Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Om oss chevron_right
Aktuelt chevron_right

Hva er FATCA?

 • Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) er amerikansk lovgivning som pålegger utenlandske selskap, enheter mv. som forvalter finansielle aktiva på vegne av amerikanske personer, å rapportere opplysninger om de finansielle aktivaene til amerikanske skattemyndigheter.
 • FATCA skaper et nytt, globalt informasjons-, rapporterings- og skattetrekkregime som er beregnet på å skaffe informasjon om amerikanske statsborgere og personer som er skattemessig bosatt i USA i tillegg til amerikanske selskaper og enheter

Vil Norge etterkomme FATCA?

 • Norge inngikk en mellomstatlig avtale (IGA) med de amerikanske skattemyndighetene (IRS) i 2013.
 • Det er en modell 1-avtale mellom de norske skattemyndighetene og IRS om å utveksle informasjon om US-personer som har kontoer hos finansinstitusjoner i Norge (IGA-avtalen er gjensidig).
 • IGA-avtalen er nå tatt inn i norsk lov.
 • IGA-avtalen er tilgjengelig her (ekstern lenke) og forskriftene tilgjengelige her (ekstern lenke).

Hvem berøres av FATCA?

 • Enhver finansinstitusjon utenfor USA (FFI) som utbetaler inntekt fra en amerikansk kilde (f.eks. via investeringer i amerikanske selskaper/aksjer osv.) vil sannsynlig falle inn under FATCA
 • Som en kapitalforvalter basert i Norge er SKAGEN derfor per definisjon en FFI som er nødt til å overholde FATCA.

Skaper FATCA en konflikt med nasjonale lover?

 • Kravene til rapportering av informasjon i henhold til FATCA er ikke nødvendigvis lovlige i henhold til lover om personvern, konfidensialitet og bankdiskresjon i forskjellige land.
 • Den amerikanske og norske regjeringen har imidlertid inngått en interstatlig avtale (IGA) og i henhold til denne vil norske finansinstitusjoner, som SKAGEN, rapportere direkte til de norske skattemyndighetene.
 • Ved å gjøre IGA-avtalen til nasjonal lov, blir bekymringer angående brudd på nasjonale lover fjernet, ettersom FATCA-rapportering vil skje i henhold til norsk lov

Har den norske regjeringen gjort IGA-avtalen til norsk lov?

Hva er SKAGENs FATCA-status?

 • SKAGEN er i fullt samsvar med FATCA
 • SKAGEN AS, forvaltningsselskapet, er en "ansvarlig enhet" (Sponsoring Entity) i henhold til FATCA
 • SKAGEN er registrert hos de amerikanske skattemyndighetene via FATCA-portalen til IRS
 • SKAGEN er en Reporting Model 1 FFI (rapporterende utenlandsk finansiell institusjon i henhold til en interstatlig avtale av modell 1)

Hva er formålet med SKAGENs registrering hos IRS?

 • SKAGEN har registrert seg hos IRS for å få et globalt identifikasjonsnummer for mellommenn (Global Intermediary Identification Number - GIIN)
 • Ved å registrere seg godtar SKAGEN visse administrative, dokumentasjons-, trekk- og rapporteringskrav for å unngå at det blir trukket 30 prosent kildeskatt på inntekter fra amerikanske kilder
 • Ved å registrere seg demonstrerer SKAGEN at vi er i samsvar med FATCA. For registreringsformål er det Tim Warrington som er ansvarlig leder.

Har SKAGEN et GIIN-nummer?

 • SKAGEN registrerte seg elektronisk hos IRS via FATCA-portalen før fristen den 5. mai 2014
 • SKAGEN mottok bekreftelse på at registreringen er godkjent og mottok et globalt identifikasjonsnummer som mellommann (Global Intermediary Identification Number - GIIN)
 • GIIN for SKAGEN AS er: ZFN02A.00000.SP.578 og kan også finnes her
 • Å ha et GIIN-nummer demonstrerer at SKAGEN har registrert seg hos IRS for FATCA-formål og er i samsvar med FATCA

Et GIIN-nummer hjelper til å:

 • identifisere at en finansinstitusjon er i samsvar med FATCA overfor myndigheter som ilegger kildeskatt
 • muliggjøre lett identifikasjon av en finansinstitusjons FATCA-type, -kategori og land
 • knytte hver enhet til andre tilknyttede selskaper/filialer i samme konsern
 • muliggjøre lett identifikasjon av en enhet på FFI-listen til IRS.

Har SKAGENs fond GIIN-numre?

 • SKAGEN AS er klassifisert som en garanterende enhet og mottok et GIIN-nummer etter registrering hos IRS
 • GIIN-nummer for SKAGENs fond er:
  • SKAGEN Global: ZFN02A.00001.SF.578
  • SKAGEN Kon-Tiki: ZFN02A.00004.SF.578
  • SKAGEN Vekst: ZFN02A.00005.SF.578
  • SKAGEN Focus: ZFN02A.00017.SF.578
  • SKAGEN m2: ZFN02A.00012.SF.578
  • SKAGEN Tellus: ZFN02A.00007.SF.578
  • SKAGEN Avkastning: ZFN02A.00006.SF.578
  • SKAGEN Høyrente: ZFN02A.00008.SF.578
  • SKAGEN Select 100: ZFN02A.00018.SF.578
  • SKAGEN Select 80: ZFN02A.00019.SF.578
  • SKAGEN Select 60: ZFN02A.00020.SF.578
  • SKAGEN Select 30: ZFN02A.00021.SF.578
  • SKAGEN Select 15: ZFN02A.00022.SF.578
 • GIIN-nummeret til forvaltningsselskapet er: ZFN02A.00000.SP.578

Har SKAGEN-filialene GIIN-numre?

 • Det er ikke nødvendig med eget GIIN-nummer for filialene.

Hva er SKAGENs plan for implementering av FATCA?

 • SKAGEN er i fullt samsvar med FACTA og implementere alle de nødvendige tiltakene innenfor den tidsrammen som er pålagt av IRS
 • SKAGEN har endret kundeinntaksprosessen fra 1. juli, slik FACTA krever.
 • SKAGEN må identifisere alle eksisterende SKAGEN-kunder (private og profesjonelle)
 • SKAGEN må rapportere alle innsamlede opplysninger om US-personer som dekkes av FACTA til de norske skattemyndighetene

Vil SKAGEN godta kunder som dekkes av FATCA og/eller amerikanske kunder?

 • SKAGENs fond er ikke registrert hos det amerikanske finanstilsynet (SEC) og SKAGEN kan derfor ikke la amerikanske kunder bli andelseiere i sine fond.
 • SKAGEN Fondene oppgir dette i sine prospekt under "Andre forhold".
 • Ved å slippe til FACTA-kunder (amerikanske statsborgere, personer som er bosatt i USA og personer med skatteplikt til USA) ville SKAGEN bryte amerikansk lov som krever registrering av utenlandske fondsforvaltere og deres fond i USA

Hvem hos SKAGEN kan jeg kontakte med spørsmål?

 • SKAGEN har et FATCA-prosjekt og et dedisert team som skal sørge for korrekt implementering av bestemmelsene
 • Alle spørsmål bør sendes til følgende e-postadresse: fatca@skagenfunds.com

Les mer på Skatteetatens nettsider.

Mer informasjon om trygghet for investorer:

Regler for våre fond

Håndtering av interessekonflikter

Retningslinjer for beste utførelse

Retningslinjer for utøvelse av eierstyring og bruk av stemmerett

Common Reporting Standard (på engelsk, åpnes i nytt vindu)

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.