Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Bærekraftklassifisering

SKAGEN Høyrente har en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av norske obligasjoner og bankinnskudd med lav risiko.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et likviditetsfond, enten alene eller som del i en veldiversifisert portefølje og som har kort investeringshorisont.

Det tegnes i fondsandeler, og ikke direkte i aksjer eller andre verdipapirer. Referanseindeksen reflekterer fondets investeringsmandat. Siden fondet er aktivt forvaltet vil imidlertid porteføljen avvike fra indeksens sammensetning. 

Siste statusrapport for fondet:

juks
calendar_today
Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er NBP Liquidity Standard Index NOK (NOLIQSTD). Fra 01.02.2021 til og med 31.03.2023 var fondets referanseindeks NBP Norwegian Government Duration 0,5 Index NOK (NOGOVD6M). Frem til 01.02.21 var referanseindeksen Oslo Børs Statobligasjonsindeks 6 måneder (ST2X). Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. Tidligere referanseindekser representerer ikke fondets risikoprofil og mandat fullt ut. Historisk avkastning for indeksene i denne perioden er derfor ikke tatt med. Referanseindeksen representerer ikke fondets risikoprofil og mandat fullt ut. Fondets svingninger i avkastning kan derfor være høyere enn for referanseindeksen. Nåværende og tidligere referanseindeks gjenspeiler ikke fondets investeringsunivers og risiko. Fondets investerer hovedsakelig i rentepapirer utstedt av private foretak og har derfor en høyere kredittrisiko sammenlignet med referanseindeksen. Dette innebærer at fondets historiske meravkastning fremstår bedre enn hva den i realiteten er. Referanseindeksen kan derfor ikke benyttes for å vurdere fondets prestasjoner, men kun for å vise hvordan avkastningen har vært for statsgaranterte rentepapirer med tilsvarende rentebinding (løpetid) som fondet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
18.09.1998 3 493 mill. NOK 250,00 NOK NBP Liquidity Standard Index NOK (NOLIQSTD) NO0008004017
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.

Sigve Stabrun

Porteføljeforvalter Storebrand Asset Management
SKAGEN Høyrente

Pr dato 31.08.2023 - 29,24 % av den totale porteføljen

Olav Thon Eiendomsselskap ASA

3,48 %

LeasePlan Corp NV

3,23 %

3,22 %

Hjelmeland Sparebank

2,74 %

Entra ASA

2,57 %

Jæren Sparebank

2,56 %

Sparebanken Vest

2,36 %

Høland og Setskog Sparebank

2,27 %

Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up