Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Innledning

SKAGEN AS er et forvaltningsselskap godkjent av Finanstilsynet til å forvalte UCITS-fond i henhold til den norske verdipapirfondloven. SKAGEN AS har registrert hovedkontor i Skagen 3, Torgterrassen, 4006 Stavanger, Norge. Postboks 160, 4001 Stavanger.

SKAGEN AS er en del av Storebrand-konsernet og eies 100 % av Storebrand Asset Management AS. Storebrand Group består av alle selskaper som eies direkte eller indirekte av Storebrand ASA.

Hensikten med dette dokumentet er å gi et sammendrag av investorrettighetene i samsvar med EUs forordning om distribusjon over landegrensene (EU 2019/1156).

Hvis du trenger ytterligere informasjon om investeringsvilkårene, kan du se prospektet som er tilgjengelig på nettsiden vår.

Investorrettigheter

  • Rett til å motta visse opplysninger knyttet til investeringen din

Som investor har du tilgang til nyeste prospekt, KIID, årsrapport og halvårsrapport på nettsidene våre.

Siste netto andelsverdi (NAV) i det aktuelle SKAGEN-fondet er tilgjengelig på nettsidene våre www.skagenfondene.no

Som investor er du sikret rett til informasjon. I samsvar med gjeldende myndighetskrav skal du informeres om alle vesentlige endringer i bestemte opplysninger i prospektet som ble utlevert til deg før du investerte.

  • Rett til å innløse investeringen

Investorer har rett til å innløse investeringen og motta innløsningsproveny for andelene innenfor tidsrammen og til vilkårene som er angitt i prospektet for fondene til SKAGEN AS.

  • Stemmerett og lignende

En investor har rett til å stemme på valgmøter og andelseiermøter om vedtak knyttet til relevant fond og/eller andelsklasse, i samsvar med vilkårene fastsatt i prospektet.

Ved avvikling av fondet eller andelsklassen de har investert i, har investorene også rett til å bli behandlet rettferdig og likt innenfor tidsrammen og underlagt vilkårene som er nærmere beskrevet i prospektet til SKAGEN Fondene.

  • Rett til å klage

Som investor har du rett til å fremsette klage vederlagsfritt. Du finner nærmere informasjon om SKAGEN AS’ retningslinjer for klager og klagebehandling på de relevante nettsidene. Vi i SKAGEN AS har forpliktet oss til å behandle alle fremsatte klager i henhold til våre prosedyrer for klagebehandling.

Hvis du ikke er fornøyd med tjenesten du har mottatt, og ønsker å fremsette en formell klage, må du henvende deg direkte til SKAGEN Fondene. Du kan også fremsette klagen for den nasjonale klageorganisasjonen eller ombudsmannstjenesten.

Investorer som er bosatt i EU/EØS, kan også sende inn klager gjennom Europakommisjonens nettbaserte klageportal (ODR) eller klage på en leverandør av finansielle tjenester i et annet EØS-land | Europakommisjonen (europa.eu).

  • Investorrettigheter overfor SKAGEN AS og dets tjenesteleverandører

Som investor har du rett til å reise krav mot SKAGEN AS (der du er investor) for alle kontraktsbrudd.

Investorens utøvelse av disse rettighetene er strengt underlagt vilkårene i de relevante fondsdokumentene og/eller lovgivningen som disse rettighetene er hjemlet i.

Ifølge bestemmelsene har investoren rett til å reise krav mot depotmottakeren som er utnevnt av SKAGEN AS, med hensyn til

  1. tap av aktiva som oppbevares hos depotmottakeren eller en som har fått fullmakt fra denne, eller
  2. andre tap som skyldes at depotmottakeren uaktsomt eller forsettlig har unnlatt å oppfylle sine forpliktelser i henhold til gjeldende bestemmelser, forutsatt at dette ikke fører til ulik behandling av investorer i SKAGEN Fondene.

Generelt

Alle som ønsker det kan motta ytterligere informasjon om:

  1. Strategien som følges for utøvelse av stemmerett i SKAGEN AS
  2. Retningslinjene for interessekonflikter
  3. best execution (krav om å oppnå beste resultat ved utførelse av kundeordrer)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up