Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Foto: Shutterstock

SKAGEN har til hensikt å endre forvaltningshonoraret for SKAGEN Global A. Det gjøres til fordel for andelseierne ved å forlenge den referanseperioden som brukes for å beregne den resultatavhengige forvaltningsgodtgjørelsen fra ett år til fem år. Forslaget vil bety at fondets andelsklasse A må innhente eventuell underprestasjon (mindreavkastning) i en lengre periode enn tidligere, før et variabelt forvaltningshonorar tas ut.

SKAGEN Global A har et fast forvaltningshonorar på 1,0%, som forblir uendret i henhold til den nye modellen. Andelsklassen inkluderer også et resultatavhengig 10% forvaltningshonorar på eventuell meravkastning mot fondets referanseindeks MSCI All Country World Index, som blir belastet årlig og nullstilles 1. januar hvert år.

Den foreslåtte endringen innebærer at dersom relativ verdiutvikling er negativ ved årsslutt, videreføres denne til påfølgende år. En referanseperiode på fem år betyr at mindreavkastning i ett gitt år må hentes inn i løpet av de kommende fire år, før den kan nullstilles.

Tilpasning til nye retningslinjer og kundeinteresser

De foreslåtte endringene tilpasser SKAGEN Global A sitt resultatavhengig forvaltningshonorar til de nye retningslinjene fra European Securities and Markets Authority (ESMA)¹ som er vedtatt av Finanstilsynet, og som trer i kraft 1. januar 2022. ESMA forventer at den nye metoden vil være til fordel for alle interessenter og særlig kunder, i tillegg til å forbedre standardisering av fond over hele Europa.

SKAGEN er også av den oppfatning at en forlengelse av referanseperioden for prestasjonsbasert forvaltningshonorar til fem år ytterligere vil tilpasse våre langsiktige interesser med kundenes, og dermed enda bedre harmonere med den anbefalte investeringshorisonten i våre aksjefond.

Neste steg

Forutsatt at den nye modellen for beregning av forvaltningshonorar blir vedtatt av fondets andelseiere og godkjent av Finanstilsynet, vil endringen tre i kraft 1. januar 2022.

En invitasjon til andelseiernes møte 27. oktober 2021, som også inneholder mer informasjon, vil bli sendt til andelseierne i SKAGEN Global A.

Les mer:

Innkalling til andelseiermøte i SKAGEN Global, andelsklasse Global A, onsdag 27. oktober 2021

 

---

¹ ESMA Guidelines on performance fees in UCITs and certain types of AIFs, April 2020

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up