Hopp til hovedinnholdet

Finanstilsynet har godkjent opprettelse av andelsklasser i det globale skyggeaktivistfondet SKAGEN Insight. Det nåværende fondet endrer navn til SKAGEN Insight A. I tillegg får fondet andelsklassene SKAGEN Insight B og SKAGEN Insight C.

SKAGEN Insight B har lavere fast forvaltningsgodtgjørelse enn andelsklasse A, og er åpen for enhver investor som tegner gjennom distributører som gjennom avtale med forvaltningsselskapet ikke mottar vederlag fra forvaltningsselskapet.

SKAGEN Insight C er åpen for investorer som har andeler i fondet (eksklusiv andelsklasse B) til en kostpris på minst 10.000.000 norske kroner.

Andelseiere som ønsker mer informasjon om godkjennelsesprosessen kan kontakte SKAGEN på telefon 51 80 39 00 eller e-post legal@skagenfondene.no.

SKAGEN Insight B og C vil være åpen for handel fra og med 15. januar.

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.