Hopp til hovedinnholdet

Aksjefond

BlackRock US Flexible Equity Fund A2

Kurs

299,03 NOK

Pr dato 22.03.2019

Siste 3 år

13,25 %

Gj. snitt årlig avkastning

Risiko

Risikoprofil 5 / 7

ISIN
LU0154236417

Løpende kostnad
1,82%

Anbefalt konto
Aksjesparekonto

Minimumsbeløp
250 NOK

Investeringsprofil

Fondet søker å maksimere avkastningen målt i USD. Fondet investerer minst 70 % av sin kapital i selskaper som stammer i fra, eller har hoveddelen av sin aktivitet i USA. Fondet investerer normalt sett i verdipapirer som av forvalteren blir ansett å ha enten vekst eller verdikarakteristikker avhengig av det markedssynet forvalteren har.

Kategori USA, Store selskaper, Blandet

* Fondet har et variabelt kostnadselement i tillegg til de løpende kostnadene. For informasjon om dette, gå inn på "Mer om fondet" og åpne "Kiid" dokumentet.

Opplysningene på denne siden kommer fra Morningstar. SKAGEN kan ikke garantere for riktigheten av disse.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Informasjon om kostnader og ytterligere opplysninger finnes i fondenes nøkkelinformasjon og prospekt på www.skagenfondene.no/kostnader.