Hopp til hovedinnholdet

Vår behandling av personopplysninger reguleres av personvernlovgivningen.

Retningslinjer

Din integritet er viktig for SKAGEN. For å beskytte den har vi opprettet disse retningslinjene som beskriver våre rutiner og de valgene du kan gjøre når dine personopplysninger samles inn og anvendes.

Definisjoner

Personopplysninger

Personopplysninger er all informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til en enkeltperson, så som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og personnummer.

Formålet med behandling av personopplysninger

Det fremste formålet med SKAGENs behandling av personopplysninger er å oppfylle avtaler og å gi kunden best mulig service, oppfølging og kommunikasjon. Dessuten kreves personopplysninger for å overholde lover eller avtaler med myndighetene, verdipapirregistre og andre virksomheter (databehandlingsvirksomheter) som behandler personopplysninger sammen med eller på vegne av SKAGEN.

Personopplysninger ligger til grunn for SKAGENs markeds- og kundeanalyser, forretnings- og prosessutvikling og for statistikkformål.

Hvilke personopplysninger behandles av SKAGEN?

SKAGEN registrerer personopplysninger som selskapet har et rimelig krav på å behandle, for eksempel:

  • Kundens navn, fødselsnummer, kontaktinformasjon og bankkontoinformasjon.
  • Kundekorrespondanse inklusive telefonsamtaler for dokumentasjons- og kvalitetskontroll. Opptak katalogiseres og lagres på et sikkert lagringsmedium med begrenset tilgang og slettes etter tre år.
  • SKAGEN vil også registrere informasjon om verger, begunstigede og andre personer med rettigheter til å disponere konti, eller personer som har legitimert andre kunder
  • Andre personopplysninger som SKAGEN er bedt om å behandle, for eksempel ønske om å sende informasjon til potensielle kunder.

Hvordan behandles personopplysninger?

SKAGEN behandler personopplysninger ved å samle inn, lagre og strukturere informasjon.
SKAGEN har laget et adresseregister hvor kunden kan velge å si nei til en viss type informasjon. Kundene kan likevel ikke nekte å motta informasjon som SKAGEN etter gjeldende regelverk er forpliktet til å gi.

Avgivelse av personopplysninger – bruk av partnere

Hvis lovgivningen tillater det, og SKAGENs taushetsplikt ikke er til hinder for det, kan personopplysninger bli overført til eksterne partnere med formål som er angitt for databehandling. Eksterne partnere kan være finansinstitusjoner, verdipapirregister, adresserings- og distribusjonsenheter, så vel som SKAGENs underleverandører.

Markedsføring

Personopplysningene kan brukes til markedsføring av SKAGENs produkter og tjenester, forutsatt at kunden ikke har reservert seg for å motta denne typen kommunikasjon.

Tilgang – Korrigering – Sletting

En kunde kan be om informasjon om SKAGENs behandling av personopplysninger knyttet til kunden ved å sende en skriftlig og underskrevet forespørsel om dette til SKAGEN. Kunden kan be om utskrift av de opplysningene som er registrert, hvordan informasjonen blir behandlet samt sikkerhetstiltakene som er implementert i behandlingen under forutsetning av at avgivelse av denne typen informasjon ikke vanskeliggjør sikkerheten. En kunde kan også be om at utilstrekkelige/feilaktige personopplysninger blir korrigert og at unødvendig informasjon blir slettet.

Personopplysninger blir slettet når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle formålet med behandlingen eller som følge av ny lovgivning.

Kundens samtykke til å la SKAGEN behandle personopplysninger er frivillig og kan når som helst trekkes tilbake. Hvis en kunde trekker tilbake sitt samtykke og krever at informasjonen slettes, vil ikke SKAGEN være i stand til å oppfylle sine forpliktelser overfor kunden og kundeforholdet kan, som følge av dette, bli avsluttet. SKAGEN kan også være rettslig forpliktet til å fortsatt registrere enkelte personopplysninger, for eksempel til rapportering til skattemyndighetene.

Personvernombud

SKAGEN har utnevnt et personvernombud som er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger og som sikrer at informasjonen blir behandlet i samsvar med gjeldende regelverk. Ombudsmannen kan kontaktes på personvernombud@skagenfondene.no

Du finner ytterligere informasjon om personopplysninger og personvern på nettsiden til Datatilsynet (ekstern side).

Informasjonskapsler

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.