Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Danske Invest SICAV - China A (NOK)

Kurs

662,16 NOK

Pr dato 22.03.2019

Siste 3 år

13,54 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 6 / 7

ISIN
LU0178668348

Løpende kostnad
2,15%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Greater China investerer i omsettelige verdipapirer, hovedsakelig aksjer, som er notert på forskjellige Offisielle Fondsbørser i Kina, Hongkong og Taiwan. Ingen enkelt aksje må utgjøre mer enn 10% av den totale porteføljen, og summen av de aksjene som utgjør mer enn 5% av porteføljen, må ikke overstige 40% av den totale porteføljen.

Kategori Kina

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.