Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Oscar Björck, Båten settes på sjøen. Skagen, 1884. Bildet er manipulert og tilhører Skagens.

SKAGEN AS (SKAGEN) er forvalter av obligasjonsfondet SKAGEN Avkastning. Fondet investerer i rentebærende omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter utstedt av eller garantert av stater og utstedt av finansinstitusjoner i Norge og internasjonalt.

Andelseierne i SKAGEN Avkastning innkalles med dette til andelseiermøte for å behandle forslag til endring av mandatet angitt i vedtektenes § 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler samt endring i § 5 Kostnader.

De foreslåtte vedtektsendringene ble behandlet og enstemmig godkjent av styret i SKAGEN 8. juni 2022.

Andelseiermøte avholdes 24. juni 2022 kl. 14:00 i SKAGENs lokaler i Skagen 3 (5. etasje i Torgterrassen) i Stavanger.

1. Bakgrunn og begrunnelse for endring av vedtektenes § 3 og § 5

SKAGEN Avkastning inngår som ett av flere fond i porteføljen av rente- og obligasjonsfond som tilbys av selskapene i Storebrand-konsernet. I lys av dette har mandatet til SKAGEN Avkastning blitt vurdert, og det er ønskelig å foreta noen endringer for å styrke produktspekteret. Dette medfører behov for å endre vedtektenes § 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler.

Styret i SKAGEN har også besluttet å overføre forvaltningen av SKAGEN Avkastning til Storebrand Asset Management AS. Dette forventes å skje i løpet av 3. kvartal 2022. Fondet vil fremover forvaltes av Per Inge B. Heggem og Ola Bjerkestrand Moe. De har vært ansatt i Storebrand Asset Management og har hatt forvalteransvar i henholdsvis 12 og 6 år. Fondets mandat vil etter den foreslåtte vedtektsendringen ha flere fellestrekk med mandatet til Storebrand Kreditt, som forvaltes av Heggem.

Storebrand Asset Management har et svært godt etablert miljø for makroøkonomisk analyse og renter, og er en av de ledende rentefondsforvalterne i Skandinavia. De foreslåtte mandatendringene bidrar til at kundene i SKAGEN Avkastning kan dra større nytte av dette fagmiljøet.

Som en følge av mer effektiv porteføljeforvaltning foreslås det å redusere fondets faste forvaltnings-godtgjørelse fra 0,5% til 0,4% per år i vedtektenes § 5 Kostnader.

2. Forslag til endring i vedtektene

Vedlegg 1 gir en oversikt over den nåværende ordlyden av vedtektenes § 3 og § 5 med de foreslåtte endringene i bestemmelsene samt en renskrevet versjon av den nye ordlyden. Et fullstendig forslag til reviderte vedtekter og oppdatert prospekt er tilgjengelig på SKAGENs nettsider (www.skagenfondene.no).

2.1 Endring av § 3 Regler for plassering av verdipapirfondets midler

2.1.1 Vedtektenes § 3.1 Fondets investeringsområde og risikoprofil

Vedtektenes § 3.1 foreslås endret til følgende ordlyd:
Fondet er et obligasjonsfond som hovedsakelig investerer i norske og nordiske rentebærende omsettelige verdipapirer. Fondet kan også investere en andel i utstedere utenfor Norden. Fondets investeringsmandat er nærmere angitt i prospektet. Fondet kjennetegnes typisk av forholdsvis lav til moderat svingningsrisiko (volatilitet). Risikoprofilen er angitt nærmere i fondets Nøkkelinformasjon.

Endringen foretas for å tydeliggjøre at SKAGEN Avkastning hovedsakelig investerer i norske og nordiske rentebærende omsettelige verdipapirer, men at det også kan investere en andel av porteføljen i utstedere utenfor Norden.

Nærmere detaljer om fondets investeringsmandat er angitt i vedtektenes punkt 4 i prospektet. I det oppdaterte prospektet vil det fremgå at investeringer i utstedere utenfor Norden maksimalt kan utgjøre 30% av fondet, mens rentepapirer i annen valuta enn norske kroner (NOK) maksimalt kan utgjøre 40% av fondet.

Angivelsen av risiko endres fra "forholdsvis lav" til lav til "forholdsvis lav til moderat". Dette skyldes en noe økt kredittrisiko som følge av endringer i prospektets punkt 4, 6 og 7. Andelen av papirer som skal ha kredittkvalitet investment grade, det vil si BBB- eller bedre, reduseres fra 80% til 75%. Andelen som kan være investert i rentepapirer med lavere grad vil tilsvarende øke fra 20% til 25%. Løpetid (durasjon) på investeringene økes fra 0-3 år til 0-5 år.

2.1.2 Vedtektenes § 3.2 Generelt om investeringsområde

Vedtektenes § 3.2 foreslås endret ved krysse av for "ja" under avsnittet om plassering i andre verdipapirfond, for å presisere at fondet ikke kan plassere mer enn 10 prosent i andre verdipapirfond. Dette harmonerer med punkt 4 i prospektet, og er også slik forvaltningen har vært praktisert.

I siste avsnitt under § 3.2 angis det at forventet risiko og avkastning forblir uendret eller reduseres som en følge av derivatinvesteringer. Dette gjøres for å presisere at derivatinvesteringer ikke nødvendigvis reduserer risiko og avkastning.

2.2 Vedtektenes § 5 Kostnader

Styret foreslår å redusere den faste forvaltningsgodtgjørelsen fra 0,5% til 0,4% per år. Dette skjer som en følge av mer effektiv porteføljeforvaltning.

3. Konsekvenser av vedtektsendringene

Kredittrisikoen i SKAGEN Avkastning vil øke noe som følge av endringen av mandatet. Dette skyldes økt andel av rentepapirer med lavere kredittkvalitet enn BBB- og forlenget løpetid (durasjon) på investeringene fra 0-3 år til 0-5 år (se punkt 6 i prospektet). Fondet vil fortsatt ha risikoprofil 2 på en skala fra 1 til 7, men vil ligge i det øvre sjiktet av denne risikoprofilen.

Etter den foreslåtte vedtektsendringen vil forvaltningshonoraret for SKAGEN Avkastning reduseres fra 0,5% til 0,4% per år.

For å reflektere endringene i mandatet vil fondet få ny referanseindeks i prospektets punkt 6. Dette er en kombinert indeks bestående av NBP Norwegian RM3 Floating Rate Index NOK (92%) og NBP Norwegian HY Aggregated Index NOK Hedged (8%) for å reflektere endringen i mandatet.

Selv om forvaltningen av SKAGEN Avkastning overføres til Storebrand vil andelseierne bli værende i SKAGEN. Kundene vil fortsatt bli betjent av SKAGEN og vil motta nyhetsbrev, månedsrapporter og invitasjoner direkte fra oss. Nåværende porteføljeforvalter i SKAGEN Avkastning Sondre Solvoll Bakketun vil fremdeles ha forvalteroppgaver i SKAGENs porteføljeavdeling.

4. Andelseiermøte og avstemming

Beslutninger om vedtektsendring skal behandles av fondets andelseiere i andelseiermøte, som avholdes 24. juni kl. 14:00 i SKAGENs lokaler i Skagen 3 (inngang i 5. etasje i Torgterrassen) i Stavanger.

Andelseiermøtet vil ha følgende agenda:

  1. Valg av møteleder og to andelseiere til å underskrive protokollen
  2. Produktdirektør Arild Risanger Sunde redegjør for begrunnelse for vedtektsendringen
  3. Innsendte spørsmål fra andelseierne
  4. Avstemming over forslag til vedtektsendringen.

På andelseiermøtet gir hver andel en stemme. Beholdning per 22. juni 2022 vil være avgjørende for antall stemmer.

Andelseierne kan avgi stemme personlig eller via fullmektig. Fullmaktsskjema kan hentes på SKAGENs nettsider eller ved å kontakte Kundeservice. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.

For å gjennomføre forslaget til vedtektsendring kreves det at minimum 75 prosent av andeler representert på andelseiermøtene, ved oppmøte eller forhåndsstemme, har stemt for endringen. Forutsatt at endrings-forslagene får andelseiermøtenes tilslutning, skal Finanstilsynet kontrollere at lovens krav til innhold og prosedyrer for vedtektsendringer er oppfylt. Endringen vil tre i kraft når Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringer, og ikrafttredelsen vil kunngjøres på SKAGENs nettsider.

I perioden mellom kunngjøring og ikrafttredelse er det ifølge loven krav om at innløsning av andeler skal være gebyrfri. Ingen av SKAGENs fond har gebyr på innløsninger, og oppfyller derfor lovens vilkår om gebyrfri innløsning.

Forhåndsstemming og påmelding

Du kan forhåndsstemme ved å sende inn stemmeseddel på e-post til legal@skagenfondene.no eller ordinær post til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger. Stemmeseddel er tilgjengelig på SKAGENs nettsider.

Forhåndsstemme må være mottatt hos SKAGEN senest 22. juni 2022.
Påmelding til andelseiermøtet kan gjøres per e-post til legal@skagenfondene.no eller ved å kontakte Kundeservice på telefon 51 80 39 00. Påmelding må være mottatt av SKAGEN senest 22. juni 2022.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til vedtektsendringene eller andelseiermøtet er du velkommen til å kontakte SKAGEN på kundeservice@skagenfondene.no eller på telefon 51 80 39 00.
Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål relatert til vedtektsendringene på andelseiermøtene. Spørsmål må meldes skriftlig til styret i SKAGEN til legal@skagenfondene.no innen en uke før møtet avholdes. Med unntak av vedtektsendringene kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Styret i SKAGEN AS Jan Erik Saugestad Styreleder

Vedlegg:

Oversikt over vedtektsendringer

Stemmeseddel

Fullmakt

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up