Hopp til hovedinnholdet

Les også:

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

 

I SKAGEN er det aksjefondenes resultater som avgjør de endelige årlige honorarene. Når SKAGEN ikke leverer avkastning som er bedre enn markedet betaler kunder et fast lavt honorar.

Aksjefond belastes et fast og et variabelt forvaltningshonorar, til sammen er det fondets totalkostnad. Honorarene beregnes daglig og trekkes fra fondskursen som publiseres hver dag.

Nedenfor er en oversikt over fondenes avkastning og honorarer i 2016. Tallene gjelder for andelsklasse A for alle fond.

SKAGEN Vekst

SKAGEN Vekst har en absolutt modell for beregning av variabelt honorar og påvirkes ikke av fondets relative prestasjon i forhold til referanseindeksen, som er likt sammensatt av MSCI Nordic og MSCI All Country World Index ex Nordic.

SKAGEN Vekst belastes et årlig, fast honorar på 1,0 prosent, samt et variabelt honorar på ti prosent av avkastningen som overstiger seks prosent per år. Fondet oppnådde en avkastning på 4,6 prosent, noe som ga et totalt forvaltningshonorar på 1,0 prosent for året.

SKAGEN Vekst har et såkalt høyvannsmerke som innebærer at variabelt forvaltningshonorar kun belastes dersom andelsverdien 31. desember er høyere enn andelsverdien ved forrige belastning/avregning av variabelt forvaltningshonorar.

SKAGEN Global

SKAGEN Global belastes med et årlig fast honorar på 1,0 prosent, samt et variabelt honorar på ti prosent av avkastningen dersom fondet presterer bedre enn MSCI All Country World Index. Denne variable modellen betyr at fondet belastes et variabelt honorar hvis avkastningen er høyere enn referanseindeksen.

SKAGEN Global leverte lavere avkastning enn fondets referanseindeks. I 2016 ble derfor totalhonoraret på det faste honoraret på 1,00 prosent

SKAGEN Kon-Tiki

SKAGEN Kon-Tiki har en relativ modell for beregning av variabelt honorar. Fondet belastes et variabelt honorar på 10 prosent av avkastningen som er høyere enn referanseindeksen, MSCI Emerging Markets Index. I SKAGEN Kon-Tiki er det faste honoraret 2 prosent, og kan maksimalt bli 4 prosent og minimum 1 prosent hvert år.

SKAGEN Kon-Tiki leverte svakere avkastning enn fondets referanseindeks i 2016. SKAGEN Kon-Tikis mindreavkastning i forhold til referanseindeksen førte til en totalkostnad på 1,81 prosent for året.

SKAGEN m2

SKAGEN m2 har en relativ modell for beregning av variabelt honorar. Fondet belastes et variabelt honorar på 10 prosent av avkastningen som er høyere enn referanseindeksen, MSCI ACWI Real Estate IMI Index. Det faste honoraret er 1,5 prosent. Samlet belastet forvaltningshonorar utgjør maksimalt 3 prosent og minimum 0,75 prosent per år.

SKAGEN m2 leverte høyere avkastning enn fondets referanseindeks, og totalkostnad ble 1,85 prosent i 2016.

SKAGEN Focus

SKAGEN Focus har en relativ modell for beregning av variabelt honorar. Fondet belastes et variabelt honorar på 10 prosent av avkastningen som er høyere enn referanseindeksen, MSCI World AC TR Index. I SKAGEN Focus er det faste honoraret 1,6 prosent, og kan maksimalt bli 3,2 prosent og minimum 0,8 prosent hvert år.

SKAGEN Focus leverte høyere avkastning enn fondets referanseindeks i 2016. SKAGEN Focus' meravkastning i forhold til referanseindeksen førte til en totalkostnad på 2,24prosent for året.

SKAGEN Balanse 60/40

For kombinasjonsfondet SKAGEN Balanse 60/40 er det ingen egne kostnader. Dette er et fond-i-fond, hvor andelseierne betaler kostnadene i de underliggende aksje- og rentefondene. Totalkostnad for SKAGEN Balanse 60/40 ble 0,83 prosent i 2016.

 

Les også

Slik beregnes kostnadene i fondene

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.