Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

To menn går på en gate
Tomas Nordbø Middelthon og Ola Sjöstrand forvalter obligasjonsfondet SKAGEN Credit.

I dagens lavrentemarked intensiveres jakten på investeringer med lav til middels risiko. For mange har alternativet vært å ha en større andel aksjer i fondsporteføljen. Det kan være en brå overgang fra stille vann til opprørt hav. Ser vi på utviklingen de siste syv månedene har aksjemarkedet vært urolig. Men hvor bør du vende blikket hvis du ønsker høyere avkastning uten stormvær?

Et alternativ til aksjer

En spennende mulighet er å sette kursen mot selskapsobligasjoner, som ligger mellom aksjer og statsobligasjoner på risikoskalaen. Dette er obligasjoner utstedt av bedrifter, hvor du låner penger til selskapet. Til gjengjeld mottar du en høyere rente enn det staten kan tilby på sine obligasjoner. Det som avgjør hvor mye rente du kan få er blant annet kredittpåslaget, som er en indikator på hvor kredittverdig et selskapet er.

- I et balansert globalt investeringsunivers, der obligasjonsfondet SKAGEN Credit opererer, er det aktuelle rentepåslaget på et attraktivt nivå, sier Ola Sjöstrand, porteføljeforvalter i SKAGEN Credit.

Hans fond har gitt en avkastning på 6,19 prosent hittil i år (per 23.8.2016). I SKAGEN Credit velger forvalterne selskaper hvor rentepåslaget over statsobligasjoner er attraktivt i forhold til konkursrisikoen. De sørger også for å avdekke rente- og valutarisikoen. Fordelen med å eie obligasjoner er at du mottar en fast rente fra virksomheten (kupongen), og i motsetning til aksjer svinger ikke kursen på samme måte.

Vanskelig å gjøre selv

Selskapsobligasjoner er en aktivaklasse som krever ekstra innsats hvis du vil gjøre det selv. For det første må du ha midler i millionklassen, siden du minimum bør investere i 10-15 ulike utstedere for å få god risikospredning på sektor og geografi. For det andre må du ha innsikt i virksomhetenes forutsetninger for å kunne betale renter og hovedstol tilbake. Utover dette bør du avdekke valuta- og renterisikoen, slik at det ikke påvirker avkastningen. Til slutt bør du gjennomgå prospektene for hver enkelt selskapsobligasjon for å få innsikt i hvilke plikter og rettigheter investor har dersom selskapet ikke kan betale renter og hovedstol.

- Hensynet til valuta-, rente- og konkursrisikoen, samt behovet for store innskudd for å gå inn i selskapsobligasjoner, kan være en god grunn til å la et team som vårt stå for forvaltningen. Vårt fond sørger for løpende optimering av porteføljen med en god risikospredning samt å avdekke rente- og valutarisiko, sier Ola Sjöstrand.

Utnytter «usynlig» terskel

Fondet er aktivt forvaltet og har et globalt investeringsmandat der minst halvparten av fondet skal ha kredittvurdering BBB-, eller bedre. Det som er unikt med SKAGEN Credit, i motsetning til de fleste fond for selskapsobligasjoner, er at fondet kan investere i selskaper med høy kredittverdighet (med en kredittrating på BBB- eller bedre) samt selskaper med lavere kredittratinger.

I praksis betyr det at enkelte fond er begrenset av sitt mandat og må selge obligasjoner dersom kredittverdigheten faller under BBB- rating. Og verdipapirer 'tvunget' til salg på grunn av mandatbegrensinger hos noen investorer, faller naturlignok mer i verdi enn forutsetningene i selskapsobligasjonen. Det gir SKAGEN Credit-forvalterne mulighet til å investere i attraktivt prisede selskapsobligasjoner, og holde på dem til de revurderes opp til et bedre kredittnivå.

Forvalterne gjør sine egne analyser, og har mulighet til å kjøpe obligasjoner som har mulighet for omprising, og plukke dem opp før de oppvurderes til BBB-, eller bedre. Fondet har, i motsetning til andre fond som må investere i en bestemt valuta som norske kroner, ingen begrensninger på valuta. Det innebærer at et selskap som ønsker å spre sine innlån i ulike markeder, kan være villig til å betale mer for å låne i dollar, enn i kroner. Denne fordelen kan fondet utnytte. Fondet har en lav durasjon (rundt 1 år) og søker primært å skape avkastning ved å ta kredittrisiko og i mindre grad ved å ta renterisiko.

Interessen for selskapsobligasjoner generelt og SKAGEN Credit øker. Aktivaklassen har ikke vokst helt i takt med aksjemarkedene, men til gjengeld er nattesøvnen sikret. Selskapsobligasjoner kan være verdt å vurdere i en balansert investeringsportefølje.

 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up