Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Porteføljen omfatter aksjefondene SKAGEN Global, SKAGEN Global II, SKAGEN Global III, SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Vekst, SKAGEN m2, SKAGEN Focus og deres respektive andelsklasser. SKAGEN forvalter også SKAGEN-fondene som inngår i Storebrand SICAV i Luxembourg etter avtale med Storebrand Asset Management: SKAGEN Global Lux, SKAGEN Kon-Tiki Lux, SKAGEN m2 Lux og SKAGEN Focus Lux. Fondene er heretter referert til som fondene, aksjefondene eller produktet.

Siden alle aksjefondene følger samme ESG-strategi, gjelder sammendraget for alle fondene. Porteføljeforvalteren og SKAGENs ESG-team er ansvarlige for at retningslinjene i sammendraget følges i aksjefondene.

Forvaltningen av aksjefondene følger en ESG-integreringsstrategi gjennom hele investeringslivssyklusen, for å oppnå målet om å gi andelseierne den best mulige risikojusterte avkastningen. Selv om aksjefondene har hver sine særegne mandater og investeringsstrategier, er det de samme fire ESG-pilarene som gjelder for alle investeringer i fondene. Disse fire pilarene er:

  1. Eksklusjon av investering i en rekke ikke-bærekraftige produkter, selskaper og aktiviteter
  2. Økt screening av selskaper i bransjer med høye utslipp
  3. ESG-faktaark er en del av analysen av hvert enkelt investeringstilfelle
  4. Aktivt eierskap

SKAGENs retningslinjer for bærekraftige investeringer, som er vedtatt på styrenivå, forplikter SKAGEN til å følge prinsippene i retningslinjene i forvaltningen av fondene. Retningslinjene bygger på de bredere policyene som gjelder overordnet i Storebrand-gruppen. Strukturen for ESG-integrasjon implementerer disse forpliktende prinsippene i praksis, noe som betyr at aksjefondene har miljømessige og sosiale karakteristika, men har ikke bærekraftige investeringer som sitt mål. 

SKAGEN har underskrevet FN's Prinsipper for ansvarlig investering (UN PRI) og har forpliktet seg til å investere i tråd med disse prinsippene. UN PRI er også en viktig referanse for arbeidet med å implementere evalueringen av god selskapsstyring i forbindelse med våre investeringsaktiviteter.

SKAGEN viser også spesifikt til OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter i sin policy for bærekraftige investeringer. Systematiske brudd på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, som ikke blir adressert i en potensiell selskapsinvestering, vil bli betraktet som et brudd på praksis for god selskapsstyring.

SKAGEN screener i flere faser av ESG-integreringsstrategien for potensielle brudd på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

I forvaltningen av aksjefondene håndterer SKAGEN miljømessige og sosiale faktorer ved å bruke forpliktende verktøy gjennom hele investeringsprosessen:

Eksklusjon og negativ screening av en rekke ikke-bærekraftige produkter, selskaper og aktiviteter er første trinn for å vurdere en investerings miljømessige og sosiale karakteristika.

Når en investeringstese blir formulert, samles, registreres og vurderes de miljømessige og sosiale faktorene og faktorene relatert til god selskapsstyring. Samtidig utføres økt due diligence i forbindelse med klimarisikoen i selskaper fra sektorer med høye utslipp.

Som det tredje utarbeides ESG-faktaark for hvert fond for å gi større innsikt i de materielle ESG-faktorene på investeringsnivå, som støttes av en trafikklysmodell som indikerer den anslåtte graden av ESG-risiko eller -mulighet. Fondet vurderer miljømessige og sosiale karakteristika som er relevante på investeringsnivå.

Som den siste pilaren, er aktivt eierskap gjennom dialog, engasjement og stemmegivning et verktøy som tas i bruk i fondene for å overvåke og engasjere seg i investeringsselskapene. Vurderinger av miljømessige og sosiale karakteristika gjøres kontinuerlig. Hvis spesielt betydelige bærekraftsrisikoer (skade på investeringen) eller prinsipielt ugunstige effekter (potensiell skade ved å investere) ikke viser tegn til forbedring, krever det til slutt at beholdningen i det investerte selskapet selges, dersom selskapet ikke klarer å redusere risikoen. SKAGENs ESG-team utfører kvartalsvise kontroller av fondene for å overvåke utviklingen i hendelser og den generelle eksponeringen med formålet å sikre at Policy for bærekraftig investering er avstemt mellom enheten og Storebrand-gruppen generelt.

Les hele dokumentet om bærekraftsrelatert informasjon her (på engelsk).

Endringslogg:

12.04.2024: Lagt inn henvisning til SICAV-fondene som SKAGEN forvalter. Mindre språklige justeringer som ikke påvirker det juridiske innholdet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up