Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Hva koster det å ha en IPS hos SKAGEN?

Det er ingen administrative kostnader ved å ha en IPS hos SKAGEN og heller ingen etableringskostnader. Her er kostnadene for de ulike pensjonsprofilene og kostnader i våre fond.

Hvem kan spare i IPS?

Du må være over 18 år, og for å få skattefordel må du ha skattbar inntekt. Maks alder for sparing er 75 år.

Hvor mye kan du spare årlig?

Fra 2022 kan du spare opptil NOK 15.000 årlig for å få maks skattefordel. Maks innbetaling gir 3300 i skattefordel. 

Kan en ha flere IPS avtaler hos flere leverandører?

Ja, men du må selv passe på at det ikke betales mer enn kr 15.000 i året for maks skattefordel.

Hva er minste beløp for sparing i IPS i SKAGEN?

Minste beløp er kr 250

Hvor ofte kan jeg spare på IPS?

Du kan spare engangsbeløp eller etablere spareavtale. Du kan selv velge når du vil trekke beløpet fra konto og hvor ofte det skal trekkes. 

Hvilken kursdato får jeg ved handel?

Ved tegningsordrer får du kurs den dagen tegningsbeløpet er identifisert i SKAGENS system. Det betyr at det kan ta en dag fra du har gjennomført kjøpet til vi har registrert det i vårt system. Ved førstegangstegning vil kursen kunne avhenge av tidspunktet SKAGEN mottar dokumentasjon nødvendig for å gjennomføre kundekontroll.

Har dere en fast dato utbetalingsdato?

Ja, det er månedlig utbetaling den 20.

Er det formueskatt på IPS?

Nei, det er  ingen formueskatt på sparesaldo og avkastning på IPS (det samme gjelder for gammel IPS, IPA og PKB).

Kan man ta ut midlene før pensjonsalder (62 år)?

Nei. Midlene er bundet til pensjonsutbetaling og innbetaling kan ikke reverseres som ved BSU.

Det vil si at midlene kan ikke tas ut. Minste utbetalingsperiode er 10 år, men starter en utbetaling ved 62 år må utbetalingsperioden gå i 18 år, fordi siste utbetaling skal alltid gå til minst 80 år.

Er det særaldergrense på IPS?

Nei, på ny IPS er det ikke særaldergrense og utbetaling kan først starte ved alder 62 år.

Hvilke pensjonsprofiler tilbyr SKAGEN?

SKAGEN Pensjon 100
SKAGEN Pensjon 80
SKAGEN Pensjon 60
Disse tre pensjonsprofilene har nedtrapping. I nedtrappingen vil vi vekte ned den aktuelle pensjonsprofilen  til fordel for SKAGEN Select 30 og kunden vil ved pensjoneringstidspunkt være fullt investert i SKAGEN Select 30.

I tillegg kan kunden velge kundevalgt profil hvor alle SKAGEN sine produkter er tilgjengelige. Her er det ingen nedtrappingsplan

Vil vi tilby eksterne fond?

På sikt kan det komme eksterne fond (tilsvarende som ASK tilbudet), men det er ingen konkrete planer eller «timeline» på dette.

Har pensjonsprofilene automatisk nedtrappingsplan?

Alle SKAGENs pensjonsprofiler trappes ned lineært fra 10 år før planlagt pensjonsutbetaling, slik at ved pensjonstidspunkt vil andelen plassert i aksjefond være 30 %. Beholdningen blir rebalansert en gang i året i henhold til valgt pensjonsprofil.

NB! Dette gjelder ikke kundevalgt pensjonsprofil, her er det ingen automatisk nedtrapping.

Er det minste utbetalingsbeløp for IPS?

Du kan velge at minste årlige utbetalingsbeløp er 20% av 1G, hvilket betyr at du får en kortere utbetalingsperiode om det er ikke dekning for dette i utbetalingsperioden (10 +5 år).

Når kan jeg starte uttak fra IPS?

Du kan tidligst starte utbetaling fra fylte 62 år. Pengene skal utbetales i et fast antall år fra uttak av pensjon starter og minst til fylte 80 år, men ikke mindre enn 10 år. Du kan fortsette innbetaling inntil du har fylt 75 år. Har du rett til uføreytelser fra folketrygden, kan du likevel kreve at institusjonen straks begynner utbetaling av pensjon. Les mer på skatteetaten (ekstern lenke)

Kan jeg stoppe utbetaling av IPS?

Nei, den kan ikke stoppes for en periode, men du kan endre på periode for utbetaling begge veier.

Hva skjer med utbetaling av IPS om jeg kommer på sykehjem og utbetalingen har startet?

Kommunene kan kreve inntil ca. 85 % av all inntekt, som vederlag for opphold på sykehjem. Det er viktig å merke seg at det er netto inntekten som er utgangspunkt for beregningen, altså inntekt etter fradrag for skatt. Inntekt i forskriftens forstand omfatter blant annet pensjonsutbetalinger, (både fra folketrygden og andre pensjonsordninger), andre løpende trygdeytelser, eventuelle leieinntekter og annen avkastning av formue. Avkastning av formue vil for eksempel kunne være renter av bankinnskudd, aksjeutbytte, gevinst ved salg av aksjer mv.

Hva skjer om jeg dør før, eller i utbetalingsperioden?

Hvis du dør før IPS-en er ferdig utbetalt, går resten av pensjonen til familien din. Barn under 21 år har rett til en årlig barnepensjon tilsvarende 1 G (folketrygdens grunnbeløp) frem til de fyller 21 år. Ektefelle, samboer eller registrert partner får resten som utbetales som pensjon over 10 år. Er det ikke ektefelle, samboer eller registrert partner går resten til dødsboet som et engangsbeløp, og blir dermed fordelt mellom arvingene etter reglene i arveloven og testamente.

Hva skjer med oppsparte midler i gammel IPS ordning?

Ny ordning vedtatt i Stortinget erstatter gammel IPS-ordning. Den gamle ordningen stenger for nytegning når den nye ordning trer i kraft. Kunder som har gammel IPS kan fortsette å innbetale på eksisterende kontrakter. SKAGEN vil stenge gammel ordning for både eksisterende og nye kunder fra og med 01.01.2018

Hva skjer med gammel IPS?

Den vil bli stående som den er, den kan ikke overføres til ny IPS i og med at skattesatsen er pensjonsskatt ved utbetaling (ikke alminnelig inntektsskatt).

Kan man flytte IPS avtaler til annen leverandør?

IPS kan flyttes mellom ulike leverandører og det er ingen flyttekostnader.

Kan skattefradraget overføres til ektefelle?

Nei – det inngås en personlig avtale og fradrag kan ikke overføres.

Hva må SKAGEN rapportere på IPS?
Uttak i form av:
Utbetaling fra alderspensjon
Utbetaling fra barnepensjon og etterlattepensjon
Engangsutbetalinger til dødsbo

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up