Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Nyheter chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

SKAGEN AS (SKAGEN) er forvalter av aksjefondet SKAGEN Global. Fondet har et globalt mandat, og investerer i undervurderte selskaper i ulike geografiske regioner og industrisektorer.

Andelseierne i SKAGEN Global, andelsklasse Global A, innkalles med dette til andelseiermøte for å behandle forslag til endring i vedtektenes § 7 Andelsklasser.

Den foreslåtte vedtektsendringen ble behandlet og enstemmig godkjent av styret i SKAGEN 24. september 2021.


Andelseiermøte avholdes 27. oktober 2021 kl. 14:00 i SKAGENs lokaler i Skagen 3 (5. etasje i Torgterrassen) i Stavanger.

1. Bakgrunn og begrunnelse for vedtektsendringen

Vedtektenes § 7 Andelsklasser regulerer resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse for SKAGEN Global, andelsklasse Global A. I henhold til de gjeldende vedtektene beregnes slik godtgjørelse daglig og belastes årlig per 31. desember. Ny beregningsperiode (referanseperiode) starter 1. januar hvert år, varer ett år, og det tas ikke hensyn til om fondet i det foregående året har hatt en avkastning som er lavere enn referanseindeksens avkastning (mindreavkastning).

Den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten ESMA (European Securities and Market Authority) har kommet med nye retningslinjer for resultatbasert honorarer i verdipapirfond. Det anbefales at referanseperioden for resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse bør være minst fem år.

I tråd med ESMAs retningslinjer foreslår SKAGEN å forlenge referanseperioden fra ett år til fem år. Referanseperiodens lengde harmonerer med den anbefalte investeringshorisonten for SKAGEN Global. Dersom relativ verdiutvikling er negativ ved årsslutt, videreføres denne til påfølgende år. En referanseperiode på fem år betyr at mindreavkastning i ett gitt år må hentes inn i løpet av de kommende fire år, før den kan nullstilles.

Den praktiske konsekvensen av den foreslåtte vedtektsendringen kan illustreres ved følgende eksempler:

  • Dersom fondet har lavere avkastning enn referanseindeksen i 2022 og 2023, belastes det ikke resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse for disse årene. Hvis fondet i 2024 henter inn mindreavkastning fra de foregående årene og oppnår meravkastning i forhold til referanseindeksen kan det belastes resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse for 2024.
  • Dersom fondet har vesentlig mindreavkastning i 2025, som fondet ikke henter inn i løpet av de neste fire år tross positiv relativ verdiutvikling, blir fondet ikke belastet resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse i årene 2026 til 2029. I året 2030 faller mindreavkastning fra 2025 ut av regnestykket (den er nå utenfor den fem års referanseperioden) slik at  resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse for året kan da belastes.

Den foreslåtte endringen er i andelseiernes interesse og i samsvar med kravene til god forretningsskikk. Den bidrar til at forvalter fortsatt handler i fondets beste interesse og ikke tar kortsiktig risiko. Investeringsprosessen blir ikke påvirket av vedtektsendringen, men andelseierne kan oppnå bedre avkastning målt over tid siden mindreavkastning må hentes inn over en lengre referanseperiode. Det gjøres oppmerksom på at resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse kan belastes selv om fondets andeler har gått ned i verdi dersom fondets avkastning har falt mindre enn referanseindeksen.

Den resultatbaserte forvaltningsgodtgjørelsen forblir uendret på 10%.

2. Forslag til endring i vedtektene

En oversikt over den nåværende ordlyden i § 7 og de foreslåtte endringene i bestemmelsen er inntatt i Vedlegg 1. Et fullstendig forslag til reviderte vedtekter er tilgjengelig på SKAGENs nettsider. Kontakt Kundeservice dersom du ønsker et eksemplar av reviderte vedtekter tilsendt kostnadsfritt per post.

For å gjennomføre forslaget til vedtektsendring kreves det at minimum 75 prosent av andeler representert på andelseiermøtene, ved oppmøte eller forhåndsstemme, har stemt for endringen. Forutsatt at endrings-forslagene får andelseiermøtenes tilslutning, skal Finanstilsynet kontrollere at lovens krav til innhold og prosedyrer for vedtektsendringer er oppfylt. Dersom endringen blir vedtatt, er forventet tidspunkt for ikrafttredelse 1. januar 2022, og dette vil kunngjøres på SKAGENs nettsider.

I perioden mellom kunngjøring og ikrafttredelse er det ifølge loven krav om at innløsning av andeler skal være gebyrfri. Ingen av SKAGENs fond har gebyr på innløsninger, og oppfyller derfor lovens vilkår om gebyrfri innløsning.

3. Andelseiermøte og avstemming

Beslutninger om vedtektsendring skal behandles av fondets andelseiere i andelseiermøte, som avholdes 27. oktober kl. 14:00 i SKAGENs lokaler i Skagen 3 (inngang i 5. etasje i Torgterrassen) i Stavanger.

Andelseiermøtet vil ha følgende agenda:

  1. Valg av møteleder og to andelseiere til å underskrive protokollen
  2. Produktdirektør Arild Risanger Sunde redegjør for begrunnelse for vedtektsendringen
  3. Innsendte spørsmål fra andelseierne
  4. Avstemming over forslag til vedtektsendringen

På andelseiermøtet gir hver andel en stemme. Beholdning per 25. oktober 2021 vil være avgjørende for antall stemmer.

Andelseierne kan avgi stemme personlig eller via fullmektig. Fullmaktsskjema kan hentes her eller ved å kontakte Kundeservice. Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.

Forhåndsstemming og påmelding

Du kan forhåndsstemme ved å sende inn stemmeseddel på e-post til legal@skagenfondene.no eller ordinær post til SKAGEN AS, Postboks 160, 4001 Stavanger. Stemmeseddel er tilgjengelig på SKAGENs nettsider.

Forhåndsstemme må være mottatt hos SKAGEN senest 25. oktober 2021.

Påmelding til andelseiermøtet kan gjøres per e-post til legal@skagenfondene.no eller ved å kontakte Kundeservice på telefon 51 80 39 00. Påmelding må være mottatt av SKAGEN senest 25. oktober 2021. 

Har du spørsmål?

Har du spørsmål til vedtektsendringene eller andelseiermøtet er du velkommen til å kontakte SKAGEN på kundeservice@skagenfondene.no eller på telefon 51 80 39 00.

Andelseiere har rett til å få drøftet spørsmål relatert til vedtektsendringene på andelseiermøtene. Spørsmål må meldes skriftlig til styret i SKAGEN til legal@skagenfondene.no innen en uke før møtet avholdes. Med unntak av vedtektsendringene kan andelseiermøtet ikke treffe vedtak som binder fondet eller forvaltningsselskapet.

Last ned

Vedlegg 1: Vedtektsendring § 7 Andelsklasser Global A (PDF)

Vedlegg 2: Fullmaktsskjema Global A (PDF)

Vedlegg 3: Stemmeseddel Global A (PDF)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up