Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Det omtalte skatteforliket ble behandlet av Stortinget 31. mai i år og gir få klare svar på hvordan fondssparing skal beskattes i fremtiden. Noen prinsipper er likevel klare. Blant annet skal tilnærmet like spareprodukter beskattes likt og det innføres en verdsettingsrabatt på direkte aksje og aksjefondsinvesteringer igjen. Nivået på den fremtidige utbytteskatten og skjermingsrenten er ikke fastsatt.

Dette er noen av hovedpunktene i forliket til «skattereform for omstilling og vekst»:

  • Enighet om inntektsskatt for selskaper og personer reduseres til 23 prosent innen 2018. I dag er den 25 prosent.
  • For å unngå såkalt inntekstskifting, der en tar ut faktisk arbeidsinntekt som utbytte, ble det foreslått å øke skatt på «utbytte m.v.». Hva utbytteskatten fastsettes til, får vi rede på ved fremleggelsen av neste statsbudsjett. Målsettingen er at utbytteskatten holdes om lag på dagens nivå i tråd med regjeringens forslag om at utbytteskatt og selskapsskatt ses i sammenheng. Vårt anslag er at den vil være rundt 30 prosent i 2018.
  • Skjermingsrenten økes til et nivå som bedre reflekterer risikofri avkastning og utligner skattemessige forskjeller med andre spareformer som kapitalforsikring. Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2017 foreslå hvordan skjermingsrenten skal fastsettes.

- Vent med endringer i sparingen

Frem mot fremleggelsen av statsbudsjettet 6. oktober 2016, har finanskomiteen «understreket betydningen av at det foretas en gjennomgang for å unngå ulik beskatning av tilnærmet like spareprodukter».
- Intensjonene om likebehandling av tilnærmet like spareprodukter er klar, og vi må nå vente på svar om hva skjermingsfradraget og utbytteskatten faktisk blir. Derfor anbefaler vi at du som sparer hos oss opprettholder dagens sparemønster, sier Pål Bergskaug, direktør for Formuesforvaltning i Norge.

Enige om struktur – ikke nivå

Effektiv skattesats ved investering i SKAGENs aksjefond (som hovedsakelig investerer i utenlandske aksjer) blir etter all sannsynlighet lavere enn det som tidligere ble foreslått.

- For fremtidig sparing er det en fordel å beholde friheten som fond har og ikke være bundet av kapitalforsikring som ikke gir mulighet til skjermingsfradrag. Det er i dag historisk lav rente, og skjermingsfradraget er tilsvarende lavt. Fremover vil det nye nivået på fradraget og sannsynligheten for høyere renter gjøre fondssparing konkurransedyktig rent skattemessig, sier Bergskaug. Vi tror at den nye verdsettingsrabatten på 20 prosent av aksjer og aksjefond også vil være positivt for alle som er i posisjon til å betale formuesskatt.

Først ved høstens fremleggelse av statsbudsjettet for vi vite mer om nivået på skjermingsfradag, utbytteskatt og hvordan regjeringen skal sikre lik beskatning på tilnærmet like spareprodukter.

FAKTA: Hva er skjermingsrente?

Skjermingsrenten brukes ved beregning av fradrag i skattepliktige aksjeinntekter og inntekter fra ansvarlige selskap, samt personinntekten for næringsdrivende. Skjermingsrenten blir fastsatt av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret. Skjermingsrenten fastsettes på bakgrunn av gjennomsnittlig 3-måneders rente på statskasseveksler. Kilde: skatteetaten.no (ekstern lenke)

Les også: Fondssparing og skatt

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up