Hopp til hovedinnholdet
Fond chevron_right
Sparing i fond chevron_right
Rådgivning chevron_right
Om oss chevron_right
Kontakt oss chevron_right
Nyheter chevron_right

MiFID II regulerer i særlig grad verdipapirforetak og deres aktiviteter og tjenesteyting. Som et fondsforvaltningsselskap er SKAGEN AS (SKAGEN) i mindre grad påvirket at de nye reglene. Deler av regelverket treffer oss likevel når vi yter investeringstjenester, for eksempel investeringsrådgivning.

I denne artikkelen får du en oversikt over hvilken betydning dette har for SKAGEN og ditt kundeforhold hos oss.

Informasjon om kostnader

De nye reglene øker kravene til transparens gjennom hele kundeprosessen, herunder at kostnader og gebyrer skal belyses i særlig grad. Nærmere informasjon om kostnader i SKAGEN:

  • Ingen kostnader i forbindelse med investeringsrådgivning i SKAGEN.
  • Forvaltningskostnader (faste / variable) i verdipapirfond forvaltet av SKAGEN eller distribuert av SKAGEN er tilgjengelig på våre nettsider. Kundene betaler kostnadene ved at faste forvaltningskostnader beregnes daglig og belastes kvartalsvis. Variable forvaltningskostnader beregnes daglig og belastes årlig.
  • Det er ingen tegnings- eller innløsningskostnader forbundet med direkte transaksjoner hos SKAGEN. Tredjeparter, som distributører eller rådgivere, kan imidlertid kreve tegnings- og / eller innløsningsgebyr.
  • SKAGEN praktiserer svingprising for å forhindre at eksisterende andelseiere blir skadelidende som følge av tegninger og innløsninger som andre andelseiere foretar i fondet. Dette kan ses på som en indirekte kostnad som skal dekke transaksjonskostnader. Mer informasjon om svingprising fremkommer av fondenes prospekter.
  • Ekstraordinære kostnader som er nødvendige for å ivareta kundenes interesser, kan belastes fondet etter nærmere kriterier beskrevet i verdipapirfondloven § 4-6 annet ledd.

Opplysninger om kostnader skal sammenstilles slik at du som kunde skal forstå den samlede effekten på investeringens avkastning. Opplysningene skal gis regelmessig og minst årlig gjennom investeringens løpetid.

Investeringsrådgivning

I forbindelse med at SKAGEN yter investeringsrådgivning er vi underlagt deler av MiFID II reglene. Det er gjort mindre tilpasninger i våre prosesser for å sikre etterlevelse av reglene, herunder krav til egnethetsrapport, belyse kostnadsbildet ved reinvesteringer (transaksjonskostnader, skatteeffekt etc.), oppfylle strengere krav til å sikre at innhentet informasjon er korrekt, samt at øvrige informasjonskrav utvides.

Alle fond forvaltet eller distribuert av SKAGEN vil være UCITS-fond, med mindre annen informasjon blir gitt. Dette er produkter som er ansett å være ikke-komplekse og som vil være passende også for kundekategorien, ikke-profesjonelle kunder.

Ikke-uavhengig investeringsrådgivning

Det nye regelverket skiller mellom uavhengige og ikke-uavhengige rådgivere. SKAGEN tilbyr investeringsrådgivning på ikke-uavhengig basis. Det innebærer at vi gir råd om egne finansielle instrumenter og finansielle instrumenter tilbudt av produsenter eller distributører som vi har et samarbeid med. SKAGEN kan ved investeringsrådgivning motta betaling fra samarbeidspartnere. SKAGEN er eiet av Storebrand og fond forvaltet av øvrige Storebrand-selskaper kan inngå i SKAGENs produktutvalg. Når SKAGEN mottar betaling fra samarbeidspartnere er vi forpliktet til å øke kvaliteten på den investeringstjenesten som tilbys kunden og til å overholde den til enhver tid gjeldende lovgivning vedrørende betaling fra tredjeparter. Informasjon om slik betaling (distribusjonsgodtgjørelse) vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider.

SKAGEN tilbyr ikke løpende overvåking av kundenes porteføljer (plasseringer) i forbindelse med investeringsrådgivning. Som kunde er du selv ansvarlig for å følge opp egne investeringer og du kan ikke legge til grunn at vi vil kontakte deg dersom utvikling i markedet resulterer i at risikoeksponeringen avviker fra det som var ønskelig. Dersom du er usikker på om du har en risikoeksponering som passer for deg, ta kontakt med en av våre rådgivere så skal vi hjelpe deg.

Analysekostnader

Tidligere har verdipapirfondenes kostnader i forbindelse med omsetning av verdipapirer i sin helhet blitt belastet verdipapirfondene. Med de nye reglene er meglere pålagt å splitte kostnader knyttet til henholdsvis transaksjonskostnader og analysekostnader. Dette gjør det mulig for oss å skille de to kostnadskomponentene fra hverandre og fra 1. januar 2018 vil ikke lenger kostnader til analyse bli belastet verdipapirfondene, men i sin helhet bli belastet SKAGEN.

Produktgodkjenning

Det nye regelverket introduserer et produktgodkjennelsesregime. Formålet er å sikre at produktleverandører opptrer i kundens beste interesse i alle faser av produktenes livssyklus. SKAGEN har alltid hatt gode prosesser for å sikre at hensynet til kundene ivaretas i forbindelse med planlegging, lansering og salg/distribusjon av våre produkter. I forbindelse med det nye regelverket er retningslinjer og interne rutiner oppdatert for å gjenspeile dette. Våre produkter vil jevnlig bli evaluert.

Mer om trygghet for våre kunder

keyboard_arrow_up

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.