Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

6 min lesing

Haren og skilpadden: Ulikt hvordan selskaper håndterer bærekraft

­Omstillingen til en bærekraftig klode vil skje gradvis over de neste tiårene og vil medføre store og omveltende inngrep, som for eksempel skrinlagte ressurser (f.eks mulig nedskriving av oljereserver), vesentlige teknologiske fremskritt, og strengere reguleringer. Vi kan si at lignende omveltninger allerede fins i markedet i dag med innovative selskaper som utfordrer mer etablerte selskaper med nye løsninger og teknologier som aktivt bidrar med å nå bredere bærekraftmål. Dynamikken mellom disse ulike selskaper kan sammenlignes med den velkjente fabelen om haren og skilpadden.

I disse dager deltar alle selskaper, på ett eller annet vis og med varierende innsats, i ett kappløp mot å nå og sikre den nødvendige omstillingen som kreves for å sikre et bærekraftig samfunn – og kanskje til og med vår sivilisasjon. Ser vi på dette kappløpet fra ett investorperspektiv, kan vi dele selskaper inn i to grove bærekraftprofiler – harer og skilpadder. Disse kategoriene byr på interessante observasjoner for en aktiv og verdibasert kapitalforvalter som SKAGEN.

Viktig å vurdere bærekraft i investeringsprosessen

Ulikhetene mellom hare- og skilpaddeselskaper er forholdsvis intuitive. Harer, leverer eller håper på å levere, produkter og løsninger som verden trenger i dag for å jobbe mot bærekraftige samfunn. På den andre siden har vi skilpaddene – selskaper som ofte oppfattes som treige og til med uvillige til å adressere fremtidens absolutte krav (for eksempel dramatisk reduksjon av utslipp). Samtidig er det ofte også tilfellet at skilpadder, av en rekke grunner, trenger tid og gradvis utvikling for å opprettholde sin eksistensberettigelse.

Data fra the Transition Pathway Initiative (TPI) på internasjonale strømselskaper gir en overordnet og enkel illustrasjon av dynamikken mellom harer og skilpadder. I rammeverket til TPI vurderer de 1) selskapets fokus og forpliktelse til å håndtere klimarisiko og -muligheter, 2) utslippsintensiteten til selskapet (målt i henhold til relevante sektorindikatorer for karbonintensitet) [1].

carbon performance utilities TPI.jpg

Som figur 1 viser måles selskapets karbonintensitet i forhold til tre ulike klimascenarioer. De stiplete linjene viser hvordan de ulike selskapenes målsettinger stemmer overens med og bidrar til kravene for å nå temperaturmålene[2].

Som figuren viser, er Ørsted og Iberdrola tydelige eksempler på 'bærekraftige harer'. Begge selskapene vurderes å være blant de ledende i å sette tydelige klimamålsettinger for å holde  temperaturstigningen til under 2 grader. Begge selskaper har en karbonintensitet som allerede er nær til, om ikke på, togradersmålet. Lenger oppe på kurven finner vi selskaper som vi kan kalle 'bærekraftige skilpadder' – selskaper som Engie, Dominion, og Enel, som foreløpig har satt seg ett fremtidig karbonintensitetsmål ett sted imellom Parisavtalen og togradersmålet.

Harer og skilpadder: hvorfor har det noe å si for investorer?

For SKAGEN må det å innlemme og analysere bærekraftfaktorene til selskapene som en del av vår investeringsprosess, forstås i bredest mulig forstand og ikke utelukkende fokusere på 'harer'. Harer er naturligvis viktig av flere grunner; de utfordrer og forstyrrer etablerte selskaper med ny og innovativ teknologi, som igjen legger press på skilpaddene. Dessuten kan harer tiltrekke seg sårt tiltrengt finansiering i markedet for å skalere videre. Skilpaddene, som trenger lenger tid på å snu seg rundt (for eksempel på grunn av størrelse og etablerte investeringer), kan derimot utnytte sin rekkevidde, størrelse og nettverkseffekter til å levere bedre, mer innovative og bærekraftige løsninger og produkter over tid.   

Selv om bærekraftige harer kommer med tydelige bidrag mot et bærekraftig samfunn, betyr det ikke nødvendigvis at de er utvetydig gode investeringer for alle investorer. For det første, så kan de kreve en pris i dag for fremtidig inntjening som ikke gjenspeiler verdi (netto nåverdi for fremtidig inntjening dekker ikke kapitalkostnader). Dette kan være vanskelig å godta for verdiinvestorer og i fundamentale analyser. Nikola, ett amerikansk selskap som utvikler flere konsepter for utslippsfrie kjøretøy er ett eksempel på hvorfor en helhetlig vurdering av selskaper er like viktig for bærekraftige harer. Nikola ble nylig anklaget for å ha villedet investorer om de faktisk har teknologien og produktene de selv sier at de har. Som en følge har grunnleggeren av selskapet sagt opp sin sjefsstilling Dette har ført til etterforskning fra amerikanske myndigheter og dramatisk fall i aksjekursen. Det kan også være andre problemstillinger innenfor bærekraft i tillegg til utfordringene de selv bidrar til å løse; for eksempel vesentlige problemer med bærekraft i leverandørkjeden, arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Viktige skilpadder

I SKAGEN tror vi at skilpadder kan være en viktig del av den bredere omstillingen. Skilpaddene er ofte oversett når det kommer til bidragene de kan komme med på bærekraft. Selv om skilpaddene ser mindre attraktive ut sammenlignet med harene, kan fundamental analyse og aktivt eierskap være viktige redskap for å finne selskaper med en bærekraftprofil med uutløst potensial.

Vårt mål er å sikre best mulig risikojustert avkastning til kundene våre og vi forholder oss disiplinert til investeringsfilosofien for å finne de beste investeringene. I jakten på slike selskap kan vi finne både harer og skilpadder; det de begge har til felles er at de har en identifiserbar trigger for hvorfor vi skal investere i selskapet.

Sakte men sikkert vinner løpet til slutt?

Bærekraft, i sin bredeste og kanskje enkleste form, kan best oppsummeres som det velkjente sitatet fra Brundtlandrapporten:

"[Bærekraftig utvikling er] utvikling som møter dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov"

Mange aktører har lansert en rekke tiltak for å møte dette behovet – stater, veldedige organisasjoner, selskaper og investorer jobber for å bidra til å nå FNs bærekraftmål. Lavutslippssamfunn vil være viktige, men også sosial mobilitet, trygge og gode jobber og gode utdanningsmuligheter.

Omstillingen til en bærekraftig klode vil skje gradvis over de neste tiårene og vil medføre store og omveltende inngrep – men også gradvis skalering og implementering. Selv om fokuset, og troen i markedet i dag kanskje er på haren som den som skal hjelpe oss med å nå 2050 målsettingene, så tror vi at skilpadder også spiller en viktig en rolle og at de også vil gjennomgå vesentlige omstillinger over de neste tiårene. Vi er derfor trygge på det vil være mange feilprisede harer og oversette skilpadder i tiden fremover. Hvorvidt utfallet blir som i fabelen, vil tiden vise.


[1] https://www.transitionpathwayinitiative.org/
[2] https://www.transitionpathwayinitiative.org/sectors/electricity-utilities

Bærekraft

Bærekraftrapport 2023:Investeringer for økonomisk gevinst og bærekraft

Selv om vi ikke hevder å kunne sette en stopper for klimaendringene, kan vi med sikkerhet si at når ... Les saken nå arrow_right_alt

Mer fra Bærekraft

SFDR: Hva er det, og hvordan vil det påvirke meg som kunde?

Du har kanskje allerede hørt om SFDR, den nye bærekraftlovgivningen for finans som EU er i ferd med ...

Slik engasjerer vi oss i bærekraft i selskapene

En viktig del av arbeidet som aktiv forvalter er å undersøke selskapene grundig og dytte dem i en ...

Postkort fra Brasil 3: Raizen og bioenergi

Det brasilianske selskapet Raizen, en av investeringene i SKAGEN Kon-Tikis portefølje, har en ...

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up