Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Introduksjon

SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond som forvalter SKAGEN fondene. Som ledd i forvaltningen fatter SKAGEN investeringsbeslutninger og gjennomfører disse på vegne av verdipapirfondene.

Disse retningslinjene gir en oversikt over hvordan SKAGEN iverksetter en handelsbeslutning på vegne av verdipapirfondene i verdipapirfondenes beste interesse. SKAGEN har et aktivt forhold til handel og evaluering av hvordan hver handel kan utføres på best mulig måte. Rammene for evalueringene er satt i verdipapirfondforskriften kapittel 2, VIII.

Erklæring om retningslinjer

Ved utførelsen av en ordre, skal SKAGEN ta alle rimelige steg for å oppnå best mulig resultat for andelseierne.

Definisjoner

Beste utførelse

Beste utførelse tar i betraktning pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold ved handelen.

Omsetningssted

Omsetningssted betyr et regulert marked, et multilateralt handelssystem (MTF), et selskap som systematisk internhandler, eller en kursstiller eller annen enhet som tilfører likviditet eller et foretak som utfører en tilsvarende funksjon i en tredjestat for de funksjonene som utføres av noen av de forannevnte.

Beste utførelse

Kravet til beste utførelse består av to elementer: 1) hvordan handelen skal utføres og 2) hvor handelen skal utføres. Under det første punktet vurderer man f.eks. om handelen skal legges inn i et elektronisk handelssystem eller om man skal gjennomføre handelen via en fysisk megler.  Når man har valgt ordreform skal man deretter velge hvilken megler, handelssystem, plattform etc. som skal brukes for å sikre verdipapirfondet det beste resultatet ved handelen.

Vurdering av beste resultat ved utførelse av investeringsbeslutninger

Den daglige forvaltningen av fondene utføres av porteføljeforvaltere. Når porteføljeforvalterne skal utføre en transaksjon på vegne av fondet skal de søke å oppnå beste resultat ved handelen. Porteføljeforvalter skal i den forbindelse legge vekt på pris, kostnader, hurtighet, sannsynlighet for gjennomføring og oppgjør, størrelse, art og andre relevante forhold ved handelen.

Ved avgjørelsen av hvilke av disse forhold det skal legges mest vekt på, skal det tas hensyn til verdipapirfondets mål, investeringsstrategi, risikoprofil og ordrens art, egenskaper ved de aktuelle finansielle instrumentene og egenskaper ved de aktuelle omsetningsstedene som benyttes.

Vurderingen vil være sammensatt og situasjonsbestemt. Generelt vil SKAGEN legge mest vekt på:

 • Pris
 • Kostnader
 • Egenskaper ved det enkelte omsetningsstedet
 • Egenskaper ved det enkelte finansielle instrumentet
 • Mulighet til å få utført handelen innen rimelig tid

Pris

Alle SKAGENs fond har som mål å skape best risikojustert avkastning for kundene. Den pris som kan oppnås ved kjøp og salg av verdipapirer er dermed sentralt. SKAGEN vil i henhold til sin investeringsfilosofi legge sterk vekt på den prisen som kan oppnås på det finansielle instrumentet som skal kjøpes eller selges ved vurdering av beste resultat.

Kostnader

I tillegg til den prisen som kan oppnås på selve verdipapiret, vil transaksjonskostnader ha betydning for fondets avkastning. Ved vurdering av beste resultat vil dermed kostnader ved transaksjonen normalt også ha høy vekt.

Egenskaper ved det enkelte omsetningsstedet

SKAGENs fond har brede mandater, og de fleste fondene har også et globalt mandat, som betyr at de investerer i verdipapirer over hele verden. Enkelte av disse markedene kan ha dårligere utviklet infrastruktur der det kan være vanskelig å få foretatt handel eller ha sikkerhet for gjennomføring av transaksjonen. Ved sammenligning av kostnadsnivået vil det være relevant å vurdere disse spesifikke markedsforholdene og forhold ved det enkelte verdipapiret. En nominelt høyere kostnad kan likevel gi beste resultat for verdipapirfondet samlet sett, dersom dette for eksempel gir tilgang til kunnskap, kontakter og plasseringskraft til å få gjennomført handelen.

Egenskaper ved det enkelte finansielle instrumentet

Fondene kan også investere i mindre likvide verdipapirer, både i utviklede og mindre utviklede markeder. I slike tilfeller finnes det ikke et lett tilgjengelig marked av kjøpere og selgere, og man kan være avhengig av å velge en dyrere transaksjonsform for å sikre det beste resultatet for fondet.

Muligheten til å få utført handelen innen rimelig tid

Uavhengig av egenskapene ved det finansielle instrumentet, kan forvalter ha utfordringer i forbindelse med salg eller kjøp av større poster. I slike tilfeller kan det være i andelseiernes interesse å akseptere høyere kostnader eller dårligere kurs for å få gjennomført transaksjonen.

Kontroller for vurdering av beste resultat ved utførelse av investeringsbeslutninger

Compliance utfører kvartalsvise stikkprøver og vurderer hvorvidt porteføljeforvalter har ivaretatt hensynet til beste resultat ved gjennomføring av transaksjoner på vegne av fondet.

Dersom kontrollen avdekker avvik fra retningslinjene, vil compliance i samråd med investeringsdirektør vurdere ytterligere tiltak.

Vurdering av beste resultat ved plassering av ordre hos tredjeparter

Når SKAGEN har besluttet å gjøre en investering på vegne av et verdipapirfond må ordren utføres. Dette gjøres gjennom megler, enten fysisk eller ved bruk av elektroniske handelsplattformer. SKAGEN skal ved valg av megler opptre i beste interesse til verdipapirfondet og skal søke å oppnå et best mulig resultat for verdipapirfondene.

Valg av megler

SKAGEN forvalter fond med globale investeringsmandater og investerer i store deler av verden der det er et fungerende marked. Fondene har ulike investeringsmandater og dermed ulike behov for meglerforbindelser, både globale meglere og nasjonale meglere. For å sikre korrekt verdipapiroppgjør og beste resultat, skal SKAGEN utøve varsomhet i valg av meglere. Porteføljeforvalterne får derfor kun handle med meglere som er godkjent av investeringsdirektør.

Utvelgelse av meglere til godkjenning skal gjøres basert på følgende vurderinger:

 • Effektiv gjennomføring av transaksjoner
 • Kredittrating
 • Betalingsdyktighet og -vilje
 • Ryddig og etisk fremferd
 • Vilkår i avtale med megler
 • Pris

Når en handel skal gjennomføres, skal porteføljeforvalter velge megler fra den godkjente listen. Porteføljeforvalter skal ved hver handel tilstrebe å ivareta fondets, og derved andelseiernes interesser, på best mulig måte. I tillegg til kriteriene ovenfor må porteføljeforvalter ta hensyn til sannsynlighet for effektiv gjennomføring, ordrens størrelse og ordrens natur.

Det skal utvises ekstra aktsomhet ved valg av megler i markeder der depotmottaker anser at det foreligger forhøyet gjennomførings- og motpartsrisiko.

Kontroll av kvaliteten på ordreutførelsen hos valgte meglere

Det foretas løpende oppfølging av eksisterende meglere. Storebrand Asset Management, Investment administration overvåker meglerne på daglig basis. Porteføljeforvaltere gjennomgår kvartalsvis meglerrapporter i møte med SKAGENs compliancefunksjon. I en ekstraordinær markedssituasjon kan investeringsdirektør iverksette ytterligere overvåkning.

Dersom porteføljeforvalter anser at en megler ikke møter forventningene til beste resultat, kan han be om at megleren ikke lenger skal anses som en godkjent megler og fjernes fra meglerlisten.

Mer informasjon om trygghet for våre investorer:

FATCA

Regler for våre fond

Håndtering av interessekonflikter

Common Reporting Standard (på engelsk, åpnes i nytt vindu)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up