Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Godtgjørelsesordningen er etablert i samsvar med verdipapirhandelloven § 9-16 (1) nr. 10 samt finansforetaksloven og -forskriftens kapittel 15. 

Fast lønn til ansatte skal baseres på den enkeltes bakgrunn og posisjon. Fast lønn til ledende ansatte, til ansatte med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for selskapets og verdipapirfondenes risikoeksponering skal være tilstrekkelig høy til at den ansatte ikke er avhengig av variabel godtgjørelse. 

SKAGEN har i tillegg et overskuddsdelingsprogram for fast ansatte. En angitt del av selskapets overskudd fordeles diskresjonært blant ansatte. 

Diskresjonær variabel godtgjørelse tildeles på bakgrunn av en vurdering av den ansattes bidrag til selskapet, inkludert vedkommendes oppfyllelse av individuelt forutbestemte mål, oppfyllelse av bærekraftskrav, samt ansvar, overholdelse av og holdning til SKAGENs verdier. Integrering av bærekraftsrisiko inngår i evalueringen av ansatte som forvalter slik risko på foretaks- eller produktnivå, og får direkte innvirkning på variabel godtgjørelse. Grunnlaget for eventuell diskresjonær variabel godtgjørelse til ledelsen og porteføljeforvaltere er finansielle og ikke-finansielle prestasjoner over minimum en toårsperiode. 

Halvparten av variabel godtgjørelse til ledende ansatte og porteføljeforvaltere holdes tilbake og utbetales gradvis over en treårsperiode. Den tilbakeholdte del blir plassert i SKAGEN Fondene, før utbetaling til den ansatte, slik at godtgjørelsen reflekterer verdiutviklingen selskapets kunder i har. Tilbakeholdt del skal reduseres dersom resultatutviklingen eller etterfølgende resultater i selskapet tilsier dette. 

Styremedlemmer mottar kun fast godtgjørelse. 

Informasjon om godtgjørelsesordningen til forvaltningsselskapet Storebrand Asset Management finnes her: https://www.storebrand.no/asset-management/kunngjoringer/godtgjorelse-til-ansatte-i-forvaltningsselskapet

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up