Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

5 min lesing

Bærekraft: Aktiviteten øker

Det er bare gjennom å forvalte fondene på en bærekraftig måte at vi kan fullt ut få oversikt over de risikoer og muligheter som er forbundet med de ovennevnte faktorene. En bærekraftig tilnærming til investeringer er viktig hvis vi skal være gode, langsiktige tillitsmenn for kundene. 

Felles retningslinjer i konsernet

I løpet av 2018 har SKAGEN jobbet tett med våre eiere i Storebrand for å få på plass felles retningslinjer for bærekraftige investeringer. Dette arbeidet endte med publiseringen av reviderte retningslinjer i begynnelsen av 2019. 

De reviderte reglene kombinerer styrkene til både Storebrand og SKAGEN. I mer enn 20 år har Storebrand jobbet med bærekraftsanalyser, integrasjon og ekskluderinger. SKAGEN har på sin side lang og bred erfaring med å drive aktivt eierskap gjennom direkte dialog med ledelse og styrer i de selskapene hvor vi har vært eller er investert. I tillegg kommer vår stemmegivning ved generalforsamlingene i de samme selskapene.

Gjennom vårt arbeid har vi sett at selskapene som innlemmer bærekraft i strategien blir de økonomiske vinnerne i det lange løp – og som et resultat er de da også de beste investeringene. Vi tror på å investere i de selskapene som vil gi den beste risikojusterte avkastningen for våre andelseiere, uten å ødelegge mulighetene til kommende generasjoner.

Åpne rundt eksklusjoner

På samme måte som tidligere versjoner av SKAGENs retningslinjer, bygger de nye, reviderte reglene på anerkjente internasjonale lover, normer og konvensjoner. Selskaper blir ekskludert fra investeringsuniverset hvis de har store brudd mot disse lovene og reglene, eller at vi anser det er stor fare for ytterligere brudd. I tillegg tar vi ut av investeringsuniverset selskaper med enkeltprodukter eller industrier som vi anser som ikke bærekraftige.

Tidligere hadde SKAGEN en implisitt liste over selskaper som vi ikke ville investere i. Dette er nå endret og vi har en åpen liste over ekskluderte selskaper. Denne listen er tilgjengelig på våre hjemmesider. Det er viktig å merke seg at eksklusjon ikke er førstevalget vårt, men vil bli brukt når vi ser at det er selskaper med klare brudd og som ikke er i stand til å endre seg.

Ved inngangen til dette året står det 171 selskaper på eksklusjonslisten, som vi deler med de andre selskapene i Storebrand Gruppen. Det er noen nye kategorier på listen som SKAGEN tidligere ikke har utelukket. Blant annet selskaper som har mer enn 25 prosent av inntektene fra kull, selskaper med mer enn 20 prosent av inntektene fra oljesand og selskaper som produserer palmeolje på en ikke bærekraftig måte.

De reviderte retningslinjene har også større fokus på aktivt eierskap. Det er derfor introdusert en observasjonsliste som vil gjøre det mulig for oss å jobbe mer målrettet for å påvirke selskaper i en positiv retning. I selskaper hvor vi mener det er mulige brudd mot reglene våre, men hvor vi også ser at det jobbes med forbedringer, kan disse settes på observasjonslisten. I tillegg kan det være tilfeller hvor selskapene trenger oppføling for å implementere forbedringer. Vi vil sette klare mål om forbedringer for selskapene på listen og forventer at disse blir oppnådd innen forhåndsdefinerte tidsfrister. Listen over selskaper som er satt til observasjon er i samme dokument som eksklusjonslisten og ligger på vår hjemmeside.

Aktive eiere

Til tross for disse endringene er det noen ting som ikke endrer seg. Vi fortsetter å analysere alle potensielle og eksisterende selskaper på den samme strukturerte måten som vi har gjort tidligere. Vi fortsetter også å bruke den posisjonen vi har til å påvirke selskaper i den retningen vi mener er riktig. Dette blir gjort gjennom stemmegivning eller i møter direkte med styret og ledelsen i selskapene.

Hvert år har vi en rekke møter med både potensielle og eksisterende poster i fondene. Disse møtene inneholder typisk også samtaler om miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold. I 2018, hadde SKAGEN direkte dialog med 17 selskaper om ESG-relaterte spørsmål - ett møte mer enn i 2017.

I SKAGEN stemmer vi også normalt i mer enn 95 prosent av alle generalforsamlingene i selskapene våre. I tråd med retningslinjene våre stemmer vi vanligvis mot selskapet i saker som gjelder:

  • Utstedelse av nye aksjer uten fortrinnsrett
  • Store lønnspakker til ledere, og hvor disse ikke er knyttet til resultater
  • Valg av styremedlemmer som ikke er tilstrekkelig uavhengige

Stemmegivning i 2018

I løpet av året var det totalt 223 generalforsamlinger i porteføljeselskapene, med 2 564 saker å stemme over.

SKAGEN stemte i 217 av disse møtene, og 97 prosent av sakene til avstemming. Dette er en liten nedgang fra året før hvor vi stemte i 98 prosent av alle sakene. Ved generalforsamlingene hvor vi avla stemme ble 6.4 prosent av stemmene våre avgitt mot selskapets styre på ett eller flere punkter. Dette er en liten oppgang 2017 før hvor tilsvarende tall var 6.1 prosent.

Full oversikt over hvordan SKAGEN stemmer finner du på siden for ansvarlige investeringer.

Les også

Retningslinjer for bærekraftige investeringer 

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up