Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

All dokumentasjon og informasjon angitt nedenfor må være SKAGEN i hende før ordre fra nye kunder kan effektueres.

Legitimasjon med BankID- den enkle måten

Alle nye kunder må legitimere seg. Bruker du BankID, blir du automatisk legitimert når du logger deg inn i Handelsportalen. Du trenger ikke foreta deg noe mer og kan handle fond med et par klikk.

Legitimasjon med skjema - litt mer tidkrevende

Dersom du ikke har BankID, trenger vi kopi av din legitimasjon sammen med kundeetableringsavtalen.

Dokumentene kan sendes til vår postadresse (se nederst på siden), eller på e-post til kundeservice@skagenfondene.no

Gyldig legitimasjon - utenom BankID

 • Pass
 • Førerkort (ikke grønt førerkort eller digitalt førerkort)
 • Bankkort (norsk med bilde)
 • Forsvarsdepartementets ID-kort
 • Postens ID-kort utstedt etter 1. oktober 1994
 • Nasjonale ID-kort utstedt innenfor EØS-området

Egne regler for barn/mindreårige

Vil du spare i et barns navn, eller gi bort fondsandeler som gave til et barn, må den mindreårige først ha en konto i SKAGEN. Det kan foreldre/verger opprette. Vi trenger kopi av legitimasjon til foreldre/verger og kopi av barnets fødselsattest. Denne dokumentasjonen legges ved blanketten for opprettelse av kundeforhold for barnet.

Personer uten norsk fødselsnummer eller D-nummer

Personer uten norsk fødselsnummer eller D-nummer må sende inn kopi av

 • pass, eller
 • nasjonalt ID-kort utstedt innenfor EØS-området

Bedriftskunder (og andre juridiske personer)

Nye bedriftskunder (og andre juridiske personer) må sende inn kopi av firmaattest (eller tilsvarende dokumentasjon), ikke eldre enn tre måneder, samt kopi av legitimasjon til den/de som signerer blanketten(e). Hvis personen(e) som signerer ikke fremgår av firmaattesten, må fullmakt vedlegges med tilhørende legitimasjon(er).

Send kopi av firmaattest, legitimasjon og eventuell fullmakt sammen med blanketten.

Hvis personen som signerer på bedriftens ordreblanketter ikke er legitimert hos SKAGEN så må kopi av vedkommendes legitimasjon vedlegges ordreblanketten.

Reelle rettighetshavere

Hvis du utfører kontoetableringen eller transaksjoner på vegne av en annen person, så trenger vi informasjon om vedkommendes navn, fødselsnummer eller D-nummer, adresse, statsborgerskap, skattemessig hjemmehørende og om vedkommende er en politisk eksponert person (PEP).

Hvis du utfører tegningen for en bedrift eller annen juridisk person, må du på kundeetableringsavtalen oppgi navn, fødselsdatonummer eller D-nummer, adresse, prosentvis eierandel og/eller stemmerett og land de reelle rettighetshaverne er skattemessig hjemmehørende.

Med reelle rettighetshavere menes fysiske personer som eier over 25 % av aksjene/eierandelene, kontrollerer over 25 % av stemmene eller har rett til å utpeke mer enn halvparten av styremedlemmene e.l., basert på f.eks. aksjonæravtale eller vedtekter. Nære familiemedlemmer skal vurderes samlet.

For stiftelser omfatter begrepet styremedlemmer, daglig leder og enkelte andre fysiske personer som nærmere angitt i hvitvaskingslov § 14 tredje ledd.

Ved eierskap i flere ledd, gjøres vurderingen for hvert ledd, mao. slik at en fysisk person som eier over 25 % i selskap A som igjen eier over 25 % i selskap B skal registreres som reell rettighetshaver i både selskap A og selskap B.

Du kan fylle ut opplysningene om eventuelle reelle rettighetshavere på selve blanketten, eller sende inn et eget vedlegg sammen med blanketten.

Formålet med kundeetableringen

Fyll inn formålet med kundeforholdet. Er det langsiktig sparing eller noe annet? Fyll ut på blanketten, eller ta kontakt med kundeservice på telefon 51 80 39 00 eller e-post kundeservice@skagenfondene.no dersom du lurer på noe.

Andre opplysninger

På kundeetableringsavtalen vil du også måtte fylle ut følgende informasjon for at kundekontrollen anses som komplett:

 • Statsborgerskap
 • Skattemessig bosted – CRS

CRS (Common Reporting Standard) er et regelsett utarbeidet av OECD, som innebærer at de land som har vedtatt CRS skal utveksle opplysninger om finansielle konti. Personer regnes som skattemessig bosatt i de land der de er skattepliktige på grunnlag av bosted eller lignende kriterier etter landets interne regler. Hvert land har egne regler for hvordan skattemessig bosted fastsettes, men vanligvis vil personer være skattemessig bosatt der hvor de bor eller oppholder seg.

 • Politisk eksponert person (PEP)

Alle finansforetak er pålagt å avklare om våre kunder er eller har en tilknytning til en politisk eksponert person. Bakgrunnen for dette er at personer med slik tilknytning globalt sett og tradisjonelt er mer utsatt for blant annet korrupsjon. En politisk eksponert person (PEP) er en fysisk person som innehar, eller har innehatt siste 12 måneder, et høytstående offentlig verv eller stilling som nevnt under.

I Norge er det følgende roller som er PEP:

 • Kongen, statsminister, statsråd/minister, viseminister/assisterende minister
 • Stortingsrepresentant og varamedlemmer, statssekretær, politisk rådgiver og departementsråd
 • Medlem av styrende organ i politisk parti, eks. Hovedstyret
 • Høyesterettsdommer og lagdommer
 • Medlemmer og varamedlemmer av riksrevisjonskollegiet i Riksrevisjon
 • Medlemmer og varamedlemmer av Hovedstyret i Norges Bank
 • Ambassadør og chargé d'affaires (konsul omfattes ikke)
 • Forsvarssjefen, samt de øverste lederne av de ulike forsvarsgrenene (general, generalløytnant og generalmajor, admiral, viseadmiral og kontreadmiral)
 • Medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak som ivaretar offentlig oppgaver som hører inn under offentlig forvaltning. Kommunale og fylkeskommunale foretak er ikke omfattet
 • Direktør, styremedlem eller person i øverste ledelse i internasjonal organisasjon (eks. FN, EU, EFTA, NATO og WTO)


Finansforetakene må også kjenne til om våre kunder har en nær relasjon til en som er politisk eksponert. Eks. kan dette være foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefeller, registrert partner eller samboer. I tillegg vil også nære relasjoner i yrkeslivet være omfattet, eks. gjennom nær forretningsforbindelse eller at man er reell eier av et foretak sammen med en politisk eksponert person.

 • FATCA status (hvorvidt man er amerikansk statsborger eller skattemessig bosatt i USA)

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) er amerikansk lovgivning som har til formål å identifisere skattepliktige til USA som har en finansiell konto eller et finansielt produkt hos en finansiell institusjon utenfor USA. Du anses generelt for å være skattemessig bosatt i USA hvis du er bosatt i USA, er amerikansk statsborger (inklusive personer med dobbelt statsborgerskap), eier fast eiendom i USA eller har gyldig arbeidstillatelse (såkalt ”Green Card”). 

Hvorfor kundekontroll?

Som fondsforvaltningsselskap er vi pålagt av myndighetene å gjennomføre kundekontroll av alle nye kunder. Dette blir gjort for å forebygge samt avdekke hvitvasking og terrorfinansiering.

Nevnte dokumentasjon og informasjon må være SKAGEN i hende før ordre fra nye kunder kan effektueres. Ta kontakt med Kundeservice på chat, telefon 51 80 39 00 eller på e-post kundeservice@skagenfondene.no dersom du har noen spørsmål. Kundeservice er bemannet hverdager kl. 09–16.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up