Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN m² er et aktivt forvaltet fond som investerer i en portefølje av finansielle instrumenter utstedt av selskaper eller utstedere som har sin virksomhet rettet mot fast eiendom over hele verden. Fondet, som er rangert med 4 stjerner*, har en stabil langsiktig avkastning og har nylig blitt rangert som verdens beste globale eiendomsfond over tre år**.

Andelseierne i SKAGEN m² innkalles med dette til andelseiermøte for å behandle forslag til endring av referanseindeks for fondet i vedtektenes § 7 Andelsklasser.

Den foreslåtte vedtektsendringen ble behandlet og enstemmig godkjent av styret i SKAGEN 29. april 2019.

Andelseiermøtet avholdes torsdag 23. mai kl. 13:00 i SKAGENs lokaler i Skagen 3, Torgterrassen (inngang i 5. etasje) i Stavanger.

Forhåndsstemme kan avgis ved å sende inn stemmeseddel per e-post eller ordinær post, og må være mottatt av SKAGEN senest 21. mai 2019.

1.     Bakgrunn og begrunnelse for endring av referanseindeks for SKAGEN m²

SKAGEN m² ble etablert den 31. oktober 2012 med MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD som referanseindeks. I juli 2017 ble indeksen endret til MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS Net total return index USD med formål å ekskludere REITs fra referanseindeksen. REITs er en selskapsform for fast eiendom med særskilte skatteregler som finnes i en rekke land. Foranledningen til beslutningen da var å redusere kompleksiteten, samt å unngå skattepåslag. I denne sammenhengen er skattepåslaget koblet til gevinstbeskatning av kapitalgevinstene fra REITs, noe som reduserte avkastningen og dermed også fondskursen. Bakgrunnen for å ekskludere REITs fra referanseindeksen til SKAGEN m² var dermed å gjenspeile de justeringene som ble gjort i fondet for å minske skattetrykket.

To år etter indeksbyttet ser man imidlertid at flere og flere land vurderer å innføre REITs lovgivning. Ved å endre referanseindeksen tilbake til en standardisert indeks – MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD – fra den nåværende skreddersydde indeksen, kan ytterligere 60 % av det globale eiendomsuniverset igjen inngå i indeksen. I og med at fondets investeringsunivers er koblet til indeksen, krymper det nåværende universet i takt med at flere land, som India og Kina, vurderer REITs lovgivning. Den foreslåtte indeksen innebærer bedre diversifisering og risikoallokering ettersom REITs har høye utbetalinger, mer stabil virksomhet og er geografisk diversifisert.

Den foreslåtte endringen vil ikke kreve endringer i fondets mandat som sådan, men ettersom referanseindeksen endres vil beregningen av det variable forvaltningshonoraret bli påvirket. 

SKAGEN anser den foreslåtte vedtektsendringen å være i andelseiernes interesse, og forventer oss en positiv effekt på fondets avkastning. Vi forventer ikke at endringen vil innebære høyere risiko for fondet, da den innebærer bedre diversifisering og risikoallokering.

2.     Foreslåtte endringer i vedtektene for SKAGEN m²

Endring av referanseindeks innebærer behov for endringer i vedtektenes § 7 (Andelsklasser, inkludert kostnader). Det fremmes følgende forslag til vedtektsendring:

Alle forekomster av referanseindeksen MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITs Net total return index USD erstattes med referanseindeksen MSCI ACWI Real Estate IMI Net total return index USD.

En oversikt over den nåværende ordlyden i § 7 og de foreslåtte endringene i bestemmelsen er inntatt i Vedlegg 1. Et fullstendig forslag til reviderte vedtekter er tilgjengelig på SKAGENs hjemmesider. Kontakt Kundeservice dersom du ønsker et eksemplar av reviderte vedtekter tilsendt kostnadsfritt.

For å gjennomføre forslaget til vedtektsendring kreves det at minimum 75 % av andeler representert på andelseiermøtet, ved oppmøte eller forhåndsstemme, har stemt for endringen. Forutsatt at endringsforslaget får andelseiermøtets tilslutning, skal Finanstilsynet kontrollere at lovens krav til innhold og prosedyrer for vedtektsendringer er oppfylt. Dersom endringen blir vedtatt, er forventet tidspunkt for ikrafttredelse september/oktober 2019.

I perioden mellom kunngjøring og ikrafttredelse er det et lovpålagt krav at innløsning av andeler skal være gebyrfri. Ingen av SKAGENs fond har innløsningsgebyr, og lovens krav om gebyrfri innløsning er dermed oppfylt.

3.     Andelseiermøte og avstemming

Beslutninger om vedtektsendring skal behandles av fondets andelseiere i andelseiermøte, som avholdes torsdag 23. mai 2019 kl. 13:00 i SKAGENs lokaler i Skagen 3 (inngang i 5. etasje i Torgterrassen) i Stavanger.

Andelseiermøtet vil ha følgende agenda:

1) Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen

2) Redegjørelse for begrunnelse for vedtektsendringen

3) Innsendte spørsmål fra andelseierne

4) Avstemming over forslag til vedtektsendringen

På andelseiermøtet gir hver andel en stemme. Beholdning pr. tirsdag 21. mai 2019 vil være avgjørende for antall stemmer.

Andelseierne kan avgi stemme personlig eller via fullmektig. Du kan laste ned fullmaktsskjema her, eller ved å kontakte Kundeservice. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme ved å sende inn stemmeseddel på e-post til legal@skagenfondene.no  eller ordinær post til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger. Her finner du stemmeseddel.

Forhåndsstemme må være SKAGEN i hende senest 21. mai 2019.

Påmelding til andelseiermøtet kan gjøres per e-post til legal@skagenfondene.no  eller ordinær post til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger. Påmelding må være SKAGEN i hende senest 21. mai 2019.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til vedtektsendringene eller andelseiermøtet er du velkommen til å kontakte SKAGEN på legal@skagenfondene.no  eller på telefon 51 80 39 00.

Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål relatert til vedtektsendringene på andelseiermøtet. Spørsmål må meldes skriftlig til legal@skagenfondene.no innen en uke før møtet avholdes. Med unntak av vedtektsendringen kan ikke andelseiermøtet treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

* Rangert av Morningstar per 31. mars 2019
** Rangert som nummer 1 av 139 fond over tre år av Citywire per 31. mars 2019

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up