Hopp til hovedinnholdet

 Uavhengig revisor har bekreftet at verken andelseierne eller fondet er påført kostnader i forbindelse med avviklingen. Berørte andelseiere i fondene kan på forespørsel til legal@skagenfondene.no motta kopi av revisors bekreftelse.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.