Hopp til hovedinnholdet
Det er ikke lenger mulig å kjøpe eller selge andeler i rentefondet SKAGEN Credit NOK. Styret i SKAGEN har besluttet å avvikle fondet.

Morningstar Sustainability Rating

Målet er å gi andelseierne best mulig risikojustert avkastning over tid. SKAGEN Credit investerer i en aktivt forvaltet og diversifisert portefølje av hovedsakelig selskapsobligasjoner.

Fondet passer for investorer som ønsker å investere i et globalt selskapsobligasjonsfond, enten alene eller som del i en veldiversifisert, langsiktig portefølje og som har minst to års investeringshorisont.

SKAGEN Credit NOK er et valutasikret fond i norske kroner som investerer fondets midler i det globale fondet SKAGEN Credit. 

Siste rapport for fondet:

Skift visning:


Periode
Kurs
Sist oppdatert:
sist oppdatert:

Fondets referanseindeks er Statsobligasjonsindex 1.0. Perioder over 12 mnd viser gjennomsnittlig årlig avkastning. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.

Beregn avkastning (i NOK)

Start Forvaltningskapital* Min.tegn.beløp Referanseindeks ISIN
30.05.2014 mill. 250,00 NOK Statsobligasjonsindex 1.0 NO0010710734
i
*Data for fondet, inklusiv alle andelsklasser, ved månedsslutt. Oppdateres den 10. hver måned.
Se oversikt over alle investeringer

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.