Hopp til hovedinnholdet

Valgkomiteen består av Trude Marit Risnes (leder), Terje Vareberg og Per Olof Höglund. På valgmøtet den 8. mars 2017 skal det velges ett andelseiervalgt styremedlem for en toårsperiode.

Kriterier for andelseiervalgte styremedlemmer i SKAGEN:

  • må oppfylle nødvendige krav til hederlig vandel og erfaring
  • må ikke være aksjeeier, tillitsvalgt eller ansatt i SKAGEN eller noen av SKAGENs eierselskaper, annet forvaltningsselskap for verdipapirfond eller Handelsbanken (depotmottaker for SKAGENs verdipapirfond)
  • må ikke ha en nær personlig relasjon til noen av styrets medlemmer, hovedaksjeeiere eller daglig ledelse i SKAGEN eller i SKAGENs eierselskaper
  • må ikke være øverste sjef i et børsnotert selskap

Forslag til andelseiervalgte styremedlemmer kan sendes valgkomiteen v/leder av Forretningsstøtte og kontroll, Ørnulf Staalesen, på e-post legal@skagenfondene.no, eller via post til SKAGEN, postboks 160, 4001 Stavanger.

Frist for å komme med forslag til kandidater er 1. desember 2016.

 

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.