Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Innledning

SKAGEN AS (SKAGEN) er et verdipapirforetak godkjent av Finanstilsynet til å yte porteføljeforvaltning etter verdipapirhandelloven. Selskapet har registrert hovedkontor i Skagen 3, 4006 Stavanger, Norge.

SKAGEN er en del av Storebrand-konsernet og eies 100 % av forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management AS. Storebrand Group består av alle selskaper som eies direkte eller indirekte av Storebrand ASA.

SKAGEN forvalter følgende fond på vegne av Storebrand Asset Management:

 • Aksjefondene SKAGEN Vekst, SKAGEN Kon-Tiki, SKAGEN Global, SKAGEN m2 og SKAGEN Focus.
 • Kombinasjonsfondene SKAGEN Select 15, SKAGEN Select 30, SKAGEN Select 60, SKAGEN Select 80 og SKAGEN Select 100.

Hensikten med dette dokumentet er å gi et sammendrag av investorrettighetene i samsvar med EUs forordning om distribusjon over landegrensene (EU 2019/1156).

Hvis du trenger ytterligere informasjon om investeringsvilkårene, kan du se prospektet som er tilgjengelig på www.skagenfondene.no.

Investorrettigheter

 • Rett til å motta visse opplysninger knyttet til investeringen din

Som investor har du tilgang til nyeste prospekt, nøkkelinformasjon, årsrapport og halvårsrapport på www.skagenfondene.no.

Siste netto andelsverdi (NAV) i det aktuelle SKAGEN-fondet er tilgjengelig på www.skagenfondene.no.   

Som investor er du sikret rett til informasjon. I samsvar med gjeldende myndighetskrav skal du informeres om alle vesentlige endringer i bestemte opplysninger i prospektet som ble utlevert til deg før du investerte.

 • Rett til å innløse investeringen

Investorer har rett til å innløse investeringen og motta innløsningsproveny for andelene innenfor tidsrammen og til vilkårene som er angitt i prospektet for SKAGEN Fondene.

 • Stemmerett og lignende

En investor har rett til å stemme på valgmøter og andelseiermøter om vedtak knyttet til relevant fond og/eller andelsklasse, i samsvar med vilkårene fastsatt i prospektet.

Ved avvikling av fondet eller andelsklassen de har investert i, har investorene også rett til å bli behandlet rettferdig og likt innenfor tidsrammen og underlagt vilkårene som er nærmere beskrevet i prospektet til SKAGEN Fondene.

 • Rett til å klage

Som investor har du rett til å fremsette klage vederlagsfritt til Storebrand Asset Management (der du juridisk sett er kunde). Du finner nærmere informasjon om klageprosessen hos Storebrand Asset Management på https://www.storebrand.no/infosider/kontakt-oss/privat/klage-eller-reklamasjon og på https://www.skagenfondene.no/kontakt-oss/klager/. Storebrand Asset Management har forpliktet seg til å behandle alle fremsatte klager i henhold til sine prosedyrer for klagebehandling.

Hvis du ikke er fornøyd med tjenesten du har mottatt, og ønsker å fremsette en formell klage, må du henvende deg direkte til Storebrand Asset Management og bruke klageskjema som finnes her. Der finner du også informasjon om Finansklagenemnda.

Investorer som er bosatt i EU/EØS, kan også sende inn klager gjennom Europakommisjonens nettbaserte klageportal (ODR) eller klage på en leverandør av finansielle tjenester i et annet EØS-land | Europakommisjonen (europa.eu).

 • Investorrettigheter overfor Storebrand Asset Management og dets tjenesteleverandører

Som investor har du rett til å reise krav mot Storebrand Asset Management (der du juridisk sett er kunde) for alle kontraktsbrudd.

Investorens utøvelse av disse rettighetene er strengt underlagt vilkårene i de relevante fondsdokumentene og/eller lovgivningen som disse rettighetene er hjemlet i.

Ifølge bestemmelsene har investoren rett til å reise krav mot depotmottakeren som er utnevnt av Storebrand Asset Management, med hensyn til

 1. tap av aktiva som oppbevares hos depotmottakeren eller en som har fått fullmakt fra denne, eller
 2. andre tap som skyldes at depotmottakeren uaktsomt eller forsettlig har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til gjeldende bestemmelser, forutsatt at dette ikke fører til ulik behandling av investorer i SKAGEN Fondene.

Generelt

Alle som ønsker det kan motta ytterligere informasjon om:

 1. Strategien som følges for utøvelse av stemmerett
 2. Retningslinjene for interessekonflikter
 3. best execution (krav om å oppnå beste resultat ved utførelse av kundeordrer)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up