Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Nyheter chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Bærekraft chevron_right
Om oss chevron_right
Arrangementer chevron_right

Innholdet på denne siden er markedsføring

MiFID II regulerer i særlig grad verdipapirforetak og deres aktiviteter og tjenesteyting. Som et fondsforvaltningsselskap er SKAGEN AS (SKAGEN) i mindre grad påvirket at de reglene. Deler av regelverket treffer oss likevel når vi yter investeringstjenester, for eksempel investeringsrådgivning eller når vi opptrer som distributør av verdipapirfond fra andre fondsforvaltere.

I denne artikkelen får du en oversikt over hvilken betydning dette har for SKAGEN og ditt kundeforhold hos oss.

Informasjon om kostnader

Reglene stiller krav til transparens gjennom hele kundeprosessen, herunder at kostnader og gebyrer skal belyses i særlig grad. Nærmere informasjon om kostnader i SKAGEN:

  • Ingen kostnader i forbindelse med investeringsrådgivning i SKAGEN.
  • Forvaltningskostnader (faste/variable) i verdipapirfond forvaltet av SKAGEN eller distribuert av SKAGEN er tilgjengelig på våre nettsider. Kundene betaler kostnadene ved at faste forvaltningskostnader beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Variable forvaltningskostnader beregnes daglig og belastes årlig.
  • Kunder som handler eksterne verdipapirfond gjennom SKAGENs plattform, blir belastet plattformhonorar som nærmere beskrevet på SKAGENs nettsider. Det belastes ikke plattformhonorar for handel i SKAGENs egne verdipapirfond.
  • Det er ingen tegnings- eller innløsningskostnader forbundet med direkte transaksjoner hos SKAGEN. Tredjeparter, som distributører eller rådgivere, kan imidlertid kreve tegnings- og/eller innløsningsgebyr.
  • SKAGEN praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Dette kan ses på som en indirekte kostnad som skal dekke transaksjonskostnader. Mer informasjon om svingprising fremkommer av fondenes prospekter.
  • Ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta kundenes interesser, kan belastes fondet etter nærmere kriterier beskrevet i verdipapirfondloven § 4-6 annet ledd, som beskrevet i fondenes prospekter.

Opplysninger om kostnader skal sammenstilles slik at du som kunde skal forstå den samlede effekten på investeringens avkastning. Opplysningene skal gis regelmessig og minst årlig gjennom investeringens løpetid.

Investeringsrådgivning

I forbindelse med at SKAGEN yter investeringsrådgivning, er vi underlagt deler av MiFID II-reglene. Våre prosesser er tilpasset for å sikre etterlevelse av reglene, herunder krav til bærekraftspreferanser, egnethetsrapport, belyse kostnadsbildet ved reinvesteringer (transaksjonskostnader, skatteeffekt etc.), oppfylle krav til å sikre at innhentet informasjon er korrekt, samt øvrige informasjonskrav.

Alle fond forvaltet eller distribuert av SKAGEN vil være UCITS-fond, med mindre annen informasjon blir gitt. Dette er produkter som er ansett å være ikke-komplekse og som vil være passende også for kundekategorien, ikke-profesjonelle kunder.

Ikke-uavhengig investeringsrådgivning

Regelverket skiller mellom uavhengige og ikke-uavhengige rådgivere. SKAGEN tilbyr investeringsrådgivning på ikke-uavhengig basis. Det innebærer at vi gir råd om egne verdipapirfond og verdipapirfond tilbudt av produsenter eller distributører som vi har et samarbeid med. SKAGEN er eiet av Storebrand, og fond forvaltet av øvrige Storebrand-selskaper kan inngå i SKAGENs produktutvalg. SKAGEN kan ved distribusjon av verdipapirfond fra andre fondsforvaltere motta betaling. Det mottas likevel ingen betaling for distribusjon av verdipapirfond i Storebrandkonsernet. Når SKAGEN mottar betaling, videreføres dette (distribusjonsgodtgjørelse/returprovisjon) til kundene i sin helhet, uavhengig av om dette er knyttet til investeringsrådgivning eller ikke. Kunder som investerer i verdipapirfond fra andre fondsforvaltere vil få nærmere informasjon om dette.

SKAGEN tilbyr ikke løpende overvåking av kundenes porteføljer (plasseringer) i forbindelse med investeringsrådgivning. Som kunde er du selv ansvarlig for å følge opp egne investeringer og du kan ikke legge til grunn at vi vil kontakte deg dersom utvikling i markedet resulterer i at risikoeksponeringen avviker fra det som var ønskelig. Dersom du er usikker på om du har en risikoeksponering som passer for deg, ta kontakt med en av våre rådgivere så skal vi hjelpe deg.

Analysekostnader

Tidligere har verdipapirfondenes kostnader i forbindelse med omsetning av verdipapirer i sin helhet blitt belastet verdipapirfondene. Med MiFID II-reglene er meglere pålagt å splitte kostnader knyttet til henholdsvis transaksjonskostnader og analysekostnader. SKAGENs kjøp av analysetjenester betales i sin helhet av SKAGEN, kundene påføres ingen kostnader knyttet til dette.

Produktgodkjenning

Regelverket har strenge regler knyttet til at forvaltningsselskapet har gode prosesser for produktgodkjenning. Formålet er å sikre at produktleverandører opptrer i kundens beste interesse i alle faser av produktenes livssyklus. SKAGEN har gode prosesser for å sikre at hensynet til kundene ivaretas i forbindelse med planlegging, lansering og salg/distribusjon av våre produkter. SKAGENs retningslinjer og interne rutiner gjenspeiler dette. Våre produkter blir jevnlig evaluert.

Mer om trygghet for våre kunder

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det er knyttet risiko til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før tegning oppfordres det til å lese fondenes nøkkelinformasjon og prospekt. Oversikt over kostnader finnes på www.skagenfondene.no/kostnader.

keyboard_arrow_up