Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Andelseiermøte avholdes torsdag 28. september 2017 kl. 17:00 i SKAGENs lokaler i Skagen 3 (inngang i 5. etasje i Torgterrassen) i Stavanger.

Forhåndsstemme kan avgis ved å sende inn stemmeseddel per e-post eller ordinær post, og må være mottatt av SKAGEN senest tirsdag 26. september 2017.

1. Redegjørelse for fusjonen

SKAGEN AS («SKAGEN») er forvalter av rentefondene SKAGEN Høyrente og SKAGEN Høyrente Institusjon. SKAGEN ønsker å fusjonere de to fondene, med SKAGEN Høyrente som det overtakende fond.

Forslaget om å fusjonere fondene ble godkjent av styret i SKAGEN 7. juni 2017. Styret har signert fusjonsavtale mellom fondene og avtalen er bekreftet av depotmottaker (Handelsbanken) og revisor (PWC) for fondene i samsvar med verdipapirfondlovens bestemmelser.

Finanstilsynet har gitt SKAGEN tillatelse til å gjennomføre fusjonen, betinget av samtykke fra andelseierne i de berørte fondene.

2. Begrunnelse for fusjonen

SKAGEN ser behov for å redusere kompleksiteten i fondsutvalget på rentesiden. Vi ønsker å legge til rette for en mer konsentrert og effektiv forvaltningsprosess gjennom å fusjonere SKAGEN Høyrente og SKAGEN Høyrente institusjon til ett pengemarkedsfond.

3. Konsekvenser for andelseierne

Fusjonen medfører ikke noen endringer for andelseierne i SKAGEN Høyrente.

3.1 Investeringsstrategi, risiko og avkastning

SKAGEN Høyrente beholder sin investeringsstrategi, og vil fortsatt være klassifisert i risikokategori 1. Fondet vil ha samme avkastningsmål, og beholder Oslo Børs Statsobligasjonersindeks 6 måneder (ST2X) som referanseindeks. Det er ikke forventet at avkastningen i SKAGEN Høyrente vil påvirkes som følge av fusjonen.

3.2 Kostnader

Ifølge prospektet for SKAGEN Høyrente kan forvaltningsgodtgjørelsen utgjøre maksimalt 0,3 prosent per år. Forvaltningshonoraret er for tiden 0,25 prosent (jf. fondets nøkkelinformasjon, vedlagt), og fusjonen vil ikke medføre noen endring i dette.

Administrative kostnader ved fusjonen kan ikke belastes fondet eller andelseierne, og det vil heller ikke påløpe transaksjonskostnader for andelseierne.

3.3 Innløsning/bytte av fond og skattemessige forhold

Fusjonen vil i seg selv ikke medføre skattemessig realisasjon for andelseierne.

Andelseierne i fondene har som følge av fusjonen rett til kostnadsfri innløsning av sine andeler, eller til kostnadsfritt bytte til annet verdipapirfond med tilsvarende mandat forvaltet av SKAGEN. Slik innløsning eller bytte av fondsandeler vil innebære skattemessig realisasjon for andelseierne.

Den gebyrfrie innløsnings- og bytteretten gjelder ifølge verdipapirloven § 5-5 (2) frem til fem arbeidsdager før gjennomføringsdatoen for fusjon. Siden SKAGEN ikke tar gebyr for innløsning eller bytte av fond, kan andelseierne innløse kostnadsfritt i fondet også etter at fusjonen er gjennomført, hvis det skulle være ønskelig.

3.4 Andre forhold

SKAGEN Høyrente vil ikke være notert på noen markedsplass.

Andelseierne vil fortsatt motta samme type rapportering som for før fusjonen.

4. Vedtektsendringer

Det foretas ingen vedtektsendringer i forbindelse med fusjonen.

5. Andelseiermøte og avstemming over fusjonen

Forslaget til fusjon skal behandles av fondets andelseiere i andelseiermøte, som avholdes torsdag 28. september 2017 kl. 17:00 i SKAGENs lokaler i Skagen 3 (inngang i 5. etasje i Torgterrassen) i Stavanger.

Andelseiermøtene vil ha følgende agenda:
1) Valg av møteleder og to andelseiere til å underskrive protokollen
2) Administrerende direktør Øyvind Schanke redegjør for begrunnelse for forslaget til fusjon
3) Innsendte spørsmål fra andelseierne
4) Avstemming over forslag til fusjon

På andelseiermøtene gir hver andel én stemme. Beholdning per 26. september 2017 vil være avgjørende for antall stemmer.

Andelseierne kan avgi stemme personlig eller via fullmektig. Fullmaktsskjema kan hentes på SKAGENs nettsider eller ved å kontakte Kundeservice. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.

For å få gjennomført fusjonen må minst 75 prosent av representerte andeler i andelseiermøtet for hvert fond stemme for forslaget. Andelseiere som ikke bruker stemmeretten, eller som stemmer mot fusjonen, vil likevel bli andelseiere i SKAGEN Høyrente, forutsatt at det oppnås tilstrekkelig flertall for fusjon og de ikke bruker retten til kostnadsfri innløsning eller bytte av fond.

6. Gjennomføring av fusjonen

Forutsatt at minst 75 prosent av de representerte andelene i andelseiermøtet i hvert av fondene stemmer for, er fusjonen planlagt gjennomført med virkning fra 20. oktober 2017. Ved gjennomføring av fusjonen overføres alle andelseiere samt rettigheter og forpliktelser i SKAGEN Høyrente Institusjon til SKAGEN Høyrente.

Andelseiernes rett til gebyrfri innløsning og bytte av fond gjelder ifølge verdipapirloven § 5-5 (2) til fem arbeidsdager før gjennomføringsdatoen for fusjonen. Som beskrevet ovenfor under punkt 3.3, tar SKAGEN heller ikke ellers gebyr ved innløsning eller flytte av fond.

Rettighetene som andelseier SKAGEN Høyrente kan tidligst utøves første arbeidsdag etter fusjonstidspunktet.

SKAGEN vil påse at revisor for SKAGEN Høyrente bekrefter at fusjonen er gjennomført i tråd med de prinsipper som er fastsatt i fusjonsavtalen for verdsetting av fondenes eiendeler og eventuelle forpliktelser. Revisor skal også bekrefte at metoden som benyttes for beregning av bytteforholdet mellom overdragende fond og overtakende fond er i samsvar med det som er angitt i fusjonsavtalen.

Den gjennomførte fusjonen vil bli offentliggjort på hjemmesiden til SKAGEN. Andelseierne kan få tilsendt bekreftelse på gjennomføring av fusjonen ved henvendelse til SKAGEN på e-post kundeservice@skagenfondene.no eller telefon 51 80 39 00.

7. Bytteforhold

Andelseierne i SKAGEN Høyrente Institusjon får andeler i SKAGEN Høyrente tilsvarende verdien av andelene de eide i overdragende fond på siste kursfastsettelse før fusjonstidspunktet. Det vil ikke bli betalt ut kontanter til andelseierne i SKAGEN Høyrente Institusjon.

8. Forvalterregistrering – informasjon til reelle andelseiere

SKAGEN gjør oppmerksom på at selskaper som har tillatelse til å stå oppført som forvalter i andelseierregister i medhold av bestemmelsene i verdipapirfondforskriften § 13-2 (jf. verdipapirfondloven § 4-10 fjerde ledd) har et særskilt ansvar for å videreformidle denne informasjonen til den reelle andelseieren.

9. Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme ved å sende inn stemmeseddel på e-post til legal@skagenfondene.no eller ordinær post til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger. Forhåndsstemme må være SKAGEN i hende senest 26. september 2017.

Påmelding til andelseiermøtene kan gjøres per e-post til legal@skagenfondene.no eller ved å kontakte Kundeservice på telefon 51 80 39 00. Påmelding må være SKAGEN i hende senest 26. september 2017.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til forslaget til fusjon eller andelseiermøtet er du velkommen til å kontakte SKAGEN på kundeservice@skagenfondene.no eller på telefon 51 80 39 00.

Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål relatert til fusjonen på andelseiermøtet. Spørsmål må meldes skriftlig til styret i SKAGEN til legal@skagenfondene.no innen én uke før møtet avholdes, og adresseres til:

Styret i SKAGEN AS
Henrik Lisæth
Styreleder
Nøkkelinformasjon for SKAGEN Høyrente er vedlagt.

Vi ønsker velkommen til andelseiermøte 28. september 2017.

Med vennlig hilsen
SKAGEN AS

Øyvind Schanke
Administrerende direktør

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up