Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Alfred Berg Nordisk Eiendom C

Kurs

155,14 NOK

Pr dato 22.03.2019

Siste 3 år

13,67 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
SE0007412994

Løpende kostnad
1,76%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Alfred Berg Nordisk Eiendom er et aktivt forvaltet aksjefond. Fondets fokus er at fondets aktiva plasseres i eiendoms- og byggefirmaer primært i nordiske markedene. Fondet vil investere i eiendomsselskaper hvor selskapene primært eier ferdigstilte eiendommer. Fondet kan investere i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, derivater, fondsandeler og fordringer på kredittinstitusjoner.

Kategori Eiendom, Indirekte - Øvrige

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.