Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Oversikten fra Morningstar Direct er publisert på deres norske hjemmesider. Listen er utarbeidet med utgangspunkt i Morningstars nye Sustainability Rating hvor antall globuser angir hvor godt de mener innholdet i porteføljen tar hensyn til ESG-faktorer.

- Bærekraftige investeringer er viktig for oss og ESG er en integrert del av hvordan vi forvalter midler på vegne av våre kunder. Derfor er resultatet gledelig, men ikke så veldig overraskende, sier Leif Ola Rød, administrerende direktør og konstituert investeringsdirektør i SKAGEN.

Mer om våre ansvarlige investeringer

Bedre beslutninger

SKAGEN har siden 2002 vært fokusert på ESG i investeringsprosessen slik at våre porteføljeforvaltere kan ta velfunderte beslutninger og få et mer helhetlig bilde av risiko og muligheter i de enkelte investeringene. Dette blant annet for å kunne identifisere utfordringer før de eskalerer til hendelser som potensielt kan redusere verdien av fondenes investeringer.

Bærekraft og god eierstyring kan gi selskaper konkurransefordeler og understøtte verdiskapning som bidrar til å maksimere avkastningen over tid, noe våre andelseiere vil dra god nytte av. Porteføljeforvalterne vurderer i hvert enkelt selskap om det er ESG-forhold som er vesentlige for en investering på samme måte som de vurderer annet analysemateriale.

- Selv om ESG-forhold kan være med på å påvirke en investeringsbeslutning, kan måten dette perspektivet integreres på, og vekten som tillegges ulike faktorer, variere mellom ulike investeringer, forteller Rød. SKAGEN ønsker å investere i bærekraftige selskaper fordi vi mener det lønner seg på sikt, sier han.

Felles retningslinjer

I begynnelsen på 2016 samlet SKAGEN våre etiske retningslinjer og utøvelse av stemmerett på ett sted og gjorde det hele om til en styregodkjent policy. Denne nye policy'en er på linje med det SKAGEN tidligere har kommunisert med våre andelseiere – endringen ligger i at det nå er samlet på ett sted og omfatter både miljø, sosiale forhold og selskapsstyring, slik som stemmegivning og dialog med selskapene vi investerer i.

SKAGEN opererer ikke med svartelister, negativ filtrering eller utestenging. I anvendelsen av retningslinjene våre trekker SKAGEN på og arbeider med ulike industristandarder, organisasjoner, initiativer og kunder for å fremme aktivt eierskap og ansvarlige investeringer.

Policy'en er utarbeidet i samsvar med Verdipapirforeningens anbefalinger om eierstyring og selskapsledelse og EFAMAs (European Fund and Asset Management Association) regler for ekstern styring, og er i tråd med FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (UN PRI).

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up