Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

INTRODUKSJON

SKAGEN er et verdipapirforetak med tillatelse til å yte porteføljeforvaltning etter verdipapirhandelloven. SKAGEN eies 100 % av forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management. Selskapet forvalter SKAGEN Fondene (aksjefond og kombinasjonsfond) etter en utkontrakteringsavtale med Storebrand Asset Management.   

Ved forvaltningen av fondene skal SKAGEN alltid opptre i verdipapirfondenes og kundens beste interesse. Det kan likevel tenkes tilfeller der fondenes eller kundens interesser kan komme i strid med hverandre, eller tilfeller hvor det kan oppstå interessekonflikt mellom SKAGENs ansatte og verdipapirfondene. Målsettingen med disse retningslinjene er å identifisere mulige interessekonflikter som kan oppstå i SKAGENs virksomhet og å beskrive hvilke tiltak som er iverksatt for å hindre eller håndtere disse potensielle interessekonfliktene. Retningslinjene skal bidra til: 

 • At måten SKAGEN organiserer og gjennomfører alle forretningsaktiviteter gjøres på en måte som reduserer mulige interessekonflikter 
 • Å opprette tilstrekkelige internkontrolltiltak for å identifisere og håndtere mulige interessekonflikter
 •  Håndtere interessekonflikter i kundenes beste interesse 

Disse retningslinjene følger av «Retningslinjer for håndtering av interessekonflikter i Storebrand-konsernet», verdipapirfondforskriften §§ 2-20 til 2-23 og verdipapirhandelloven § 10-9. 


ERKLÆRING OM RETNINGSLINJER

SKAGEN skal utøve sin virksomhet i samsvar med prinsippet om at interessekonflikter må identifiseres og håndteres på forsvarlig måte.


DEFINISJONER

Interessekonflikt

Interessekonflikter kan oppstå mellom SKAGEN, SKAGEN Fondene, eksterne fond, kunder/andelseiere, mellom ulike interesser i Storebrand gruppen, styremedlemmer og ansatte. Det er viktig å være bevisst på interessekonflikter som kan oppstå som et resultat av integreringen av bærekraftrisiko i SKAGENs forretningsdrift, inkludert interessekonfliktene som kan oppstå fra en kundes bærekraftpreferanser. 


INTERESSEKONFLIKTER

Identifikasjon og tiltak for håndtering av interessekonflikter 

En beskrivelse av konkrete potensielle interessekonflikter som kan oppstå i forbindelse med SKAGENs virksomhet og SKAGENs rutiner og tiltak for å håndtere disse følger nedenfor. 
 
Potensielle interessekonflikter i forvaltningen av verdipapirfondene 

SKAGEN forvalter kundenes midler og selskapets eksistensberettigelse er å levere best risikojustert avkastning til kundene. SKAGEN er en langsiktig forvalter og har ikke incentiver til å prioritere kortsiktig gevinst foran langsiktig tillitsfull drift. Det ligger likevel en potensiell interessekonflikt i virksomhetens natur, der personer tilknyttet forvaltningsselskapet eller Storebrand-konsernet kan prioritere selskapets inntjening foran verdipapirfondenes og andelseiernes langsiktige interesser. For å unngå at slike interessekonflikter aktualiseres er det viktig å sikre uavhengighet i en rekke funksjoner, og SKAGEN har iverksatt generelle tiltak for å oppnå dette: 

 • Rutiner for fastsettelse av fondskurs (NAV) der dedikerte ansatte som er uavhengig av porteføljeforvaltere fastsetter fondskursene. Prisfastsettelse er også underlagt kontroll foretatt av selskapets compliancefunksjon.
 • Hvert verdipapirfond skal ha en depotmottaker. Depotmottaker er en Kredittinstitusjon med tillatelse til å opptre som depotmottaker. Depotmottaker skal blant annet oppbevare verdipapirfondets aktiva eller føre disse på konti i et verdipapirregister. Depotmottaker skal også utføre flere kontroller. Disse er blant annet knyttet til hvorvidt disposisjoner i fondene er foretatt i henhold til lov, forskrift og vedtekter samt om andelsverdien beregnes i forhold til lov, forskrift og fondets vedtekter.
 • Rutiner for å forhindre innsidehandel og markedsmanipulasjon ved utøvelse av verdipapirfondsforvaltningen.
 • Retningslinjer og prosedyrer for beste utførelse for å sikre at SKAGEN tar alle rimelige skritt for å oppnå best mulig resultat for andelseierne.
 • Etiske retningslinjer som skal forhindre at SKAGENs ansatte oppnår fordeler på bekostning av SKAGENs virksomhet. 

 
Potensielle interessekonflikter mellom SKAGEN AS og SKAGEN Fondene 

SKAGEN AS vil normalt ikke handle i finansielle instrumenter, men kan unntaksvis gjøre enkelte strategiske investeringer i selskaper. Før SKAGEN AS gjennomfører slike investeringer, skal administrerende direktør godtgjøre at investeringene ikke er i konflikt med SKAGENs forpliktelser iht verdipapirfondloven eller verdipapirhandelloven eller på annen måte er i konflikt med SKAGENs verdipapirfond sine interesser. 
 
Potensielle interessekonflikter mellom eier av SKAGEN AS og fondene forvaltet av SKAGEN AS 

Eier av SKAGEN AS kan potensielt tenkes å ha en annen interesse enn verdipapirfondene ved utøvelsen av SKAGENs virksomhet. Eier kan påvirke SKAGENs drift gjennom representasjon i styret.Styret i SKAGEN fatter ikke beslutninger knyttet til SKAGEN Fondene da dette håndteres av styret i Storebrand Asset Management.  Potensielle interessekonflikter håndteres ved at andelseierne er representert med minimum 1/3 av styrets medlemmer i Storebrand Asset Management. Styrets andelseiervalgte styremedlemmer skal ivareta andelseiernes interesser. 
 
Potensielle interessekonflikter mellom SKAGENs ansatte og SKAGEN Fondene 

Ansatte i SKAGEN kan handle finansielle instrumenter for egen regning. Dette kan komme i strid med fondenes interesser, for eksempel der fondet og den ansatte forsøker å kjøpe samme verdipapir eller der den ansatte prøver å utnytte sin kjennskap til at fondet skal selge et verdipapir til å få kjøpt det til underpris. For å hindre at ansatte utøver verdipapirhandel som må antas å være i strid fondenes interesse, utnytter informasjon de mottar til egen fordel eller utnytter sin posisjon for å oppnå særlige fordeler, har SKAGEN utarbeidet interne regler for ansattes egenhandel. Reglene omfatter blant annet forhåndsklarering av kjøp og salg i finansielle instrumenter, forbud mot handel med fondene, bindingstid og begrensninger i forhold til hvilke mellommenn som kan benyttes. 
SKAGENs ansatte kan fra tid til annen bli tilbudt gaver eller andre fordeler fra SKAGEN Fondenes andelseiere, leverandører eller andre som yter service overfor SKAGEN eller SKAGEN Fondene. For å unngå at det oppstår en interessekonflikt mellom den ansattes interesser og SKAGEN Fondene, har selskapet etablert interne regler for ansattes adgang til å motta gave og/eller andre fordeler. 
 
Potensielle interessekonflikter mellom SKAGEN Fondene 

For å unngå at det oppstår interessekonflikter mellom de enkelte verdipapirfond forvaltet av SKAGEN, har selskapet etablert omfattende rutiner knyttet til verdipapirfondsforvaltningen. 
Rutinene innebærer blant annet: 

 • Registrering og loggføring av innlagte ordre og utførte transaksjoner
 • Dersom flere fond skal kjøpe eller selge det samme verdipapiret skal handelen legges inn hos utførende verdipapirforetak samtidig. Dersom det kjøpes inn finansielle instrumenter for flere porteføljer og ordren ikke blir fullt oppfylt, skal underoppfyllelsen fordeles pro rata på hvert fond.
 • SKAGEN kan kun i særlige tilfeller utføre handler mellom fondene 

Potensielle interessekonflikter mellom ulike roller/funksjoner i Storebrand-gruppen 

Den juridiske- og funksjonelle organisatoriske strukturen innen Storebrand gruppen kan utgjøre en mulig interessekonflikt. Dersom en slik situasjon oppstår settes det i verk dokumenterte tiltak. Alle ansatte har spesifikke jobbeskrivelser og rapporteringslinjer. I tillegg regulerer interne avtaler hvilke tjenester de ulike gruppene/funksjonene skal gi til hvilke selskaper i Storebrand gruppen. 

Håndtering av interessekonflikter 
SKAGEN må sørge for at interessene til kundene og integriteten i markedet blir ivaretatt på best mulig måte. 

I områder der det er identifisert interessekonflikter mellom kunder, mellom kunder og SKAGEN, mellom forskjellige selskaper og/eller forretningsområder i konsernet eller mellom forskjellige roller/funksjoner, må det gjøres tiltak for å håndtere de mest betydningsfulle interessekonfliktene for å sikre kundenes interesser på best mulig måte. 

Compliance-funksjonen i Storebrand Asset Management må sørge for at ledelsen bekrefter at interessekonflikter blir identifisert, vurdert, dokumentert og håndtert tilstrekkelig. Objektive og dokumenterte kriterier må i størst mulig grad brukes ved håndtering av interessekonflikter. 
Selskapet må regelmessig vurdere om håndteringen av de identifiserte interessekonfliktene er tilstrekkelig. Vurderingen fra ledelsen vil bli presentert for styret minst hvert år. 

Mer informasjon om trygghet for investorer:

FATCA

Regler for våre fond

Retningslinjer for beste utførelse

Håndtering av interessekonflikter

Common Reporting Standard (på engelsk, åpnes i nytt vindu)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up