Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Lurer du på hvordan det gikk med fondene dine? Fra midten av februar finner du årsoppgaven din i Handelsportalen.

Slik finner du årsoppgaven

  1. Logg inn i Handelsportalen
  2. Velg VPS/Postkasse i toppmenyen
  3. Velg Postkasse i venstremenyen

Produksjon av Årsoppgaver

Årsoppgavene skal være ute senest innen 20.02.2016. De aller fleste vil være utsendt innen 10. februar, melder VPS. Merk at de fleste i år vil få års- og realisasjonsoppgaver elektronisk.

Produksjon av Realisasjonsoppgaver

Dere som har innløst eller reinvestert andeler i 2015 får egen realisasjonsoppgave. Oppgavene skal være ute 10.02.2016 i henhold til reglene fra Skatteetaten.

Satsene for formuesskatt 2015

Formuesskatt til kommunen

Skatteklasse 0: 0,7 %
Skatteklasse 1 og 2: Under 1,2 mill 0%, fra 1,2 mill og over 0,7 % 

Formuesskatt til staten

Skatteklasse 0,1 og 2: under 1,2 mill 0%, fra 1,2 mill og over 0,15 %

Beløpsgrensene gjelder for enslige skatteytere. For ektefeller som lignes under ett for felles formue, er beløpsgrensene det dobbelte av hva tabellen over viser.

Arveavgift 2015

Det er ikke arveavgift på fondsandeler. Kontinuitetsprinsippet gjelder. Reglene om kontinuitet innebærer at arving eller gavemottaker trer inn i arvelaters eller givers inngangsverdi, skjermingsgrunnlag, ubenyttet skjermingsgrunnlag og øvrige skattemessige posisjoner tilknyttet aksjen eller andelen. Dette gjelder uansett om det er gevinst eller tap på arvede fondsandeler.
Skatt på alminnelig inntekt/gevinstbeskatning/fradrag er 27 % i 2015.

Tredelt beskatning

For rentefond er det en tredelt beskatning som ligger til grunn: Årlig kapitalskatt på opptjent rente og avkastning, har du solgt må du skatte av kursgevinsten (tap er fradragsberettiget) og er du i formuesposisjon må du betale formuesskatt.

Opptjent rente/avkastning skatter du av hvert år på samme måte som på et bankinnskudd. Gjennom året vil rentefond opparbeide seg rente/avkastning. Denne rente/avkastningen blir lagt til kursen på daglig basis. Ved årets slutt blir denne rente/avkastningen oppgjort (kursen faller) og lagt til din fondsbeholdning (du får flere andeler). Det vil si at din verdi den 31.12.15 skal være lik din verdi 1. januar 2016. Årets rente/avkastning får du oppgitt i post 3.1.2 i årsoppgaven du får fra VPS i løpet av januar/februar 2016.

Kursgevinster eller tap kommer først til beskatning eller til fradrag når du selger* fondsandeler. Har du solgt andeler i ett eller flere av våre rentefond i 2015 vil du få tilsendt en egen realisasjonsoppgave hvor denne gevinsten/tapet fremkommer. Realisasjonsoppgaven skal du motta i løpet av januar/februar 2016. Både rente/avkastning og kursgevinster beskattes som ordinær kapitalinntekt med 27 prosent. Realisert kurstap er tilsvarende fradragsberettiget.
* Flytting mellom fond blir behandlet som en realisasjon.

All informasjon til utfylling av eller kontroll mot selvangivelsen blir beregnet av SKAGEN Fondene og vil fremkomme på årsoppgaven/realisasjonsoppgaven.

Spør oss

Lurer du på noe rundt sparing, skatt og årsavslutningen? Kontakt oss, så hjelper vi deg.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up