Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

INTRODUKSJON

SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap for verdipapirfond og forvalter SKAGEN fondene. Ved forvaltningen av fondene skal SKAGEN alltid opptre i verdipapirfondenes og kundens beste interesse. Det kan likevel tenkes tilfeller der fondenes eller kundens interesser kan komme i strid med hverandre, eller tilfeller hvor det kan oppstå interessekonflikt mellom SKAGENs ansatte og verdipapirfondene. Målsettingen med disse retningslinjene er å identifisere mulige interessekonflikter som kan oppstå i SKAGENs virksomhet og å beskrive hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre eller håndtere disse potensielle interessekonfliktene.

Disse retningslinjene følger av «Retningslinjer for håndtering av interessekonflikter i Storebrand-konsernet» og verdipapirfondforskriften §§ 2-20 - 2-23.


ERKLÆRING OM RETNINGSLINJER

SKAGEN skal utøve sin virksomhet i samsvar med prinsippet om at interessekonflikter må identifiseres og håndteres på forsvarlig måte.


DEFINISJONER

Interessekonflikt

Interessekonflikter er konflikter som oppstår på grunn av ulike interesser eller prioriteringer. Interessekonflikter kan oppstå mellom interne fond, eksterne fond, andelseiere, fondsforvaltere i Storebrand-konsernet, styremedlemmer og ansatte.


INTERESSEKONFLIKTER

Identifikasjon og tiltak for håndtering av interessekonflikter

En beskrivelse av konkrete potensielle interessekonflikter som kan oppstå i forbindelse med SKAGENs virksomhet og SKAGENs rutiner og tiltak for å håndtere disse følger nedenfor.


Potensielle interessekonflikter i forvaltningen av verdipapirfondene

SKAGEN forvalter kundenes midler og selskapets eksistensberettigelse er å levere best risikojustert avkastning til kundene sammen med best service og kommunikasjon. SKAGEN er en langsiktig forvalter og har ikke incentiver til å prioritere kortsiktig gevinst foran langsiktig tillitsfull drift. Det ligger likevel en potensiell interessekonflikt i virksomhetens natur, der personer tilknyttet forvaltningsselskapet eller Storebrand-konsernet kan prioritere selskapets inntjening foran verdipapirfondenes og andelseiernes langsiktige interesser. For å unngå at slike interessekonflikter aktualiseres er det viktig å sikre uavhengighet i en rekke funksjoner, og SKAGEN har iverksatt generelle tiltak for å oppnå dette:

  • Rutiner for fastsettelse av fondskurs (NAV) der dedikerte ansatte som er uavhengig av porteføljeforvaltere fastsetter fondskursene. Prisfastsettelse er også underlagt kontroll foretatt av selskapets compliancefunksjon.
  • Hvert verdipapirfond skal ha en depotmottaker. Depotmottaker er en Kredittinstitusjon med tillatelse til å opptre som depotmottaker. Depotmottaker skal blant annet oppbevare verdipapirfondets aktiva eller føre disse på konti i et verdipapirregister. Depotmottaker skal også utføre flere kontroller. Disse er blant annet knyttet til hvorvidt disposisjoner i fondene er foretatt i henhold til lov, forskrift og vedtekter samt om andelsverdien beregnes i forhold til lov, forskrift og fondets vedtekter.
  • Rutiner for å forhindre innsidehandel og markedsmanipulasjon ved utøvelse av verdipapirfondsforvaltningen.
  • Etiske retningslinjer som skal forhindre at SKAGENs ansatte oppnår fordeler på bekostning av SKAGENs virksomhet.

 

Potensielle interessekonflikter mellom SKAGEN AS og SKAGENs verdipapirfond

SKAGEN AS vil normalt ikke handle i finansielle instrumenter, men kan unntaksvis gjøre enkelte strategiske investeringer i selskaper. Før SKAGEN AS gjennomfører slike investeringer, skal administrerende direktør godtgjøre at investeringene ikke er i konflikt med SKAGENs forpliktelser iht verdipapirfondloven eller verdipapirhandelloven eller på annen måte er i konflikt med SKAGENs verdipapirfond sine interesser.


Potensielle interessekonflikter mellom eier av SKAGEN AS og fondene forvaltet av SKAGEN AS

Eier av SKAGEN AS kan potensielt tenkes å ha en annen interesse enn verdipapirfondene ved utøvelsen av SKAGENs virksomhet. Eier kan påvirke SKAGENs drift gjennom representasjon i styret. Denne interessekonflikten håndteres ved at andelseierne er representert med minimum 1/3 av styrets medlemmer. Styrets andelseiervalgte styremedlemmer skal ivareta andelseiernes interesser.


Potensielle interessekonflikter mellom SKAGENs ansatte og SKAGENs verdipapirfond

Ansatte i SKAGEN kan handle finansielle instrumenter for egen regning. Dette kan komme i strid med fondenes interesser, for eksempel der fondet og den ansatte forsøker å kjøpe samme verdipapir eller der den ansatte prøver å utnytte sin kjennskap til at fondet skal selge et verdipapir til å få kjøpt det til underpris. For å hindre at ansatte utøver verdipapirhandel som må antas å være i strid fondenes interesse, utnytter informasjon de mottar til egen fordel eller utnytter sin posisjon for å oppnå særlige fordeler, har SKAGEN utarbeidet interne regler for ansattes egenhandel. Reglene omfatter blant annet forhåndsklarering av kjøp og salg i finansielle instrumenter, forbud mot handel med fondene, bindingstid og begrensninger i forhold til hvilke mellommenn som kan benyttes.

SKAGENs ansatte kan fra tid til annen bli tilbudt gaver eller andre fordeler fra SKAGENs andelseiere, leverandører eller andre som yter service overfor SKAGEN eller SKAGENs verdipapirfond. For å unngå at det oppstår en interessekonflikt mellom den ansattes interesser og SKAGENs verdipapirfond, har selskapet etablert interne regler for ansattes adgang til å motta gave og/eller andre fordeler.


Potensielle interessekonflikter mellom SKAGENs verdipapirfond

For å unngå at det oppstår interessekonflikter mellom de enkelte verdipapirfond forvaltet av SKAGEN, har selskapet etablert omfattende rutiner knyttet til verdipapirfondsforvaltningen.

Rutinene innebærer blant annet:

  • Registrering og loggføring av innlagte ordre og utførte transaksjoner
  • Dersom flere fond skal kjøpe eller selge det samme verdipapiret skal handelen legges inn hos utførende verdipapirforetak samtidig. Dersom det kjøpes inn finansielle instrumenter for flere porteføljer og ordren ikke blir fullt oppfylt, skal underoppfyllelsen fordeles pro rata på hvert fond.
  • SKAGEN kan kun i særlige tilfeller utføre handler mellom fondene

 

Potensielle interessekonflikter ved distribusjon av SKAGENs fond, fond forvaltet av Storebrand-konsernet og andre eksterne fond

For å unngå at det oppstår interessekonflikter ved distribusjon av fond som forvaltes av SKAGEN, fond som forvaltes av Storebrand-konsernet eller andre eksterne fond, har selskapet etablert detaljerte rutiner for investeringsrådgivning og gjennomføring av transaksjoner på digitale løsninger:

For eksempel inkluderer rutinene:

  • Retningslinjer for hvordan og når SKAGEN-fond, Storebrand-fond eller andre eksterne fond skal tilbys til kundene
  • Informasjon om potensielle interessekonflikter, for eksempel ved å være både produsent og distributør
  • Informasjon om hvordan SKAGENs incentivstruktur ikke utelukkende er basert på salgsvolum eller lønnsomhet

Informasjon til selskapets ledelse og andelseiere

Dersom det til tross for rutinene og tiltakene beskrevet ovenfor oppstår en situasjon der det er en risiko for å skade interessene til verdipapirfondene eller andelseierne, skal administrerende direktør informeres slik at han kan ta de beslutninger som er nødvendige for at SKAGEN skal opptre i samsvar med interessene til verdipapirfondene og andelseierne.

Andelseierne skal i tilfelle informeres om beslutningene og begrunnelsen for dem gjennom et varig medium.

Alle personer med tilknytning til SKAGEN er omfattet av disse retningslinjene. 

Mer informasjon om trygghet for investorer:

FATCA

Regler for våre fond

Retningslinjer for beste utførelse

Håndtering av interessekonflikter

Common Reporting Standard (på engelsk, åpnes i nytt vindu)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up