Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Didner & Gerge Aktiefond

Kurs

2 369,18 NOK

Pr dato 22.03.2019

Siste 3 år

2,32 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
SE0000428336

Løpende kostnad
1,23%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Når fondet plasserer sine midler, har det som mål å oppnå en langsiktig økning i andelsverdien. Fondet er et aksjefond og investerer alltid minst 90 % i aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Av disse midlene skal minst 80 % investeres i svenske aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet er et aktivt forvaltet fond og kan investere i omsettelige verdipapirer, fondsandeler, svenske «statsskuldsväxlar» (statssertifikater med løpetid fra 3 til 24 måneder) og innskudd i kredittinstitusjoner. «Omsettelige verdipapirer» omfatter aksjer og aksjerelaterte omsettelige verdipapirer. Fondet vil normalt ikke benytte derivater, men kan benytte dem i begrenset omfang med sikte på gjøre forvaltningen mer effektiv.

Kategori Sverige

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.