Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Er du ikke fornøyd med servicen du mottar, eller andre forhold ved din investering hos SKAGEN, kontakt kundeservice på telefon 51 80 39 00 eller e-post kundeservice@skagenfondene.no.

Hvis du ønsker å fremsette en formell klage, må dette gjøres skriftlig. Det er viktig at du oppgir hva du mener SKAGEN har gjort feil og hva du ønsker å oppnå ved klagen. Beskriv hendelsesforløpet så utfyllende du kan, og legg ved all dokumentasjon som kan ha betydning for saken.

Klagen sendes per e-post til legal@skagenfondene.no eller per post til SKAGEN, Forretningsstøtte og kontroll, Postboks 160, 4001 Stavanger.

Du vil få en skriftlig bekreftelse på at vi har registrert klagen samt informasjon om forventet behandlingstid. Vi vil behandle klagen din så raskt som mulig, og du vil vanligvis få svar innen én måned. Kompliserte klager kan ta noe lengre tid. Det kan være nødvendig å innhente mer informasjon og dokumentasjon for å sikre at saken er best mulig opplyst.

Du kan bringe saken videre til Finansklagenemnda hvis du ikke er fornøyd med SKAGENs svar på klagen. For at Finansklagenemnda skal behandle en eventuell tvist, må klagen først være sendt til SKAGEN,som har en rimelig frist til å gi et svar. Skjema for klage.

Sekretariatet i Finansklagenemnda kan ta avgjørelser i saker hvor det foreligger fast nemndspraksis eller prinsipiell avgjørelse. Avgjørelsen kan påklages innen 3 uker. Sekretariatet kan mekle i saker hvor rettstilstanden er uklar eller resultatet er usikkert, og vil i slike saker kunne fremlegge forslag til minnelig løsning. Klagebehandling i sekretariatet er gratis.

I saker hvor sekretariatet har gitt avslag på klagen, må du betale et gebyr på 200 kroner til Finansklagenemnda for å få saken behandlet videre.

EU-kommisjonens klageportal

Du kan også klage via EU-kommisjonens klageportal. Dette er en portal hvor du kan få hjelp til å fremme en klage etter netthandel. Det er særlig relevant hvis du er forbruker med bopel i et annet EU-land. I skjemaet blir du bedt om å fylle inn e-postadressen til SKAGEN (den næringsdrivende). Du skal da bruke legal@skagenfondene.no.

Finansklagenemnda
Postboks 53 Skøyen
0212 Oslo
Telefon: 23 13 19 60 

Her er våre rutine for behandling av klager (PDF)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up