Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

8 min lesing

SKAGEN Kon-Tiki: Aktivt eierskap i vekstmarkeder

Selskaper i fremvoksende markeder ligger tradisjonelt noe etter utviklede markeder, ikke bare når det gjelder rapportering og ledelsesprioritering, men også med tanke på hvor raskt bærekraft- eller ESG-mål og -retningslinjer blir innført. Dette skyldes til en viss grad at kunder, investorer og reguleringsmyndigheter tradisjonelt har mer påvirkningskraft i utviklede markeder. Vi begynner imidlertid nå å se vedvarende forbedringer på bakgrunn av økende bevissthet i fremvoksende markeder.

For oss som langsiktige investorer er det viktig å se at ESG-ambisjoner på papiret blir fulgt opp og gir seg utslag i mer enn bare bedre innsyn i selskapets interne forhold, de må også forankres i strategi og gjennomføring. Vi mener at selskaper som forstår og tar høyde for ESG, ofte har en sterkere kultur og er mer innovative. Temaet skaper engasjement, og med mer engasjerte medarbeidere har virksomheter også en tendens til å bli mer produktive.

Ved å ekskludere selskaper fra investeringsuniverset kun basert på nåværende (lave) bærekraftnivåer, begrenser vi selskapenes utviklingsevne. Ved å investere i disse selskapene kan vi som investorer gripe muligheten til å påvirke ledelsen og bidra til å skape reell, positiv endring. Videre er det ofte utviklingsfasen som gjør investeringscasen interessant for oss. En positiv ESG-utvikling kan i seg selv bidra til å redusere risikopremien til et selskap og dermed øke verdien.

Et godt eksempel på et selskap som på mange måter har forvandlet seg selv på grunn av en ledelsesbeslutning om å sette ESG i sentrum av alt de gjør, er UPL, et av selskapene vi har en langsiktige eierandel i. Da vi gikk inn i dette selskapet i 2014, hadde de et slett ESG-omdømme. Vi har engasjert oss i flere temaer og problemstillinger som angår selskapet gjennom årene, og det er derfor enda mer gledelig å reflektere over hvor langt de har kommet på de fleste områder. Dette er også et godt eksempel på dilemmaene og utfordringene som kan oppstå når investorer stoler blindt på ESG-rangeringer.

Overholdt UPL ESG-reglene?

UPL er børsnotert i India og er verdens femte største selskap for landbruksløsninger. De dekker hele spekteret av landbruksbehov fra beskyttelse av avling til frøbehandling og løsninger etter innhøsting, og er tilstede i rundt 140 land.

Investeringscaset er utvetydig og velegnet for ESG- og temabaserte investorer siden jordbruksland og vann vil bli begrensede ressurser i fremtiden. Samtidig vil verdens befolkning øke, noe som medfører et økende behov for mat. Det er derfor viktigere enn noensinne at produktiviteten i landbruket heves på en bærekraftig måte over hele verden.

For mange investorer er det imidlertid to viktige grunner til å stoppe her. For det første er UPL kategorisert som et landbruksselskap innen kjemisk industri. Kjemisk industri har lenge lidd under dårlig omdømme på grunn av muligheten for negative innvirkninger på miljø, helse og sikkerhet. Ikke alle kjemikalier er farlige, men eksponering for enkelte kjemikalier kan forårsake alvorlige miljøskader og skader på menneskers helse.

For det andre var selskapet nylig involvert i en uheldig hendelse der en lagerbygning i Cornubia i Sør-Afrika som var utleid til UPL, ble utsatt for en brann som resulterte i alvorlige miljøskader og betydelig innvirkning på området rundt lagerbygningen i form av branngasser, røyk og forurenset avløpsvann fra brannslukningsarbeidet. Som et resultat av dette ble UPLs ESG-rangering nylig nedgradert.

Omstendighetene i denne saken var svært uvanlige, siden brannen ble påsatt av opprørere som brannbombet mange steder i provinsen under sivile uroligheter. Vi har snakket med flere kontakter i UPL, fra toppledelsen til lederen av virksomheten i Sør-Afrika og den juridiske avdelingen, for å få et mer nyansert bilde av hendelsen enn det som kom frem i den lokale pressen. Vi har alltid våre egne ESG-eksperter med oss når vi møter porteføljeselskaper under slike omstendigheter, noe som hjelper i vår egen granskningsprosess og også verdsettes av selskapene siden de kan ha nytte av tilbakemeldingene. Dette er en god illustrasjon av måten vi jobber på som investorer.

I denne saken endte vi opp med å sette spørsmålstegn ved den svært negative konklusjonen rangeringsorganet kom frem til. De har nesten utelukkende brukt den lokale pressen som kilde. ESG-rapporten inneholder faktiske feil som ikke ble rettet opp før utgivelsen. Og til tross for at denne hendelsen forårsaket alvorlige miljøskader, beviser ikke én enkelt ulykke at selskapet lider av gjennomgripende problemer.

Vi har gått i dialog med UPL om opprenskingen etter brannen og opplever at de gjør sitt beste for å redusere innvirkningene av hendelsen. Videre har ingen så langt fremsatt noen juridiske krav eller gått til rettslige skritt mot UPL. Dersom noe av dette endrer seg, vil vi vurdere den nye informasjonen nøye, men per i dag har vi kommet til en annen konklusjon om hendelsen enn det rangeringsorganet gjorde.

Bærekraftighet skaper smartere innovasjon og lønnsom vekst

Når vi ser bort fra denne ulykken, har UPL gjort betydelige fremskritt rundt ESG. Selskapet har gått gjennom en betydelig forvandling de siste årene, hvor de har fulgt en strukturert tilnærming til bærekraft gjennom mange dimensjoner:

  1. Miljømessige: Selskapets første bærekraftrapport (2016/17) inneholdt en plan om å redusere miljøfotavtrykket med 30 prosent i løpet av tre år. Dette omfattet fire fokusområder, og de har alt redusert avfallsdeponering med 45 prosent, karbonutslipp med 26 prosent og vannforbruk med 21 prosent.  For 2025 har de satt seg et nytt mål om ytterligere reduksjoner på rundt 30 prosent.
  2. Samfunnsmessige: som medlem av verdensrådet for bærekraftig utvikling er selskapet forpliktet til å nå FNs 17 globale mål for bærekraftig utvikling. Denne forpliktelsen er godt forankret på tvers av hele organisasjonen, med spesiell vekt på visse mål.
  3. Styringsmessige: integrering av retningslinjer, med sterke, internasjonale standarder som målsetning.
  4. Økonomiske: Selskapets kjernefokus på ESG gjenspeiler troen på at det også vil forbedre økonomiske resultater ved å fremme innovasjon, støtte konkurransedyktigheten og vinne markedsandel over tid. ESG har fungert som veikart for selskapets forvandling fra et produktbasert til et løsningsbasert selskap med fokus på å hjelpe bønder.  

Endringspådrivere med matsikkerhet som mål

Gjennom sin nye strategi er UPL fast bestemt på å bli en endringspådriver i satsingen på matsikkerhet i en verden med begrensede ressurser. De definerer kjernevirksomheten sin som å hjelpe bønder med å oppnå større avlinger, og samtidig bidra til den globale satsingen på økt matsikkerheten. UPL har utarbeidet en åpen landbruksstrategi siden de anser tett samarbeid mellom alle interessenter i matnettverket som avgjørende.  Dette kan skje i form av forskjellige initiativer, blant annet karbonbinding, reduksjon av stubbrenning ved å gi bønder et bioenzym som fremmer rask nedbrytning, redusert ferskvannsforbruk i landbruket gjennom bruk av vannsparingsproduktet Zeba, sprøytetjenester, osv.  

Selskapets fokus på nyere, bærekraftige og differensierte produkter tar samtidig sikte på å øke marginene og vinne markedsandel. De hevder at de er markedsledende innen bioløsninger. Ved å være best i klassen på bærekraftig produksjon reduseres risikoen fra et regulatorisk ståsted, da selskapet kan fase ut flere av de ikke-bærekraftige og farlige kjemikaliene som blir forbudt i stadig flere land.  Dette styrker merkeoppfatningen og forbedrer selskapets anseelse i investeringssamfunnet.

Belønning for ESG-måloppnåelse

UPL har iverksatt et strukturelt rammeverk for å belønne oppnåelsen av ESG-mål. Alle ansatte har prestasjonsindikatorer knyttet til ESG-mål, og disse gjennomgås i alle produksjonsenheter hver måned.

I tillegg bestreber selskapet seg på å gjøre forsyningskjeden mer bærekraftig, med et mål om å hente mer enn 60 prosent av råmaterialene fra bærekraftige kilder innen 2025. De legger også press på forsyningskjedene sine, for eksempel gjennomfører de initiativer for å stoppe barnearbeid i industrien. Selskapets engasjement oppmuntrer konkurrenter og hele verdikjeden til å handle for å holde seg konkurransedyktige og relevante. 

UPL er et godt eksempel på en virksomhet som har omfavnet mulighetene i forbindelse med ESG, og de høster nå fruktene i form av solide økonomiske resultater. UPL leverte det sterkeste bidraget til SKAGEN Kon-Tikis prestasjon i 2021. Det er også interessant å bemerke at UPL ble rangert som nr. 1 for bærekraftig ytelse i sitt segment for andre år på rad av samme rangeringsorgan som nedgraderte selskapet. Med tanke på UPLs betydelige forbedringer på tvers av flere kategorier, uttalte rangeringsorganet at det anerkjenner innsatsen UPL har lagt ned i nytenkning rundt bærekraft i det globale matsystemet. Dette omfatter suksessen selskapet har hatt med selskapsstyring, samfunnsrelasjoner, forretningsetikk og karbonfotavtrykk. FTSE Russell har også gitt selskapet en høy rangering, og UPL er inkludert i den kjemiske sektoren i Dow Jones’ bærekraftindeks. Dette er en utmerkelse som kun tildeles de 15 øverste prosentene av selskapene.

Aktive forvaltere spiller en viktig rolle

ESG-rangeringer har i dag en betydelig innvirkning på kapitalstrømmer, særlig på grunn av rollen de spiller i utviklingen av sammenligningsgrunnlag for ESG.  Evalueringer brukes normalt som filtre på en indeks. Vi har sett eksponentiell vekst i passive ESG-investeringer, og for oss er mangelen på åpenhet og konsekvent tilnærming rundt rangeringsmetodikken for ESG et problem. Dette understreker imidlertid også den viktige rollen vi spiller som aktive investorer og mulighetene dette kan skape.  Vi investerer i selskaper som er utsatt for ESG-risikoer, så det er svært viktig at vi opprettholder en tett dialog med ledelsen. Vi må i noen tilfeller utvikle et langsiktig, tillitsbasert forhold før vi blir hørt, men vi kan også utgjøre en reell forskjell for hvilken kurs selskapets setter inn i en mer bærekraftig fremtid. 

 

ESG-årsrapport: Hold det ekte

I SKAGEN er vi alltid opptatt av å ha et fast grep om virkeligheten. Bærekraftrapporten for 2021 viser i detalj de ulike delene av vårt aktive engasjement. Den beste måten å oppnå virkelige endringer og forbedringer er i samarbeid med porteføljeselskapene.

Les mer arrow_right_alt
Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up