Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Veggmaleri av mann som røyker sigar
SKAGEN har blant annet valgt å ekskludere bedrifter som har mer enn fem prosent av sin inntjening fra tobakksindustrien. Vilhelm Rosenstand. Av Peder Severin Krøyer 1886. Bildet er manipulert og tilhører Skagens Kunstmuseer.

Utelukker enkelte sektorer og produkter

Alle SKAGENs fond følger våre felles konsernretningslinjer for ansvarlige investeringer. Når våre fond velger selskaper vurderer vi miljø-, samfunns-, og selskapsstyringsaspekter (ESG) før vi bestemmer oss for å investere. Vi har også valgt å utelukke visse sektorer og produkter som vi mener ikke er langsiktig bærekraftige og som er koblet til omfattende samfunss-, miljø-, eller helserisiko. I disse tilfellene vurderer vi at det er begrenset mulighet til å påvirke selskapene i mer bærekraftig retning.

Vi utelukker derfor selskaper som har:

  • mer enn 5 prosent inntjening fra tobakk
  • mer enn 25 prosent inntjening fra kullrelatert virksomhet
  • mer enn 20 prosent inntjening fra oljesand  
  • Selskaper med virksomhet i hasardspill i tilknytning til ikke-bærekraftig forretningsdrift.
  • Eier ikke-bærekraftige palmeoljeplantasjer 

Bærekraft en del av investeringsbeslutningen 

I tillegg til dette arbeider vi for å gjøre bærekraft og klimarelatert risiko og muligheter til en integrert del av hvert investeringscase. Vi fatter ingen investeringsbeslutninger uten å ha en tydelig oppfatning av selskapets bærekraft. Graden av overblikk påvirker vår overbevisning om investeringen, størrelsen i porteføljen og vår vurdering av en mulig oppside.

Dersom vi for eksempel kjøper oss inn i et forsikringsselskap vil våre porteføljeforvaltere vurdere risikoer koblet til klimaendringer og stigende havnivåer. Vi vil også vurdere risiko og muligheter med en eksponering mot fossilt drivstoff i eksempelvis olje- og naturgasselskaper.

Positive forandringer kan ta tid

Vi ser også at bærekraftsfaktorer ikke er symmetriske i hvordan de påvirker et investeringscase. Det kan ta lang tid å gjøre miljømessige forbedringer, mens risikoen med en potensiell miljøfare kan vise seg raskt. Likeså kan effekten av samfunnsmessige forbedringer være svært langsiktig og overskride vår typiske investeringshorisont på 3-5 år.

Sosiale problemer kan også føre til kortsiktig skade for et selskaps omdømme og verdsettelse. Selskapsstyring er trolig det bærekraftspørsmålet som kan ha både størst umiddelbar negativ og positiv påvirkning på et selskap eller forårsake et raskt kursfall. Et dårlig drevet selskap som ikke behandler minoritetsaksjonærene riktig bør verdsettes lavere enn et veldrevet selskap som respekterer eierne sine.

Aktiv og engasjert eier

SKAGEN har en lang tradisjon for å engasjere seg i selskaper og være en særdeles aktiv eier. Det betyr i praksis at vi benytter oss av stemmeretten i generalforsamlinger og dialog med de selskapene vi eier, enten i direkte møter, på telefon eller i skriftlig form. På denne måten deler vi våre synspunkter og forsøker å påvirke selskapene til å gjøre forandringer innen områder som vi mener bør forbedres. 

I løpet av SKAGENs historie har vi alltid jobbet tett med porteføljeselskapene og vært aktive og engasjerte eiere. I enkelte tilfeller har vi sett at vi har begrenset mulighet til å påvirke og har derfor solgt oss ut av selskapet. 

Les også 

Aktiv og verdibasert investeringsfilosofi

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up