Hopp til hovedinnholdet

Didner & Gerge Småbolag

  • Sverige
  • Små-/ mellomstore selskaper

Kurs

730,43 NOK

Pr dato 14.06.2019

Siste 3 år

8,25%

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
SE0002699421

Løpende kostnad
1,40%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en økning i andelsverdien på lang sikt, det vil si over en tidsperiode på minst fem år. Fondet er et aksjefond som kan investere i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer fra små og mellomstore selskaper. Selskapets størrelse beregnes på grunnlag av dets børsverdi – som på investeringstidspunktet kan være maksimalt 1 % av det svenske aksjemarkedets totale børsverdi, i samsvar med fondets prospekt. Fondet skal plassere minst 80 % av midlene sine i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Minst 75 % av disse midlene skal plasseres i aksjer og omsettelige verdipapirer utstedt av selskaper i Norden. Allokeringen mellom ulike aksjer og mellom ulike sektorer og regioner er ikke fastsatt på forhånd. Derfor kan porteføljen fra tid til annen være konsentrert i et lavt antall sektorer og regioner. Fondet kan kun benytte derivater i et svært begrenset omfang med sikte på å gjøre forvaltningen mer effektiv.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.