Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

Danske Invest Norge Vekst

Kurs

23 983,60 NOK

Pr dato 18.03.2019

Siste 3 år

22,57 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
NO0008000486

Løpende kostnad
1,75%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
1 000 NOK

Investeringsprofil

Danske Invest Norge Vekst (tidligere Firstnordic Norge Vekst) investerer utelukkende i norske aksjer, både aksjer notert ved Oslo Børs og ikke børsnoterte aksjer. Porteføljens referanseindeks er sammensatt av aksjer notert ved Oslo Børs' SMA indeks, og fondet tar i høy grad aktive avvik fra denne referanseindeksen. Ingen enkeltaksje kan utgjøre mer enn 10 % av den totale porteføljen, og summen av de aksjene som utgjør mer enn 5 % av porteføljen, skal ikke overstige 40 % av den totale porteføljen. Fondet kan i begrenset omfang benytte opsjoner for å optimalisere avkastningen.

Kategori Norge

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.