Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Godtgjørelsesordningen er etablert i samsvar med forskrift til verdipapirfondloven kapittel 2, del XI.


Fast lønn til ansatte skal baseres på den enkeltes bakgrunn og posisjon. Fast lønn til ledende ansatte, til ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for selskapets og verdipapirfondenes risikoeksponering samt ansatte med kontrolloppgaver skal være tilstrekkelig høy til at den ansatte ikke er avhengig av variabel godtgjørelse.
SKAGEN har i tillegg et overskuddsdelingsprogram for fast ansatte. En angitt del av selskapets overskudd fordeles diskresjonært blant ansatte.


Diskresjonær variabel godtgjørelse tildeles på bakgrunn av en vurdering av den ansattes bidrag til selskapet, inkludert vedkommendes oppfyllelse av individuelt forutbestemte mål, ansvar og overholdelse av og holdning til SKAGENs verdier. Grunnlaget for eventuell diskresjonær variabel godtgjørelse til ledelsen og porteføljeforvaltere er finansielle og ikke-finansielle prestasjoner over minimum en toårsperiode.


Halvparten av variabel godtgjørelse til ledende ansatte, porteføljeforvaltere og ansatte med kontrolloppgaver holdes tilbake og utbetales gradvis over en treårsperiode. Den tilbakeholdte del blir plassert i SKAGENs verdipapirfond, før utbetaling til den ansatte, slik at godtgjørelsen reflekterer verdiutviklingen selskapets kunder i har. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette.


Styremedlemmer mottar kun fast godtgjørelse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up