Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN AS (SKAGEN) er forvalter av aksjefondet SKAGEN m2. Fondet har et globalt mandat, og investerer hovedsakelig i aksjer utstedt av selskaper som driver virksomhet med tilknytning til fast eiendom.

Andelseierne i SKAGEN m2 innkalles med dette til andelseiermøte for å behandle forslag til endring av referanseindeks for fondet i vedtektenes § 7 Andelsklasser.

Den foreslåtte vedtektsendringen ble behandlet og enstemmig godkjent av styret i SKAGEN 3. februar 2017.

Andelseiermøte avholdes mandag 24. april kl. 17:00 i SKAGENs lokaler i Skagen 3 (inngang i 5. etasje i Torgterrassen) i Stavanger.

Forhåndsstemme kan avgis ved å sende inn stemmeseddel per e-post eller ordinær post, og må være mottatt av SKAGEN senest fredag 21. april.

1. Bakgrunn og begrunnelse for endring av referanseindeks for SKAGEN m2

SKAGEN m2 har investert en del av sin portefølje i såkalte Real Estate Investment Trusts (REITs). REITs er en selskapsform for fast eiendom med særskilte skatteregler, som finnes i en rekke land. I Norge er verdipapirfond et eget skattesubjekt, og etter norske skatteregler må flere av investeringene i REITs behandles som skattepliktige investeringer i fondet. Dette betyr at andelseiere i SKAGEN m2 får en dobbeltbeskatning knyttet til denne type investeringer.Derfor anbefaler SKAGEN at SKAGEN m2 normalt ikke skal være investert i REITs.

Det er ikke behov for å endre SKAGEN m2 sin investeringsstrategi eller -mandat selv om REITs ikke lenger skal være et satsingsområde for fondet. Men siden den nåværende referanseindeksen for SKAGEN m2 inneholder en betydelig andel REITs vil det være nødvendig å bytte til en referanseindeks uten REITs. SKAGEN m2 har i dag MSCI ACWI Real Estate IMI som referanseindeks. Den foreslåtte nye indeksen er MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS. Begge indekser er levert av internasjonalt anerkjente Morgan Stanley Capital International (MSCI).

Den foreslåtte indeksen er mer rendyrket mot eiendomsforvaltning og –utvikling, og vil være representativ for det investeringsunivers som SKAGEN anbefaler. SKAGEN mener at tilfanget av investeringsmuligheter fortsatt er stort, og at endring til denne referanseindeksen ikke vil innebære noen negativ begrensning for fondet.

SKAGEN vurderer at den foreslåtte vedtektsendringen vil være i andelseiernes interesse. Det legger til rette for en mindre kompleks og mer effektiv forvaltning av fondet, og den tar bort en skattemessig usikkerhetsfaktor og ulempe for mange andelseiere. Den foreslåtte vedtektsendringen forventes ikke å medføre økt risiko for fondet, da det er god mulighet for å spre risikoen i det globale markedet for eiendomsforvaltning og -utvikling. Det er forventet at skattekostnaden i fondet blir redusert som en praktisk følge av vedtektsendringen, og det kan under ellers like forhold ha en positiv effekt på avkastningen for andelseierne.

2. Forslag til endring i vedtektene til SKAGEN m2

Endring av referanseindeks innebærer behov for endringer i vedktektenes § 7 Andelsklasser. Det fremmes følgende forslag til vedtektsendring:
Alle forekomster av referanseindeksen MSCI ACWI Real Estate IMI i vedtektenes § 7 erstattes med referanseindeksen MSCI ACWI Real Estate IMI ex REITS.
En oversikt over den nåværende ordlyden i § 7 og de foreslåtte endringene i bestemmelsen er inntatt i Vedlegg 1. Et fullstendig forslag til reviderte vedtekter er tilgjengelig på SKAGENs nettsider. Kontakt Kundeservice dersom du ønsker et eksemplar av reviderte vedtekter tilsendt kostnadsfritt per post.

For å gjennomføre forslaget til vedtektsendring kreves det at minimum 75 prosent av andeler representert på andelseiermøtene, ved oppmøte eller forhåndsstemme, har stemt for endringen. Forutsatt at endrings-forslagene får andelseiermøtenes tilslutning, skal Finanstilsynet kontrollere at lovens krav til innhold og prosedyrer for vedtektsendringer er oppfylt. Tidspunkt for ikrafttredelse av vedtektsendringene avhenger av Finanstilsynets saksbehandlingstid og vil kunngjøres på SKAGENs nettsider.

I perioden mellom kunngjøring og ikrafttredelse er det ifølge loven krav om at innløsning av andeler skal være gebyrfri. Ingen av SKAGENs fond har gebyr på innløsninger, og oppfyller derfor lovens vilkår om gebyrfri innløsning.

Forslag til nye vedtekter for SKAGEN m2

3. Andelseiermøte og avstemming

Beslutninger om vedtektsendring skal behandles av fondets andelseiere i andelseiermøte, som avholdes mandag 24. april kl. 17:00 i SKAGENs lokaler i Skagen 3 (inngang i 5. etasje i Torgterrassen) i Stavanger.

Andelseiermøtene vil ha følgende agenda:

1) Valg av møteleder og to andelseiere til å underskrive protokollen
2) Leder Forretningsstøtte og kontroll Ørnulf Staalesen redegjør for begrunnelse for vedtektsendringen
3) Innsendte spørsmål fra andelseierne
4) Avstemming over forslag til vedtektsendringen

På andelseiermøtene gir hver andel en stemme. Beholdning per fredag 21. april 2017 vil være avgjørende for antall stemmer.

Andelseierne kan avgi stemme personlig eller via fullmektig. Fullmaktskjema kan hentes på SKAGENs nettsider eller ved å kontakte Kundeservice. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.

Forhåndsstemming

Du kan forhåndsstemme ved å sende inn stemmeseddel på e-post til legal@skagenfondene.no eller ordinær post til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger. Forhåndsstemme må være SKAGEN ihende senest 21. april 2017.

Påmelding til andelseiermøtene kan gjøres per e-post til legal@skagenfondene.no eller ved å kontakte Kundeservice på telefon 51 80 39 00. Påmelding må være SKAGEN i hende senest 21. april 2017.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til vedtektsendringene eller andelseiermøtet er du velkommen til å kontakte SKAGEN på kundeservice@skagenfondene.no eller på telefon 51 80 39 00.

Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål relatert til vedtektsendringene på andelseiermøtene. Spørsmål må meldes skriftlig til styret i SKAGEN til legal@skagenfondene.no innen en uke før møtet avholdes. Med unntak av vedtektsendringene kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Styret i SKAGEN AS
Henrik Lisæth
Styreleder

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up