Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

Hvilke regler er SKAGEN underlagt?

Både forvaltningen av fondene og driften av forvaltningsselskapet er underlagt norsk lov og forskrifter, implementering av EU-direktiver, rundskriv fra Finanstilsynet i tillegg til norske bransjestandarder fra Verdipapirfondenes forening. Når SKAGEN markedsfører sine fond i andre land, forholder vi oss til det aktuelle lands lov og myndigheter.

Hovedreglene for SKAGENs virksomhet finnes i verdipapirfondloven. Loven regulerer blant annet hvor store investeringer SKAGENs fond kan gjøre i enkeltselskaper, kundenes rett til å innløse fondsandeler og loven stiller krav til at forvaltningsselskapet skal ha sunn drift med god internkontroll.  

Hvem styrer fondene?

Et norsk verdipapirfond etableres ved at Finanstilsynet godkjenner fondets vedtekter, som er i tråd med verdipapirfondloven. Vedtektene oppnevner et forvaltningsselskap, SKAGEN AS, til å handle på vegne av fondet. Verdipapirfondet har ikke egne ansatte og heller ikke eget styre. Andelseierne skal derfor være representert i forvaltningsselskapets styre, som også fungerer som styret til verdipapirfondene.

I følge verdipapirfondloven skal andelseierne velge minst en tredjedel av styrets medlemmer. Alle andelseiere kan møte opp på SKAGENs årlige valgmøter og stemme på hvem de ønsker som styremedlemmer. For å sikre at de andelseiervalgte styremedlemme er uavhengige fra forvaltningsselskapet, er det opprettet en valgkomité som har i oppgave å innstille kandidater til styret. Det er andelseierne som velger medlemmer i valgkomiteen, og alle andelseiere kan også melde inn kandidater til styret gjennom valgkomiteen.

Styret i SKAGEN

Hvem fører tilsyn med fondene og forvaltningsselskapet?

Finanstilsynet er tilsynsmyndigheten til de enkelte fond og forvaltningsselskapet, SKAGEN AS. Hvert kvartal rapporterer SKAGEN til tilsynet og har også en løpende dialog om spørsmål knyttet til fondene og lovforståelse. Finanstilsynet har myndighet til å foreta stedlig tilsyn hos forvaltningsselskapet og å be om ytterligere informasjon fra SKAGEN.

Internkontroll er en integrert del av den daglige driften. Ledere for alle virksomhetsområder gjør en løpende vurdering av gjennomføringen av internkontrollen. To ganger i året gjennomføres en oppsummerende vurdering av om internkontrollen har vært gjennomført på en tilfredsstillende måte. Revisjonsfirmaet EY reviderer og gir råd om hvordan SKAGEN gjennomfører internkontrollen. Ekstern revisjon foretas årlig og utføres for tiden av PriceWaterhouseCoopers AS.

Mer informasjon om trygghet for våre investorer:

FATCA

Håndtering av interessekonflikter

Retningslinjer for beste utførelse

Common Reporting Standard (på engelsk, åpnes i nytt vindu)

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ved å registrere samtykker du til at SKAGEN registrerer e-postadressen din for dette formålet. Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å bruke lenken i e-postene du mottar. Se mer info rundt SKAGENs personvernregler.

keyboard_arrow_up