Søren.

- Nøkkelen er å kjenne porteføljeselskapene godt og samtidig tett overvåke de indirekte truslene de kan møte, sier han.

Med en oljepris på 75 dollar i starten av året har den russiske økonomien og selskapene vært godt posisjonert for å motstå mulige sanksjoner. Sanksjonene i samme omfang som de de ble pålagt etter annekteringen av Krim i 2014, hvor oljeprisen var en tredel lavere. Porteføljen i SKAGEN Vekst har også vært eksponert mot aksjer utenfor Russland som høyst sannsynlig ville få en fordel av effektene av krigen, som råvarer og energi.

Aksjer i disse to kategoriene var en del av de fire beste bidragsyterne i første kvartal, som hjalp på de negative virkningene som krigen har hatt på utviklingen i porteføljen. Dette understreker porteføljens robuste posisjonering mot effektene av krigen i Ukraina.

imagewq7bl2.png

Utvalget av aksjer driver god avkastning

Neste år feirer SKAGEN Vekst 30 år, og målet med å skaffe kundene den beste absoluttavkastningen er fortsatt det samme. Fondets imponerende 13,4 prosents årlige avkastning siden lansering i 1993 har vært upåvirket av både krigen i Ukraina og Covid. Suksessen har vært drevet av nøye utvalgte aksjer. SKAGEN Vekst har prestert godt målt mot referanseindeksen, siden porteføljeforvalterne har valgt de riktige selskapene og risiko fra alle regioner, unntatt Russland. Fondet ligger foran indeks både hittil i år og siste 12 måneder.

image6hdin.png

Om fremtidsutsiktene mener porteføljeforvalteren at det internasjonale svaret på krisen i Ukraina fra regjeringer, selskaper og investorer kan få konsekvenser som går utenfor regionen. Det kan for eksempel handle om hvordan Vesten håndterer Kina:

- Selv om krigen i Ukraina var uforutsigbar har den satt spørsmålstegn ved hvordan selskapene skal skaffe materialer, og hvor de skal plassere fabrikkene. Omvendt kan det få betydning for globaliseringen og ha følger for den langsiktige økonomiske veksten og inflasjon, sier Søren.

For tiden er SKAGEN Vekst godt plassert for å håndtere økende priser og renter. Fondets poster i finans- og energiselskaper forventes å prestere godt i situasjoner som denne. Porteføljen har attraktive posisjoner i mange selskaper i vekstmarkedene, som handles til billige priser.

Ved å benytte sin tidløse verdibaserte filosofi og solide investeringsprosess kan andelseierne forvente å fortsatt få best mulig risikojustert avkastning.

---

NB: Alle tall er i NOK fra den 31/03/22, med mindre annet er angitt

Aktiv forvaltning

SKAGEN Focus: Kontrære investorer på god vei

Vårt globale fond for små og mellomstore selskaper har vunnet flere internasjonale priser for den ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Aktiv forvaltning

Sterk start på året for SKAGEN Global

SKAGEN Global starter 2024 på samme måte som fjoråret sluttet: med sterk utvikling i porteføljeselsk ...

Det imponerende gapet

Vi er vitne til en nesten unik hendelse i de globale aksjemarkedene akkurat nå. For den kontrære ...

SKAGEN Kon-Tiki: Investerer mot strømmen for bedre avkastningsmuligheter

Året 2023 har vært nok et utfordrende år for vekstmarkedene sammenlignet med de mer utviklede ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up