Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

Ivaretagelse av samfunnsansvar er forankret i styret i SKAGEN og er godt integrert i vår forvaltningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt med dette i alle faser av investeringsprosessen (se Bærekraftige og ansvarlige investeringer). Vi har prosedyrer og prosesser for det løpende investeringsarbeidet. I tillegg er SKAGEN omfattet av retningslinjer og prosesser som gjelder for Storebrand-konsernet, som blant annet Storebrand-standarden for bærekraftige investeringer. En detaljert beskrivelse av hvordan Storebrand-selskapene arbeider med ivaretagelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår finner du her.

Som et ledd i en bærekraftig drift av selskapet har SKAGEN sluttet seg til FNs Global Compact initiativ og har dermed forpliktet seg til de ti prinsippene, som også inkluderer føringer på menneskerettigheter. I tillegg fokuserer SKAGEN på utvalgte bærekraftsmål, hvorav SDG 5 (Likestilling) og SDG 8 (Anstendig arbeid og økonomisk vekst) omhandler menneskerettigheter.   

Aktsomhetsvurdering

SKAGEN skal regelmessig utføre aktsomhetsvurderinger av vår forvaltningsvirksomhet, inkludert leverandører og samarbeidspartnere som vi bruker for å levere våre tjenester og produkter. Vi må også gjøre aktsomhetsvurderinger knyttet til eksterne parter som vi benytter i selve driften av selskapet. Aktsomhetsvurderingen forankres i OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper, og skal kartlegge og vurdere faktiske og potensielle konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. SKAGEN har også en plikt til å iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge og begrense negative konsekvenser.

Redegjørelse

Det er i 2023 utarbeidet en konsernfelles redegjørelse for selskapene i Storebrand-gruppen, hvor SKAGEN inngår. Redegjørelsen er publisert her. Detaljert informasjon om SKAGENs arbeid med åpenhetsloven finner man på side 20 i dokumentet. Redegjørelsen skal oppdateres fortløpende ved vesentlige endringer. Fra 2024 vil redegjørelsen inngå i årsrapporten.

Rett til informasjon

Enhver kan kreve innsyn i hvordan SKAGEN håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår. Forespørsel om informasjon sendes skriftlig til legal@skagenfondene.no. Vanlig svarfrist er 3 uker. Ved særlig krevende informasjonsforespørsler kan det brukes opp til 2 måneder på å gi en besvarelse. Det er visse begrensninger i hvilken informasjon SKAGEN kan gi ut, blant annet når det gjelder forretningsforhold av konkurransemessig betydning.

 

 

 

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondet egenskaper og kostnader. Informasjonen finnes på www.skagenfondene.no. SKAGEN AS forvalter fondene etter avtale med Storebrand Asset Management.

keyboard_arrow_up