Hopp til hovedinnholdet

Ansvarlige investeringer

Vi mener at ansvarlighet i investeringene er avgjørende for å oppnå best mulig risikojustert avkastning for våre investorer over tid.Retningslinjer for miljø-, samfunns- og selskapsstyring

SKAGEN AS (SKAGEN) er et forvaltningsselskap som forvalter SKAGENs fond. Gjennom sine investeringer er SKAGENs fond eiere eller långivere i ulike selskaper og kan derfor påvirke selskapenes virksomheter. Disse retningslinjene beskriver hvordan SKAGEN utøver denne påvirkningen på vegne av fondene.

Din e-post

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.