Hopp til hovedinnholdet

Alle kurser beregnes på grunnlag av gjeldende dagsutvikling i markedet.

Kjøp og salg

Kjøp- og salgsordre i aksje- og kombinasjonsfondene som er mottatt før klokken 15.00 på ordinære handelsdager, får dagens kurs forutsatt at det er dekning for tegningsbeløpet på oppgitt bankkonto.

Tegning i rentefondene får kurs den dagen tegningsbeløpet er valutert inn på fondets bankkonto.

Kursene i SKAGENs aksje- og rentefond beregnes samme dag og vil være tilgjengelige på nettsidene våre under Fond senest kl. 19.00. 

Kursene i SKAGEN Select fondene beregnes med to dagers forsinkelse på grunn av senere kurssetting i de eksterne fondene. De vil være tilgjengelige på nettsidene våre senest kl. 1200.

Vil du snakke med oss? Sjekk våre åpningstider

Det blir ikke fastsatt kurs på følgende dager:

Nyttårsdag (1. januar)
Skjærtorsdag
Langfredag
2. påskedag
1. mai
Kristi Himmelfartsdag
17. mai - Norges nasjonaldag
2. pinsedag
Julaften
1. juledag
2. juledag

Fastsettelse av kurs på dager med kortere åpningstid

To dager i året har SKAGEN kortere åpningstider; nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag. På disse dagene må ordrer være oss i hende før klokken 12.00 for å få denne dagens kurs.

De endelige kursene for SKAGENs aksjefond på årets siste virkedag vil ikke være tilgjengelige før første virkedag i det nye året. Dette er fordi det er sluttkurser som benyttes i fastsettelse av årets siste fondskurs.

For pengemarkedsfondene vil årets siste fondskurs være tilgjengelig samme dag.

Hva er indre verdi?

Indre verdi skal gi et mest mulig korrekt bilde av verdien per andel i fondet på et bestemt tidspunkt. Beregningen av indre verdi utgjør ingen garanti for fondskursen (NAV).

Tidspunkt for fastsettelse og rapportering av indre verdi:

• Indre verdi 1, fastsettes kl. 9:15, rapporteres kl. 9.30
• Indre verdi 2, fastsettes kl. 11.45, rapporteres kl. 12.00
• Indre verdi 3, fastsettes kl. 15.45, rapporteres kl. 16.00

Tidspunktene er retningsgivende, og vi gjør oppmerksom på at det kan komme forsinkelser i publiseringen.

Indre verdi fastsettes på Oslo Børs' virkedager for SKAGEN Vekst A, SKAGEN Global A, SKAGEN Kon-Tiki A, SKAGEN m2 A, SKAGEN Focus A, SKAGEN Insight ASKAGEN Avkastning, SKAGEN Tellus A og SKAGEN Credit NOK. Målsettingen ved beregningen er at den gir et mest mulig korrekt bilde av verdien på det aktuelle tidspunktet.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.