Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

6 min lesing

Hvordan jobber SKAGEN med bærekraft?

Bærekraftekspert Sondre Myge Haugland svarer på spørsmål om materialitet, hvordan SKAGEN påvirker utviklingen og hva som utgjør en forskjell over tid

Hvordan kan en fondsforvalter bidra til bærekraftig utvikling?

Gjennom SKAGENs fond er kundene våre deleiere i en rekke ulike selskaper over hele verden. Hvis vi velger å investere i selskap som har en bærekraftig forretningsmodell, eller som viser at de er på vei til å endre seg i positiv retning, trykker vi på og er med og driver utviklingen. Fondsselskaper, banker og andre aktører i finansmarkedet som påvirker hvordan kapital distribueres og anvendes i samfunnet har en viktig og grunnleggende rolle.

Sondre-Myge_Hauland.jpg

Sondre Myge Haugland er bærekraftekspert og jobber tett med porteføljeforvalterne, blant annet med å forvalte bærekraftpolicyen og ha dialog med selskapene. 

Hvordan skjer bærekraftarbeidet i SKAGENs fond?

Våre forvaltere og vårt bærekraftsteam jobber sammen med den grundige selskapsanalysen av alle investeringscasene. Dette er kjernen i SKAGENs aktive og verdibaserte investeringsfilosofi. De har en rekke verktøy og bærekraftdata de kan bruke i prosessen fra blant andre Sustainalytics, TPI, Refinitiv.

Våre felles konsernretningslinjer legger stramme rammer rundt hvilke selskap vi kan, og ikke kan, investere i. Enkelte sektorer og produkter er utestengt fra investeringsuniverset. Når vi så eier et selskap følger vi dem opp kvartalsvis, og har en tett dialog hvis vi ser at det trengs. Vi er svært engasjerte eiere som presser på når det trengs, og bidrar til at et selskap endrer seg i positiv retning. Vi ser også stemmegivning som en viktig måte å påvirke selskapene i en mer bærekraftig retning. Vi stemmer vanligvis i 90-100 prosent av møter og generalforsamlinger.

Vil du si at aktivt eierskap er der SKAGEN utgjør størst forskjell?

Ja, absolutt. Vi legger mye arbeid i dette og liker også å investere i undervurderte selskaper, hvor vi kan støtte deres endring mot å bli mer bærekraftige. Her ser jeg at vi utgjør en stor forskjell, i tillegg til at vi bruker stemmeretten. Som siste utvei ekskluderer vi selskaper, selv om vi helst vil være med og endre selskaper.

Hvordan kan en påvirkningsdialog se ut i praksis?

En påvirkningsdialog starter med en problemstilling vi mener det er viktig at de tar tak i. Dette er problemstillinger vi mener angår selskapet, for eksempel på grunn av omdømme, men også for oss som investorer i form av økt fare for økt risiko på vår investering. Som oftest formulerer vi punkter vi mener det er viktig at selskapet imøtekommer. Samtidig er en slik dialog en lengre prosess som ofte tar lang tid å gjennomføre og imøtekomme. Derfor har vi ofte flere statusmøter underveis i dialogen for å sørge for at vi er på riktig vei mot målet.

Hvilke spørsmål er viktigst?

Materielle temaer er viktige rettesnorer for hvilke temaer vi diskuterer med selskaper. Viktige bærekraftsfaktorer er de som påvirker bunnlinjen til selskapene, og hva disse faktorene er varierer fra bransje til bransje. I energisektoren er for eksempel CO2-utslipp en viktig faktor å håndtere, mens for et softwareselskap vil datasikkerhet og personvern være viktig å diskutere.

Dessuten mener vi at å etterleve globale normer og standarder er grunnleggene temaer som berører alle selskaper.

Vi jobber også mye med selskapsstyringsspørsmål. En god ledelse som har en langsiktig og bærekraftig forretningsstrategi og behandler eierne rettferdig, er grunnlaget for at våre kunder skal få så god avkastning som mulig. Og ikke minst er det viktig at de behandler sine ansatte bra og ikke har en skadelig innvirkning på miljøet.

Er det viktig for kundene at fondene investerer bærekraftig?

Vi ser økt etterspørsel etter ansvarlige investeringer i alle kundesegmenter og i alle markeder. Vi er overbevist om at bærekraft og langsiktig, risikojustert avkastning går hånd i hånd. Selskaper med bærekraftige forretningsmodeller er det som kommer til å gi kundene våre best avkastning over tid. Å integrere bærekraft i investeringsbeslutningene hjelper oss også å minske risikoen i investeringene våre. Mangelfullt bærekraftsarbeide, for eksempel i miljøspørsmål, kan føre til økte kostnader, lavere etterspørsel etter selskapets produkter og skade verdien på selskapet.

Jobber SKAGEN med bærekraft som selskap også, i tillegg til i fondene?

Ja! Som fondsselskap utgjør vi aller størst forskjell gjennom fondenes investeringer, men vi ville ikke vært troverdige i lengden om vi ikke ville bidra positivt som arbeidsgiver, innkjøper og samfunnsaktør. Derfor jobber vi for å bli et mer bærekraftig selskap, fremme mangfold og likestilling og øke bevisstheten rundt klimautfordringene.

Vi bruker prinsippene i FNs Global Compact som retningslinjer innen menneskerettigheter, arbeidsrett, miljø og antikorrupsjon, i tillegg til FNs 17 bærekraftmål. Vi har valgt å fokusere på tre av disse: Likestilling, anstendige arbeidsvilkår og økonomisk vekst, samt bekjempe klimaforandringene.

Hvordan kan man følge bærekraftarbeidet deres?

Siden 2020 gir vi ut en egen bærekraftrapport hvert kvartal. Der forteller vi både om arbeidet i fondene og i SKAGEN som selskap. Vi rapporterer CO2-avtrykk for fondene, hvordan risikoprofilen ser ut når det gjelder bærekraft og kommer med våre utsikter og oppdateringer om aktuelle problemstillinger. Rapporten bygger på tre stolper: aktivt eierskap, integrering i investeringsprosessen og eksluderinger. Vi beskriver mer utførlig hvordan vi jobber med bærekraft og publiserer aktuelle nyheter og artikler på landingssiden vår.

Samfunnet forventer mer fra finansbransjen. Den nye formen for "interessentkapitalisme" for det 21. århundret er best egnet til å skape verdier for økonomien, samfunnet og miljøet. Det er en fremtid som vi alle kan tro på, og som vi i SKAGEN er glade for å stille oss bak. Tim Warrington, adm.dir.

På lengre sikt tror vi at selskaper som fokuserer på medarbeidernes arbeidsvilkår vil tiltrekke seg de beste kandidatene og få høyere troverdighet; selskap som minsker sin miljøpåvirkning vil være bedre posisjonert til å styrke sitt varemerker og øke salget. Ikke minst vil selskaper som behandler aksjonærene bra få bedre tiltro blant investorer og høyere aksjekurs. Vi tror med andre ord at selskaper som har en bærekraftig forretningsmodell vil være de mest motstandsdyktige og lønnsomme i lengden. Alexandra Morris, investeringsdirektør

 

Bærekraft

Hva er bærekraft og bærekraftig utvikling?

Alle snakker om bærekraft, men hva betyr det egentlig, og hva innebærer det for investeringer og ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

Hvordan kan jeg spare bærekraftig? Her er fem tips

Stadig flere ønsker å spare i tråd med sin personlige overbevisning og leter etter bærekraftige ...

Aktivt eierskap for en bærekraftig utvikling

SKAGEN er en aktiv eier som engasjerer oss jevnlig i de selskapene vi investerer i. Ved å påvirke ...

Bærekraft - en historikk

Interessen for klimaspørsmål og bærekraft vokser stadig sterkere. Men hvordan startet det? Her har ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up